fbpx

VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วัน2คืน(QV)

เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง
บลูลากูน-เวียงจันทน์
3 วัน2คืน(QV)
18-20 พย.,
3-5, 10-12 ธค.59
31 ธค.-2 มค.60
Vientiane

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์ W แถว 10-12 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
09.35 น. เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442
10.35 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับนำขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่และสวยงามของ สปป.ลาว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านริมเขื่อน
บ่าย เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือระหว่างผ่านเมืองโพนโฮง-น้ำลีก-บ้านท่าเรือ และเมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
16.00 น. ถึงเมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย พร้อมกับชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูง
ถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน….. หลังอาหารนำเข้าที่พัก SAVANHVANGVIENG / THAVISOUK HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

วันที่สอง ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน….
บ่าย นำท่านชมถ้ำช้าง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงาม แล้วชมถ้ำน้ำ เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงเรือ
เล็กล่องลำน้ำซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาที
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน…. หลังอาหารพักผ่อนอิสระ พัก SAVANHVANGVIENG / THAVISOUK HOTEL AND RESORT

วันที่สาม วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุ
หลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
11.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้าน……
บ่าย นำชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่สนามบินวัดไต
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วัน2คืน(QV)