+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วัน2คืน(QV)

เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง
บลูลากูน-เวียงจันทน์
3 วัน2คืน(QV)
18-20 พย.,
3-5, 10-12 ธค.59
31 ธค.-2 มค.60
Vientiane

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์ W แถว 10-12 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
09.35 น. เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442
10.35 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับนำขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่และสวยงามของ สปป.ลาว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านริมเขื่อน
บ่าย เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือระหว่างผ่านเมืองโพนโฮง-น้ำลีก-บ้านท่าเรือ และเมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
16.00 น. ถึงเมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย พร้อมกับชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูง
ถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน….. หลังอาหารนำเข้าที่พัก SAVANHVANGVIENG / THAVISOUK HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

วันที่สอง ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน….
บ่าย นำท่านชมถ้ำช้าง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงาม แล้วชมถ้ำน้ำ เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงเรือ
เล็กล่องลำน้ำซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาที
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน…. หลังอาหารพักผ่อนอิสระ พัก SAVANHVANGVIENG / THAVISOUK HOTEL AND RESORT

วันที่สาม วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุ
หลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
11.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้าน……
บ่าย นำชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่สนามบินวัดไต
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!