+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่
3วัน2คืน DD ราคา 8,900.-
4-6 /11-13/18 -20/25 – 27 พ.ย.59
2 -4 /3 -5 / 9 -11 / 10 -12 ธ.ค.59
16 -18/23 – 25 /29-31 ธ.ค.59
30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60/31 ธ.ค.59 2 ม.ค.60
6 – 8/13 – 15 ม.ค.60
24 – 26 ก.พ.60
3 -5 /17 -19 มี.ค.60
เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้
ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม
ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
พิเศษ !! พาทุกท่านชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส
พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล
เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง สุดแสนอลังการ
ฟรี!!นั่งรถจิ๊ป ตะลุยทะเลทราย
VN2

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง  ( – /กลางวัน/เย็น)
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) ป้ายต้อนรับที่สนามบิน “เวียดนามจิ๊บ จิ๊บ” โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบิน DD 3210
09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่ โดยรถ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายละเอียด สีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรี ค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
ค่ำ บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รีสอร์ทติดริมทะเล หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง มุยเน่ – โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์  (เช้า/กลางวัน/ค่ำ)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทําไร่ ทําสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ “เสียงแตรรถ”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศการเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์บนเรือล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจากสาวเวียดนาม ให้ผ่อนคลายสบาย
อารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน เป็นภัตตาคารลอยน้ำ ที่อยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใช้เวลาล่องตามลำแม่น้ำไซ่ง่อนชมทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงามยามค่ำคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง
เข้าสู่ที่พัก **โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
 
วันที่สาม โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  (เช้า/กลางวัน/-)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ นำท่านชม นครโฮจิมินห์ นำท่านเที่ยวชม กรมไปรษณีย์กลางก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของ
อดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อ การสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐาน ชม โบสถ์นอร์ทเธอดามได้จำลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มารี” บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyenได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์
พาทุกท่านชมวิถีชีวิตย่านไชน่าทาวน์นำท่านเที่ยวชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์ช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทร
เที่ยง บริการอาหารกลางวันพิเศษ !!! แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACE SAIGON
นำท่านชม โรงละครโฮจิมินห์อนุสาวรีย์ลุงโฮและอดีตทำเนียบประธานาธิบดี
ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดม(Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. 2411หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พำนักอยู่ในทำเนียบแห่งนี้ เป็นอาคารทันสมัยขนาดใหญ่ที่มีสวนใหญ่ล้อมรอบที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา เช่นห้องประชุม เป็นต้น ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่า ทองยัด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิม
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมาย ตั้งแต่ รองเท้า คริสตัล กระเป๋า เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋าเดินทาง เป้
นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด และดอกไม้ จนไปถึงสินค้างานหัตกรรมพื้นบ้าน
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
20.45น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Leave a Reply

63 + = 65

error: Content is protected !!