+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
ทัวร์ ไต้หวัน หรรษา
4วัน3คืน TG ราคา 25,900.-
กำหนดการเดินทาง
27-30 ก.ค. 60 // 10-13 ส.ค. 60
21-24 ก.ย. /28 ก.ย.-01 ต.ค.60
09-12 พ.ย. / 16-19 พ.ย / 23-26 พ.ย.60
07-10 ธ.ค. / 14-17 ธ.ค 60
วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซันซื่อ
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและร้านเครื่องประดับ
ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET
เมนูพิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

unnamed
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ- สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อุทยานเย่หลิว-หมูบ้านโปรานจิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ( TG ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
11.50 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆ ได้อย่างไม่รู้เบื่อ ( กรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์หรือวันหยุดประจำปีเมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่น)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Loft Seaside Suite หรือระดับเทียบเท่า
**อิสระให้ท่านพักผ่อนหรืออาบน้ำแร่ในห้องพักตามอัธยาศัย**
 
วันที่สอง ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ้ำจั๋ง- วัดเหวินหวู่-ไทจง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ เมืองขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆ องค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร รอบๆ มีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นนี้เองทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละกว่า 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา นำท่านสู่ ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูสเต็กพร้อมสลัดบาร์
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand City Taichung Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม ไทจง-ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว)- ร้านพายสัปปะ – ดิวตี้ฟรี
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี ก่อนนำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกประมาณ 750 บาท) ตึกนี้มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ซึ่งบริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูเสี่ยวหลงเป่า
บ่าย นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดแบรนด์ดังแห่งเกาะไต้หวัน “ขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อที่ได้รับเลือกให้เป็น “Tourist Gift” อย่างเป็นทางการเลยทีเดียว ชาวใต้หวันเชื่อว่า “สับปะรด” เป็นผลไม้ที่นำมาซึ่ง ความรัก + ความสำเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก หรือหากท่านที่ไม่ชอบทานพายสับปะรดที่ร้านนี้ก็ยังมีขนมโมจิและข้าวโพดป๊อปคอร์นหลากรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากเช่นเดียวกัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูพระกระโดดกำแพง
ก่อนนำท่านเดินทางสู่ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดคือย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือเต้าหู้เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ กุนเชียงยักษ์หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Manka Hotel Taipei หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ไทเป- วัดหลงซันซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ – ย่านซีเหมินติง
ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต-สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำทุกท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนต์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน นำท่านแวะชม ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…สุกี้ชาบูสูตรไต้หวัน
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของวัยรุ่นที่คล้ายสยามเซนเตอร์ของเมืองไทย เป็นแหล่งซื้อสินค้าที่ผสมผสานระหว่างสินค้าที่เป็นศิลปะจีน และสินค้าสมัยใหม่ จากนั้นให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ Mitsui Outlets ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ทมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มีร้านค้าโซนอาหารต่างๆมากมาย ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยาว์ตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่สำหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย****
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.05 น. นำท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….

Leave a Reply

22 − = 13

error: Content is protected !!