+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว
5 วัน 3 คืน บิน XW
xw
เดินทาง พ.ค – ต.ค 60
เริ่มต้น17,999
17-21/ 21-25 มิ.ย
05-09/19-23 ก.ค.
09-13/12-16/23-27 ส.ค
06-10/20-24 ก.ย.
18-22/21-25 ต.ค
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง
SHXWTPE6-1040-1040-2
button_download
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอน อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.40 น. เหิรฟ้าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
บ่าย นำท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…พระกระโดดกำแพง
บ่าย นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
12.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….

Leave a Reply

24 − = 16

error: Content is protected !!