+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

TS9 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 6วัน4คืน (XW) ราคา 21,888.-

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่
6วัน4คืน (XW) ราคา 21,888.-
16-21/22-27/23-28 พ.ย.
13-18/21-26/10-15 /17-22 ม.ค.
7-12/8-13/14-19/21-26 ก.พ.
28 ก.พ.-5 มี.ค.
7-12/8-13/14-19/15-20 มี.ค.
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมตึกไทเป 101,อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไต้หวัน

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.50 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอน อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เถาหยวน-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-เดินชมป่าสน 2,000 ปี
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามตลอด 2 ข้างทาง
หมายเหตุ : สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสน ตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
(หมายเหตุ : กรุณาเตรียม สัมภาระของใช้ส่วนตัว ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อค้างคืนบนเขาอาหลีซาน 1 คืน)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ALI-SHAN KAOFENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เจียอี้-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เวลา ประมาณ 04:30 น. นําทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจาก อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ไทจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป่ยโถว-อาบน้ำแร่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
 พักที่ ATAMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นำท่าน แช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง
หมายเหตุ การแช่น้ำแร่สระรวมในไต้หวัน ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

วันที่ห้า ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง-GLORIA OUTLETS
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระชอปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดง ถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วย ในการปรับสมดลุในร่างกาย ปะการังแดง จะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินนาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้ จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีต เป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนาง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 นำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
 พักที่ TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
12.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…..

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!