+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา กระเช้าเมาคง
6วัน4คืน(XW) ราคา 18,888.-
16-21/22-27/23-28 พ.ย.
13-18/20-25/21-26 ธ.ค.
10-15/17-22 ม.ค.
7-12/8-13 ก.พ.
14-19/21-26 ก.พ.
28 ก.พ.-5 มี.ค.
7-12/8-13/14-19/15-20 มี.ค.
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าเมาคง
อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน (ไม่มีไกด์ / ไม่มีรถ)
taiwan

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.50 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอน อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ไทจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)-นั่งกระเช้าเมาคง-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าเมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลาที่อยู่บนความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้ สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี สามารถมองเห็นแหล่งปลูกชา ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม ให้ทุกท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็สบาย ณ จุดสูงสุด จากจุดนี้ท่านสามารถ ชมวิวเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
 พักที่ FERRARY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระชอปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดง ถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วย ในการปรับสมดลุในร่างกาย ปะการังแดง จะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินนาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้ จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีต เป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนาง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
 พักที่ FERRARY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน (ไม่มีไกด์และไม่มีรถบริการ)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำมีดังนี้
 
1. ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK ที่แห่งนี้มีสินค้าให้ท่านแบร์นเนมเลือกช้อปปิ้งมากมาก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า อาทิเช่น ONITSUKATIGER, ADIDAS, MANGO, THE BODY SHOP, H&M, NIKE, CONNERSE ฯลฯ
2. BEITOU ที่แห่งนี้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวถึง 6 จุดด้วยกัน
2.1 BEITOU PARK: สวนสาธารณะ
2.2 BEITOU HOT SPRING MUSEUM: พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว ที่นี่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเป่ยโถวและน้ำพุร้อนที่นี่มีที่ว่ายังไง
2.3 PLUM GARDEN: วังฤดูร้อนของอดีตประธานาธิบดี เพิ่งเริ่มเปิดให้เยี่ยมชมในปี 2010 ตัววังถูกตกแต่งในสไตส์ของญี่ปุ่น
2.4 BEITOU THERMAL VALLEY
2.5 TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU BRANCH: ห้องสมุดเป่ยโถว
2.6 SPA SPRING RESORT: บ่อน้ำพุร้อน
3. สวนสนุกสุดพีคประจำไต้หวัน LEOFOO VILLAGE THEME PARK ทางสวนสนุกแบ่งออกไป 2 โซนค่ะคือตัว Theme Park และ Water Park (เปิดแค่เดือนมิถุนายน – กันยายนเท่านั้น) ซึ่งยังมีโซน Leofo Resort Guanshiรีสอร์ทแรกในเอเชียและที่เดียวที่เป็นธีมสวนสัตว์
*** หมายเหตุ : อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน ***
 พักที่ FERRARY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
12.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Leave a Reply

+ 75 = 80

error: Content is protected !!