+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

PXV04 ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์ 4 วัน 3คืน (QV) เริ่มต้น 17,900.-

ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์
4 วัน 3คืน (QV) เริ่มต้น 17,900.-
19-22 พย.,
2-5, 9-12, 22-25 ธค.59
31 ธค.-3 มค.60
ทุ่งไหหิน

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-บ้านปากงึม-เมืองปากซัน-บ้านผาเมือง-บ้านทุ่งใหญ่-บ้านท่าสี บ้านทาโทม-บ้านปากยอง-บ้านท่าเวียง-บ้านหลวง-เมืองคูน-เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W แถว 10-12 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เรื่องเอกสารและสัมภาระ
09.35 น. เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442
11.10 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วขึ้นรถบัสปรับอากาศออกเดินทางเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ รถวิ่งผ่านบ้านปากงึม เมืองท่าพระบาท ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านระหว่างทาง รถวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำซัน เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย เลี้ยวเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 7 ไปยังเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสุกสะหวัน เมืองปากซัน
บ่าย เดินทางต่อสู่เชียงขวาง รถวิ่งผ่านเมืองบอริคัน บ้านผาเมือง บ้านห้วยคูน บ้านทุ่งใหญ่ บ้านท่าสี นำท่านแวะเข้าห้องน้ำที่บ้านท่าสี จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา รถวิ่งผ่านบ้านปากยอง บ้านขี้นุ่น บ้านปู้ บ้านท่าสามคอน บ้านท่าเวียง บ้านเวียงทอง บ้านทาดทม เชียงดง สองเสี้ยว บ้านหลวง เมืองคูน และเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง
ค่ำ ถึงบ้านโพนสะหว่าง เมืองแปก(ชื่อเดิม) ชื่อใหม่ เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เมืองที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-800 เมตร ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี งดงามด้วยทิวเขาสูง แล้วนำท่านเข้าที่พัก PHUVIENGKHAM HOTEL พักผ่อนอิสระ จากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

วันที่สอง มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน-อนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เมืองคูน-วัดสีพรม-วัดเพียวัด ถ้ำปิ่ว-บ่อน้ำพุร้อน-ศูนย์หัตถกรรมนาวัง(ผลิตภัณฑ์สินค้าทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำชมทุ่งไหหิน ทุ่งที่ 1 บนที่ราบสูงทุ่งกว้างใหญ่ หินมีหลากหลาย เป็นหินตั้ง เสาหิน ฝาหินแท่น หินรู หินเสมา หินไหหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วนใบเล็กที่สุดสูงประมาณเมตรเดียว ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์การคว้านแล้วเหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสักอย่าง ทุ่งไหหิน 1 มีจำนวน 298 ใบ บางไหมีการทำปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แต่ส่วนใหญ่เป็นไหเปล่า ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ สันนิษฐานว่า ไหหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีศพของคนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสันนิษฐานนี้ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีการค้นพบกระดูกคน ที่เผาแล้วและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธีศพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบเถ้าถ่านที่เข้าใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวาน หินขัด ลูกปัดแก้ว เครื่องปันดินเผา เครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็กในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสันนิษฐานหนึ่งว่ากันว่า ไหหินเหล่านี้เป็นไหเหล้าเจือง ครั้งเมื่อทำสงครามกับพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวได้ก็ทำการฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุ่งเชียงขวางนี้ถึง 7 เดือน ในการนี้ขุนเจืองสั่งทำไหเหล้าเลี้ยงไพร่พลเป็นอันมากและไหเหล่านั้นก็คือไหเหล้าที่ทุ่งไหหินนี้เอง ส่วนข้อสันนิษฐานสุดท้ายว่าไหหินเหล่านี้น่าจะเป็นอย่างเดียวกับหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งคล้ายคลึงกันคือ เป็นหินตั้งกลางแจ้งมองเห็นได้เด่นชัด เชิญถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย แล้วชมอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารลาวและเวียตนามในสงครามอินโดจีน ที่ช่วยกันต่อสู้ขับไล่มหาอำนาจอเมริกาให้ออกไปจากอินโดจีน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ในแชวงเชียงขวางแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามให้นักท่องเทียวได้มาสัมผัสวิวทิวทัศน์ของขุนเขาอันสลับซับซ้อน สีเขียวขจีคล้ายพรมกำมะหยี่จากธรรมชาติ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนกับได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศนิวซีแลนด์ แต่เป็นนิวซีลาว
10.00 น. เดินทางสู่เมืองคูน สองข้างทางจะแลเห็นวิวทิวทัศน์ท้องทุ่งนา ลักษณะคล้ายขั้นบันได รวงข้าวสีทองเหลืองอร่ามรอการเก็บเกี่ยว สลับกับเทือกเขาหัวโล้นเป็นแนวยาวไปจนสุดสายตาภาพวิถีชีวิตชาวนาลาวกำลังช่วย กันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในท้องทุ่งนา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณและเป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วในเมืองไทย ภาพของชาวนากำลังช่วยกันฟัดข้าวอยู่กลางท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือช่วยในการฟัดชนิดพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร คือ ซากลูกระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 เมืองคูน ซึ่งในอดีตเป็นเมืองเก่าของแขวงเชียงขวาง ช่วงสงครามอินโดจีน เมืองคูนแห่งนี้ถูกอเมริการะดมทิ้งระเบิดอย่างนัก จนวัดอารามที่สวยงามพังทลายจนหมดสิ้น ส่วนอาคารทูตฝรั่งเศสนั้นแม้จะจะได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดไม่น้อจแต่ก็ยังคงอยู่รอดมาได้ ส่วนตึกบางแห่งที่เหลือแต่เพียงซากปรักหักพัง ทางการลาวยังคงสภาพเดิมเอาไว้เพื่อให้ชาวลาวรุ่นหลังได้เห็นพิษภัยความหายนะของสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตหลังสงคราม อินโดจีนสิ้นสุดลง ทางการลาวได้ทำการย้ายเมืองหลวงจากเมืองคูนมาอยู่ที่เมืองโพนสะหวันในปัจจุบันนี้ นำชมวัดสีพรม ชึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง พร้อมกับชมเจดีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ภายในตัวเมืองคูนเมืองหลวงเก่าของแขวงเชียงขวางจะเห็นวัดอยู่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ติดริมถนนทางด้านซ้ายมือมีชื่อว่าวัดเพีย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี วัดเพียแปลเป็นภาษาไทยว่า วัดใหญ่ คำว่าเพียแปลว่าใหญ่ ตัวพระอุโบสถมีแต่เพียงซากปรักหักพังซึ่งเกิดจากพิษภัยของสงครามคงเหลือแต่พระพุทธรูปปางสมาธิที่ทำมาจากปูนความสูงประมาณ 10 เมตร ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองคูนและประชาชนลาวทั่วไป ด้านข้างมีกุฏิพระใช้เป็นที่จำพรรษาของภิกษุสามเณร ก่อนถึงวัดเพียประมาณ 100 เมตร จะมีทางแยกลูกรังซ้ายมือเข้าไปยังพระธาตุฝุ่น ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์หนึ่งในเมืองคูน รอบฐานองค์พระธาตุฝุ่นจะสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวตองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า ดอกบัวขม ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งรอบฐานองค์พระธาตุฝุ่น ริมถนนทางเข้าพระธาตุคือตลาดเมืองคูน เป็นตลาดขนาดเล็กที่มีชนเผ่าต่างๆ นำผลผลิตทางการเกษตรและของป่ามาวางขายริมถนนราคาถูก ชาวลาวในเมืองคูนมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันพอสมควร สงครามต้านจักรพรรดิ์ต่างชาติ เมืองพวนก็เคยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของแขวงเชียงขวาง และมีสถานที่โบราณมากมายหลายแห่ง เช่น วัดสีพรม วัดเพียวัด วัดธาตุจอมเพ็ชร วัดธาตุฝุ่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละวัดดังกล่าวนั้นตามกาลเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนสมัยเจ้าฟ้างุ้ม ประ มาณ 200 กว่าปี ตามการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า เมื่อก่อนมีการแข่งขันกันระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย เพื่อสร้างวัด ว่าใครจะมีความสามารถสร้างได้เสร็จเร็วกว่ากัน ซึ่งฝ่ายหญิงได้สร้าง วัดเพียวัด และธาตุวัดจอมเพ็ชร ส่วนฝ่ายชายสร้างวัดสีพรม ผลสุดท้ายฝ่ายหญิงสามารถสร้าง สำเร็จก่อนฝ่ายชายรื่องจากฝ่ายชายพูกล้างความลับจากฝ่ายหญิง สำหรับธาตุฝุ่นที่สร้างไว้บนจอมภูนั้น สร้างไว้เพื่อบรรจุเถ้าอังคารของพระพุทธเจ้า และมีสิ่งของที่สำคัญหลายอย่างบรรจุอยู่ในธาตุดังกล่าว ภายหลังถูกสงครามทำลายหักพังไป ก็มีคนไปลักลอบขุดค้นเอา สิ่งของสำคัญไปจนหมด ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือไว้เพียงซากหักพังเท่านั้น ภายหลังสงครามปี 1968 สถานโบราณ ดังกล่าว ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมด ก็ได้ถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย เหลือไว้แต่ซากหักพัง เพื่อเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความโหดร้าย ของสงครามปัจจุบันนี้ได้มีการบูรณะก่อสร้าง ซ่อมแซมขึ้นใหม่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
บ่าย ออกเดินทางสู่ถ้ำปิว เขตเมืองคำ ชมอนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายของสงครามปลดปล่อยชาติลาว ภายในถ้ำแห่งนี้ชีวิตชาวบ้านบริสุทธิ์ต้องมาจบชีวิตพร้อมกันถึง 374 ชีวิตภายในวินาทีเดียว ชมบ่อน้ำพุร้อน จากนั้นำชมศูนย์หัตถกรรมนาวัง สินค้าที่ทำจากไม้โลงเลง ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอม เป็นไม้หอมขึ้นชื่อมีเฉพาะที่แขวงเชียงขวางเท่านั้น
ค่า รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน… หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พัก PHUVIENGKHAM HOTEL

วันที่สาม ตลาดเช้า-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยกพูคุน เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
06.00 น. นำท่านไปชมตลาดเช้าน้ำท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมกับชมและเลือกสินค้าพื้นเมืองอิสระ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. ได้เวลาสมควรอำลาเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางผ่าน ภูเบี้ย ศาลาพูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์
บ่าย ถึงเมืองพูคูน รับประทานอาหารเที่ยงร้านพูคูนเพียงฟ้า ซึ่งสมารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” จริงเท็จแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กัน รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางผ่าน ภูเบี้ย ศาลาพูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์
16.00 น. ถึงเมืองวังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” จากนั้นนำชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก แล้วนำเข้าที่พัก THAVISOUK HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านชนะไช หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. อำลาเมืองวังเวียงเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ รถวิ่งผ่านบ้านท่าเรือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึม มีอาชีพหาปลา ทำปลาร้า ปลาส้ม และปลาแห้ง เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อสู่เขื่อนน้ำงึม
12.00 น. ถึงเขื่อนน้ำงึม รับประทานอาหารกลางวันร้าน… หลังอาหารเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ แล้วนำชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า แล้วนำท่านสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบินวัดไต
18.40 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
19.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์4วัน(QV/)***

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!