+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

MCT3 มาเลเซีย เที่ยวเลโก้แลนด์ 4วัน3คืน บิน MH ราคา 17,900 บาท

มาเลเซีย เที่ยวเลโก้แลนด์
4วัน3คืน บิน MH

ราคา 17,900 บาท
พัก มะละกา 1 คืน ยะโฮร์ 1 คืน กัวลา 1 คืน
เดินทาง : 1- 4 มี.ค. / 15 – 18 มี.ค. / 22 – 25 มี.ค. / 5 – 8 เม.ย.
ช่วงสงกรานต์ : 12 – 15 เม.ย. / 13 – 16 เม.ย.
 
กัวลาลัมเปอร์ เมืองมรดกโลก มะละกา
เลโก้แลนด์ ยะโฮร์บารู เมืองหลวงใหม่ปุตราจายา
TWIN TOWER, KL TOWER จัตุรัสเมเดก้า
โปรแกรมวันเดินทาง (โปรแกรม เหมาะสำหรับเที่ยวเป็นครอบครัว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ – มะละกา เมืองมรดกโลก
03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขออกชั้น 4 สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
โดยเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก
05.55 น. ออกเดินสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH779
09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง มะละกา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าและเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดประเทศมาเลเซียยุคปัจจุบัน และชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรมของชาวตะวันตก ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาครอบครองดินแดนแห่งผลประโยชน์ทางการค้า
ผ่านชม วัดจีน ซำปอกง และบ่อน้ำเจ้าหญิงอังลิโป จากนั้นนำท่านชมย่าน ดัชท์สแควร์ ย่านที่อยู่ของ ชาวฮอลันดา โบสถ์ชาวคริส อนุสาวรีย์น้ำพุที่สร้างเป็นที่ระลึกที่พระนางเจ้าวิคตอเรียครองราชย์ ครบรอบ 65 ปี ชมหอนาฬิกาที่สร้างโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใช้บอกเวลาสำหรับชาวมะละกา กังหันจำลองของ ชาวดัชท์ อนุสาวรีย์กระจงตำนานที่มาของชื่อเมืองมะละกา ชม วิหารเซนต์ปอล และรูปปั้นของนักบุญ เซนต์ฟรัง ฟรานซิส เซอเวีย ที่แขนขวาขาดจากการถูกฟ้าผ่า และป้อมปืนใหญ่ A’FAMOSA (ชมด้านนอก) ของชาวโปรตุเกสที่สร้างขึ้น เพื่อต่อสู่ข้าศึกที่เข้ามารุกราน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ ที่พัก The Straits Hotel & Suite หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สอง มะละกา – เลโก้แลนด์ – ยะโฮร์บารู
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองมะละกา นำท่านเดินทางสู่ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน เข้าชม สวนสนุก เลโก้แลนด์ LEGO LAND เป็นสวนสนุกที่บริษัท เลโก้กรุ๊ปจัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเล่น และเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่ลูกค้า และผู้ชื่นชอบของเล่นตัวต่อ โดยจุดเด่นของเลโก้แลนด์ จะนำเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวต่อเลโก้นานาชนิด ซึ่ง เลโก้แลนด์ นุสาจายา เลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัว และ เด็ก ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยใช้ตัวต่อเลโก้มา ประกอบขึ้นมาจำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเป็นไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ และ เครื่องเล่นชนิดต่างๆสนุกสนานจนได้เวลาสมควร กลับเข้าที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ยะโฮร์บารู Berjaya Water Front Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง ตามเส้นทางหลวง นอร์ท เซาท์ ไฮเวย์ สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน รัฐ เนกรี เซมบิลัน สลังงอ เข้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งในอดีตเมืองหลวงแห่งนี้เริ่มจากการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการค้นพบแร่ดีบุกในบริเวณที่แม่น้ำ Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน และ เมืองหลวงแห่งนี้นำชาติไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้า การพาณิชย์ การธนาคาร และ การเงิน รวมทั้งการผลิต การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การท่องเที่ยว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ Putrajaya เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ที่ได้นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทำเนียบรัฐบาล พระราชวังสุลต่านประจำรัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอร์ดานาปุตรา ชมความสวยงามด้านการก่อสร้างและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอย่างมีระบบ จากนั้น เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KL PUDU PLAZA HOTEL ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจำหน่ายเองในราคากันเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิสตานาเนการา (istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น จากนั้น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจีนเทียนโฮ้ว เป็นวัดจีนที่สวยงามที่สุดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากันเป็นจำนวนมาก ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากวัดจีนโดยแท้ รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในวัด ด้วยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลืองทองจำนวนมาก ก็ดูสวยงาม และยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่แพ้วัดจีนชื่อดังอื่นๆ จุดเด่นสำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาเยือน สถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย นั่นคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมสีทองอร่าม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดที่ยึดเหนี่ยวให้ผู้คนเคารพและศรัทธานั่นเอง
นำท่านผ่านชมทัศนียภาพของ เมืองหลวง หอคอย KL.TOWER จากนั้นผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด (ถ่ายรูปด้านนอก) อาคารเปโตรนาส เป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก เป็นอาคารหอคอย 2 อาคาร เชื่อมโดยสะพานลอยฟ้า (skybridge) อาคารแฝดใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก 2 ประเทศ คือญี่ปุ่น และเกาหลี โดยมีนัยยะเป็นการแข่งขันกันเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารตึกระฟ้า สะพานลอยฟ้านี้เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลีวูดมาแล้ว บริเวณฐานของอาคารมีห้างทันสมัยหลายห้าง จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสเมเดก้า หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ที่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ภายในประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังนับร้อย จากสินค้าหลายประเภทตั้งแต่เครื่องสำอางค์ เครื่องกีฬาไปจนถึงสินค้าแฟชั่น
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ K L I A. แห่งใหม่ที่ทันสมัยของภูมิภาค
17.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เทียวบินที่ MH780
18.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุกท่าน….

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!