+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAM1 TOKYO FUJI FREEDAY 5วัน3คืน XJ เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 60 เริ่มต้น 27,900.-

TOKYO FUJI FREEDAY

5วัน3คืน XJ


เริ่มต้น 27,900.-
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 60
กันยายน 20-24 / 27 ก.ย – 01 ต.ค.
ตุลาคม 11-15
พฤศจิกายน 11-15 / 18-22 / 22-26
ธันวาคม 2-6 / 20-24

ท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ชมภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด
สัมผัสหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ขอพรวัดอาซากุสะ สบายๆ ฟรีเดย์ 1 วัน
ช้อปกระจาย น้ำหนักประเป๋า 20 kg.
** พิเศษ !! ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ( – / – / – )
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 600
*** น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง ***
 
วันที่ 2 โตเกียว (นาริตะ) ล่องเรือโจรสลัด – GOTEMBA OUTLET แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ( – / L / D )
08.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง พร้อมนำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องประมาณ 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงดงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ

 

จากนั้น พาท่านชมความงามของ งานเทศกาลชมใบไม้เปลียนสีที่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ จะได้ชมใบไม้แดง (ใบเมเปิ้ล) บวกกับทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษ์ของ ญี่ปุ่น ทำให้ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีนี้ จะทำให้คุณหลงรักเพราะบรรยากาศช่างโรแมนติด สวยจับใจที่สุด (หมายเหตุ งานเทศกาลชมดอกไม้เปลี่ยนสี มีช่วงเดือนพฤศิจกายน)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ เอ้าท์เลท เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า
พักที่ ROUTE INN KAWAKUCHIKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”
หลังอาหารค่ำไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น” น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุสะชมโตเกียว สกายทรี ( B / L / D )
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่านขิ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิบริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน) โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ กรุ๊ปช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม จะพาท่าน ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีมุมมองที่ดีในการชมภูเขา และบนฐานทางตอนใต้ บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ)

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค จุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ผสมผสานเข้ ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่างกลมกลืนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร
จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ โตเกียว สกายทรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งที่หอคอยแห่งใหม่นี้มี จุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 พักที่ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ( B / – / – )
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก เช่น
ชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็นสำนักงานรัฐบาลซึ่งด้านบนของตึกนี้เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบที่เชื่อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATION กับถนนสายหลัก MEIJIDORI ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุสิ่งที่มีชื่อเสียงของย่านนี้ก็คือการแต่งตัวแฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ

 

• ถนนทาเคชิตะ ถนนสายเล็กๆ ที่อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่นวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิดบริการมานานที่สุดในญี่ปุ่น

• ถนนโอโมเตะซานโดะ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม และห้างสรรพสินค้าดัง
– ห้าง LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
– OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR เป็นต้น
– KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ขนมมากมาย
– ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND ที่ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFT สาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUAREที่มีผู้คนพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียวจุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKO สุนัขผู้ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก
SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง รวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เดินทางโดย SHUTTLE BUS จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
หรือจะเลือก เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงที่สถานี JR SHISUI STATION แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาที โดยรถไฟ JR มาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่างๆ มากมายที่น่าสนใจคือ
– แอดแวนเจอร์แลนด์ รวมเครื่องเล่นแบบผจญภัย ตื่นเต้นหวาดเสียว อาทิ ล่องเรือโจรสลัด, ล่องเรือในป่าซาฟารี, ผาดโผนกับรถไฟเหาะรางไม้ เป็นต้น
– เวสเทอร์น แลนด์ เครื่องเล่นจะมีความใกล้เคียงกัน อาทิ รถไฟเหาะสะท้านโลกา บิ๊กฮันเตอร์ ,ล่องแก่งมรณะ เป็นต้น
– แฟนตาซีแลนด์ และ การ์ตูน ทาวน์ ที่รวมเครื่องเล่น สบายๆ น่ารักๆ สวยงาม อาทิ สมอล เวิร์ด, ปีเตอร์ แพน, ปราสาทสโนว์ ไวท์, บ้านหมีพูหรรษา, บ้านปีศาจผีสิง, ช้างน้อยจัมโบ เหินลม, บ้านมิกกี้ เม้าส์, เรือโดนัลดัก มหาสนุก, เยี่ยมบ้านกุ๊ฟฟื่, ผจญภัยกับพีน๊อคคีโอ เป็นต้น
– เวลาประมาณ 19.00 น.พลาดไม่ได้กับการชม ขบวนอิเลคทริคพาเหรด การเดินขบวนของเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมากับแสง สี เสียง ที่ท่านจะประทับใจ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์ ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยว TOKYO DISNEYLAND กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และแท็กซี่ ในปัจจุบันวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟดังนั้น ขอแนะนำการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคำนวณระยะเวลา และจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่
1) NARITA EXPRESS (N’EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตร / ชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียว และปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกัน หรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะ หรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง SOBU MAIN LINE และ สายนาริตะ)
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา–เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน
3) KEISEI SKYLINER – เส้นสีน้ำเงิน รถด่วนของฝั่ง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยว / ชั่วโมง กรณีใช้บริการ KEISEI LINE จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (NIPPORI) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (UENO) ซึ่งทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR YAMANOTE LINE) ไปยังสถานีต่างๆ ในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, IKEBUKURO
4) ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน
5) KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน
กลางวัน / ค่ำ  อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ
พักที่ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ ( B / – / – )
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 601
*** บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง ***
13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!