fbpx

HS1 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 3วัน2คืน บิน (HX) ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!!
3วัน2คืน บิน (HX)ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
วันเดินทาง
18-20/25-27 พ.ค.
1-3/8-10/15-17/22-24 มิ.ย.
29 มิ.ย.-1 ก.ค.
6-8/13-15/20-22/27-29 ก.ค.
3-5 /17-19 /24-26 ส.ค.
31 ส.ค.-2 ก.ย.
7-9 /14-16 /21-23 ก.ย.
12-14 /19-21 /26-28 ต.ค.
ทัวร์ฮ่องกงสวนสนุก..ดินแดนแห่งความฝันที่มีอยู่จริง
ทัวร์ฮ่องกง…ดิสนีย์แลนด์ วิคทอเรีย พอยท์
ชายหาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง-วิคทอเรีย พอยท์-ชายหาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่
ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
05.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.25 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารภายในสนามบิน
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรีย พอยท์ (ใช้รถโค้ชขึ้น-ลง) เพื่อนำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำท่านชม ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
21.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พัก
พักที่ RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว***

วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก และรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เมื่อเข้าไปในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ท่านจะพบกับโซนต่างๆ 5 โซน ได้แก่
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็นสไตล์คันทรี มีร้านขายของที่ระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล้ำจินตนาการกับโลกแห่งอนาคต มีเครื่องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจ
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเครื่องเล่นน่ารักๆ เหมาะกับเด็กๆ
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนนี้ต้องเน้นความตื่นเต้นผจญภัยไปในดินแดนลึกลับ เหมือนกำลังเข้าสู่ป่าอเมซอน
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้นถ่ายรูป และเครื่องเล่นเบาๆ ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับ ขบวนพาเหรด จากเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนในยามค่ำคืน และพลุสุดตระการตา ทุกค่ำคืน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารได้อย่างสะดวกสบายกับร้านอาหาร และภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
 พักที่ RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว***

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
ในวันนี้ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านส่งสนามบิน
อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม หรือการช้อปปิ้งของท่าน
ย่านช้อปปิ้งฮ่องกงที่จะแนะนำ
 เลดี้ส์ มาร์เก็ต ย่านมงก๊ก ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนตุง ซอย (Tung Choi) ในย่านช้อปปิ้งมงก๊กอันลือชื่อ คราคร่ำไปด้วยร้านค้า และแผงลอยกว่า 100 ร้านตลอดเส้นทาง 1 กิโลเมตร ตลาดเปิดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสินค้าหลากหลาย แต่เน้นสินค้าสำหรับผู้หญิงเป็นหลัก ซึ่งจะมีทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเด็กเล่น ของแต่งบ้าน ไปจนถึงซีดีเพลง และแผ่นดีวีดีหนัง
 คอสเวย์ เบย์ (Causeway Bay) จุดรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมอันลือชื่อ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่นักช้อปปิ้งชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยังเป็นแหล่งร้านอาหารนานาชาติอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ถึงแม้ว่าสนนราคาในการมาช้อปปิ้ง กิน-ดื่มในแถบนี้จะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่หลายเท่าตัว แต่คุณภาพ การบริการ และระดับของร้านอาหาร ก็ถือว่าเป็นระดับหรูหราห้าดาว แต่ถ้าหากอยากประหยัดค่าอาหาร ร้านบะหมี่เป็ดย่างข้างทาง หรือศูนย์อาหาร ก็มีให้บริการอยู่ทั่วไปเช่นกัน
 Harbour City and Canton Road หรือหลายคนเรียกว่า “ถนนแบรนด์เนม” แห่งฮ่องกง เพราะจะได้เห็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ระดับโลกเปิดช็อปกันอยู่ตลอดทั้งถนน เช่น LOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งร้านต่างๆ ที่เห็นนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของห้าง Harbour City นั่นเอง
 ห้างสรรพสินค้า Harbour City แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade รวมร้านค้าทุกแบรนด์ทั่วโลกมากกว่า 700 ร้าน ใครอยากจะเดินให้ครบคงต้องใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว
ถนนเกรนวิลล์ และแคเมรอน (Granville & Cameron Road) ถนนช้อปปิ้งของฮ่องกงทั้ง 2 เส้นนี้ขนานกัน เริ่มตั้งแต่หัวมุมถนนนาธานไล่ไปเรื่อยๆ เต็มไปด้วยร้านรวงสองข้างฝั่ง ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ท้องถิ่นจากดีไซน์เนอร์ชาวฮ่องกง ไปจนถึงแบรนด์นานาชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบรนด์ระดับกลาง ไม่ใช่แบรนด์ไฮเอนด์อย่างถนนแคนตัน (Canton Road)
 Pacific Place ห้างใหญ่ในโซน Admiralty เป็นห้างขวัญใจของชาวฮ่องกง เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของทุกแบรนด์ทุกระดับราคาไว้ในที่เดียว มีทั้งร้านอาหาร ชื่อดัง โรงภาพยนต์ ภายในมีทั้งห้าง Harvey Nichols, Lane Crawford และ Seibu ซึ่งเป็นห้างดังของญี่ปุ่นอยู่ด้วย
 ถนนควีนส์โรด (Queen’s Road) ย่านเซ็นทรัล (Central) ถนนสายเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าชั้นนำตลอดเส้นทาง และเป็นถนนหลักสำหรับการมาเที่ยวโซนเซ็นทรัล เพราะมีทั้งร้านอาหารชื่อดังอย่างร้าน Yung Kee ห่านย่าง, ติ่มซำในตำนาน Luk Yu Tea House เป็นที่ตั้งของบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ในส่วนของช้อปปิ้งที่นี่มีช็อปแบร์นเนมเปิดอยู่ตลอดเส้นทาง อาทิ H&M, Marks & Spencer Longchamp ลองชอมป์ Coach โค้ช Topshop (ท็อปช็อป)
 IFC Mall ตึก IFC มีอยู่ 2 ตึกคือ One IFC และ Two IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของฮ่องกง มีโซนห้างสรรพสินค้า นั่นคือ IFC Mall จุดศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลิน เดินทางสะดวกง่ายดายเพราะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัล ตัวตึกติดกับ Exchange Square จุดเชื่อมต่อรถเมล์ ชั้นล่างของอาคารยังเป็นสถานีรถไฟ Airport Express (รถไฟด่วนที่มาจากสนามบิน) สถานี Hong Kong  Fa Yuen Street South ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ตื่นตาตื่นใจไปกับนานาแบรนด์กีฬาชื่อดังที่มาเปิดกันยาวทั้งถนน ที่นี่จะเด่นเรื่องความใหม่ของรองเท้า ซึ่งเป็นรุ่นที่บ้านเราอาจจะยังไม่นำเข้ามาขาย หรือจะเป็นพวกเสื้อบาส เสื้อบอลมีให้เลือกหลากหลายมาก ใครที่ชอบเสื้อบาสแท้ๆ ต้องถูกใจกับร้านที่ขายสินค้าจาก NBA แน่ๆ
 Wing On ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1907 มีสาขาหลายแห่ง สาขาหลักอยู่ที่ Sheung Wan เป็นแหล่งขายเสื้อผ้าเน้นแบรนด์ท้องถิ่น เครื่องประดับ เครื่องครัว และสินค้าภายในบ้าน ราคาไม่แพงมาก นักท่องเที่ยวที่มาช็อปที่นี่เพียงติดต่อเคาน์เตอร์และโชว์พาสปอร์ตก็รับ Tourist Shopping Pass เพื่อแลกเป็นส่วนลด 5-10% ได้ทันที
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21.45 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : HS1 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 3วัน2คืน บิน (HX) ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท