+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
CLASSIC EAST EUROPE
(เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี)
8D5N BY TG
TG
**ราคานี้ยังไม่รวมวีซ่า 3,500.-**
ราคาเริ่มต้น 49,999.-
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
04 – 11/09 – 16 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภา–02 มิถุนายน 60
23 – 30 มิถุนายน 2560
พระราชวังเชินบรุนน์ จัตุรัสมาเรียน
ปราสาทบราติสลาว่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก
จัตุรัสฮีโร่ โบสถ์สตีเฟ่น
พิเศษเมนู!! ขาหมูเยอรมัน + ไส้กรอกเวียนนา + ซุปกุลาซ
สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ นั่งสบาย บินตรง สะสมไมล์ 50%
euz2
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่สอง มิวนิค-ซาลส์บวร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท- เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG924
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11ชั่วโมง)
07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเยอรมันนี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่าปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน นำชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันที่สวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร๊อค สถานที่แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก ‘The Sound of Music’ จากนั้นนำชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใช้เวลาดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นำชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco ขึ้นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
**เนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจำนวนจำกัดและแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักไม่เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกี้ บูเดโจวิช หรือเมืองใกล้เคียงแทน*

วันที่สาม ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2009 (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ชม.)
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวียนนา)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ARION CITY HOTEL , VIENNA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เวียนนา – บูดาเปสต์- ป้อมชาวประมง – จัตุรัสฮีโร่ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 243 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นำชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง “บูดา” และ “เปสต์” ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ปราก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 328 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่หก ปราก – ปราสาทปราก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี (ระยะทาง 436 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน
นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบ มาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOLIDAYS INN HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช่วงเช้า เต็มอิ่มกับมหานครมิวนิค
11.00 น. เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG925
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11ชั่วโมง)

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Leave a Reply

89 + = 94

error: Content is protected !!