+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
Highlight Germany เยอรมัน
8วัน5คืน TG ราคา 63,500.-
30 เม.ย.- 07 พ.ค.2560 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น
มิวนิค-การ์มิซ-โฮเฮนชวานเกา-ไฮเดลเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
unnamed
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 4 โดยสายการบินไทย โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าเดินทาง
 
วันที่สอง มิวนิค-การ์มิช
00.50 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. เดินทางถึง นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน ให้ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านแวะชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิคูเปอร์ (เฉพาะส่วนของโชว์รูม) จากนั้นนำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนอซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิซ หรือ การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เซ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี นำท่านบ้านเรือนสวยงามศิลปะแบบบาวาเรียนรอคโคโค เมืองนี้แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เมืองนี้งดงามด้วยภาพวาดบนกำแพงบ้านที่เดินชมไม่รู้เบื่อ ควบคู่กับการพบเจอชาวเมืองที่ยังใส่ชุดพื้นเมือง กางเกงสั้นแค่เข่า เสื้อปักลูกไม้ เป็นปกติวิสัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมกีฬากลางแจ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส กอล์ฟ ล่องแพ เล่นสเก็ต สกี ไปจนถึงสโนบอร์ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม การ์มิช-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-เคมป์เทิ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นำท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาแล้วเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางขึ้นไปชมปราสาท เดินทางด้วยรถชัทเทิ้ลบัส ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม หากช่วงฤดูหนาวหรือมีฝนตก ลมแรง ต้นไม้ล้ม ชัทเทิ้ลบัสไม่สามารถให้บริการได้ ท่านอาจใช้บริการรถเทียมม้า Horse Carriage โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมท่านละประมาณ 3 ยูโร/เที่ยว/ท่าน ไม่รวมในค่าบริการและไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ หรือท่านอาจจะต้องเดินขึ้นและลง หากรถม้าให้บริการไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาเนื่องจากจำนวนรถม้ามีน้อยและคิวค่อนข้างมาก)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเคมป์เทิ่น เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตแคว้นบาวาเรีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bigbox Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เคมป์เทิ่น-ชาฟฮาวเซ่น-ทิทิเซ่-ไฮเดลเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น่ำไรน์ เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนอซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์อันโด่งดัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมวิว น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง
ชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำไรน์ และเนื่องจากกระแสน้ำมีกำลังแรงมากทำให้ปลาไม่สามารถว่ายข้ามน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และข้ามไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่งดงามมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท แต่งกวีถึงความงามอันเป็นอมตะของน้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศขนาดเล็กๆ โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ (Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี นำท่านชมเมืองตากอากาศแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี จุดเด่นของที่นี่ คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังเป็นแหล่งผลิตนาฬิกาคุกคู สินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ที่มีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย นำท่านถ่ายรูปกับ The Black Forest Farm House ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของเยอรมันอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Hirschberg Heidelberg หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ไฮเดลเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่เนินเขา นำท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกัน สำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนำมาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติมเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้เราพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์ หรือบาร็อค และชมถังไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบนสะพานเก่าแก่ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งเด่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองโบราณยุคอัศวินของเยอรมัน ที่เมืองยังอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยยังมีกำแพงเมืองอายุร่วม 500 ปีล้อมกำแพงเมืองอยู่ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ที่มีบรรยากาศสวยงาม มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ชมอาคารศาลาว่าการเมืองที่มีหน้าต่างของนาฬิกาประจำเมืองที่เป็นตำนานในการปกป้องเมืองของเจ้าเมืองของเมืองนี้
จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม เมืองเก่าแก่น้อยใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ จนกระทั่งถึง เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี (เดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Noris Hotel Nurnberg หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก นูเรมเบิร์ก-มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่านชมบ้านนัสเซา หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง นำท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ก่อนนำท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือมีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 จากนั้นอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่นครมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อิสระช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองมิวนิค เริ่มจากถนนคาร์ลพลัสซ์ Karlsplatz เป็นจัตุรัสที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองของมิวนิค ด้านหน้าจัตุรัสมีลานน้ำพุที่จะเปิดน้ำพุให้ชมเป็นเวลา ผ่านลานน้ำพุมาก็จะเห็นประตู Karlstor ประตูเมืองแบบโกธิคซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการในยุคกลางที่ถูกทำลายไป เดินผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วเป็นถนนชอปปิ้งของเมืองคือถนนนอยเฮาส์เซอ Neuhauserstrasse ซึ่งทั้งสองข้างทางเดินจะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายสินค้าความงามรวมถึงสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Inn by Radisson Munchen Ost หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย จากนั้นนำท่านชมเมืองมิวนิค ที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือ จากนั้นนำท่านไปยังโอลิมปิกปาร์ก Olympic Park ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่สำหรับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่มิวนิคเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1972 ปัจจุบันนี้โอลิมปิกปาร์กเปรียบเหมือนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตชาวเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กสมัยใหม่ที่สำคัญ 2 อย่างของมิวนิค คือ หอโทรคมนาคม สูง 290 เมตร และสเตเดียมทันสมัยสร้างแบบหลังคาเต็นท์ด้วยแท่งสลิงเหล็กยึดแขวนแผ่นอะครีลิกโปร่งแสงที่คลุม เป็นหลังคาเหมือนใยแมงมุม ถ้าไม่กลัวความสูง สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวชั้นบนสุดได้ ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆ บนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนนฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ
สมควรแก่เวลานำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค
14.25 น. นำท่านออกเดินทางออกจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

Leave a Reply

+ 76 = 81

error: Content is protected !!