+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม
7 วัน5คืน BR เริ่มต้น 53,900.-
25-31 มี.ค. / 13-19 เม.ย.
29 เม.ย.-05 พ.ค. / 11-17 พ.ค.2560
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก
ณ สวน คอยเคนฮอฟ
ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์
เยี่ยมหนูน้อยมานิเคนพีส พร้อมถ่ายรูปกับหอไอเฟล
ช้อปปิ้งจุใจในมหานครปารีส
EUROPE TULIP FEST (NT-DE-FR-BE) 7D BR AMR-MAY207
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ เคาน์เตอร์ Q
12.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นำท่านบินตรงสู่นครอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบินอีวีเอ แอร์
เที่ยวบินที่ BR75
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Amsterdam Schipol Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง อัมสเตอร์ดัมส์-ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) – โคโลญจน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมเมือง ดุสเซลดอร์ฟ ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของเมืองดุสเซลดอร์ฟอันสวยงามและประวัติประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของซิตี้ฮออลล์ที่โด่งดังของ ชมปราสาทอันเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำไรน์และทำให้เมืองดุสเซลดอร์ฟกลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน ทั้งยังเป็นศูนย์รวมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอร์ฟยังเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่,พิพิธภัณฑ์, โรงละคร รวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ำคืน เมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านถนนสำหรับช้อปปิ้ง ทางเดินถนนที่นำสมัย และย่านการค้าอีกมากมาย อาทิเช่น ถนนแฟชั่นคนเดินที่มีชื่อเสียงอย่าง Kö แล้วคุณก็จะได้เห็นความมีเสน่ห์และความสวยงามของเมืองดุสเซลดอร์ฟ ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Koeln West หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โคโลญจน์-แรงส์ (ฝรั่งเศส) – ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองแรงส์ Reims เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ใน ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมเมืองแรงส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ตั้ง ของมหาวิหารแรงส์ หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ เป็นมหาวิหารของประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธี สวมมงกุฎกษัตริย์ มหาวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถูกไหม้ไปเมื่อ ค.ศ.1211 ที่พระเจ้า โคลวิสที่ 1 ผู้ถือกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของฝรั่งเศสได้ทำพิธีรับศีลจุ่มจากนักบุญเรมีบาทหลวง ของเมืองแรงส์เมื่อค.ศ.496 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีความสวยงามสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่
มารี มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ.1991 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส นครแห่งแฟชั่นและความทันสมัยต่างๆ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก นำท่านผ่านชมมหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมา เยือนพร้อมเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิล จากบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารและจตุรัสทรอคาเดโร ผ่าน ชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้ง ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ที่ยิ่งใหญ่ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระ ศพจักรพรรดินโปเลียน ฯลฯ นำท่านช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ที่กรุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีส่วนลด พิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส
เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Appart City Confort Paris Velizy Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ปารีส- แวร์ซายส์-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชม ภายในพร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจาก สยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า ปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Husa President Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า บรัสเซลส์-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมและ ถ่ายรูปภายนอกอะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล นำท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมานิเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของบรัสเซล หากมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกย่านใจกลางเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่าง ๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Amsterdam Schiphol Airport หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก อัมสเตอร์ดัมส์-ลิสส์-อัมสเตอร์ดัมส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ลิสส์ Lisse เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์
ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟี่ช็อป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือนเดือนพฤษภาคมของทุกปี) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมกรุงอัมเสตอร์ดัมเมืองแห่งสายน้ำ เมืองที่ได้สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลางสายน้ำอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน นำท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ ชมและถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง (Royal Palace) หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.40 น. นำท่านออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมส์ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR76

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
13.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

 

Leave a Reply

82 + = 84

error: Content is protected !!