+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
ทัวร์คุณธรรมทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู
6วัน5คืน(3U)

ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
วันที่ 11-16 เมษายน 2561
วันที่ 25-30 เมษายน 2561
วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561
วันที่ 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2561
วันที่ 22-27 มิถุนายน 2561
 
ทิเบต…สมญานามหลังคาโลก
ทัวร์ทิเบต ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา
วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งรถไฟไป ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว
ทัวร์เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ –เฉินตู
15.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
18.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146
22.45 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)

วันที่สอง เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
08.30 น. ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต) โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8697
10.55 น. เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
หมายเหตุ : คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที
วันที่สาม พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้ เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติ มาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาล และอินเดีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่สี่ ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่ สถานีรถไฟดัมซุง (ที่นั่งแบบ Hard Seat) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4718 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชั่วเป็นภาษาทิเบต แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์ หรือทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี และถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่ห้า ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
10.35 น. ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8698
12.35 น. เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ ZHIXIN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
16.00 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
17.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…..
 

Leave a Reply

14 − = 13

error: Content is protected !!