CS2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7วัน5คืน(XW) ราคาเริ่มต้น 32,799.-

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง
ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน
7วัน5คืน(XW)
ราคาเริ่มต้น 32,799.-
29 ธ.ค.-4 ม.ค.
19-25 ม.ค.
2-8 ก.พ.
2-8 มี.ค.
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) -อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน
ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง
จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก สนามบินดอนเมือง
23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
02.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
08.50 น. เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีจิงเย้ถัง เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เลื่อน เป็นต้น สำหรับท่าน ที่ไม่เล่นสกี ใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพกับลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติคของลานสกี และถ่ายภาพความประทับไว้เป็นที่ระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : หากอากาศอบอุ่นส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็ว บริษัทฯ จะเปลี่ยนจากเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งเป็นแกะสลักน้ำแข็งโดมปิงเสียต้าสือเจียแทน)
 พักที่ KUNLUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง
รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิน โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮวา ที่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งสายน้ำ ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น นำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SIJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง (หมายเหตุ : การเกิดแม่คะนิ้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศจะต้องเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซื่อจี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ร้านโสม ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง- สนามบินดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : CS2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7วัน5คืน(XW) ราคาเริ่มต้น 32,799.-