+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

CS2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7วัน5คืน(XW) ราคาเริ่มต้น 32,799.-

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง
ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน
7วัน5คืน(XW)
ราคาเริ่มต้น 32,799.-
29 ธ.ค.-4 ม.ค.
19-25 ม.ค.
2-8 ก.พ.
2-8 มี.ค.
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) -อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน
ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง
จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก สนามบินดอนเมือง
23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
02.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
08.50 น. เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีจิงเย้ถัง เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เลื่อน เป็นต้น สำหรับท่าน ที่ไม่เล่นสกี ใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพกับลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติคของลานสกี และถ่ายภาพความประทับไว้เป็นที่ระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : หากอากาศอบอุ่นส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็ว บริษัทฯ จะเปลี่ยนจากเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งเป็นแกะสลักน้ำแข็งโดมปิงเสียต้าสือเจียแทน)
 พักที่ KUNLUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง
รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิน โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮวา ที่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งสายน้ำ ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น นำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SIJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง (หมายเหตุ : การเกิดแม่คะนิ้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศจะต้องเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซื่อจี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ร้านโสม ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง- สนามบินดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….
 

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!