fbpx

ลาดักห์ – โชโมริริ หน้าหนาว 9 วัน 11-19 ก.พ. 60

India Ladakh Pangong Lake

ลาดักห์ – โชโมริริ หน้าหนาว 9 วัน
11-19 ก.พ. 60
พิเศษ รับประทานอาหารกลางวันบนแม่น้ำน้ำแข็งซานสการ์

กำหนดการ
จองทัวร์: ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
นัดซื้อตั๋วเครื่องบิน: ได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถซื้อเองได้
หากต้องการให้ซื้อตั๋วให้: ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมโอน ค่าตั๋ว 23,000 บาท (ขาดเหลือจะไปทบ
กับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) + มัดจำทัวร์ 5,000บาท = 28,000 บาท
ส่งเอกสารทำวีซ่า: ภายในวันที่ 10 ม.ค. 60
ชำระส่วนที่เหลือ: ภายใน 10 ม.ค. 60

Day 1 – เสาร์ 11 ก.พ. 60 -/-/-
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียTG 331 BKK (23:25) – DELHI (02:20) 4h25m

Day 2 – อาทิตย์ 12 ก.พ. 60 -/อาหารกลางวัน/-
บินจากกรุงนิวเดลี สู่เมืองเลห์ แคว้นลาดักห์ (ความสูง 3,500m จากระดับน้ำทะเล) โดยสายการบิน JetAirways 9W2368 DELHI (06:25) – LEH (07:55) 1h30m
– ถึงเมืองเลห์ พักผ่อนปรับร่างกายกับอากาศบนที่สูง
– รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
– เดินเล่นตลาดเมืองเลห์
– พาท่านชมวิวเมืองเลห์และรอบๆบนสถูปสันติภาพ
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 3 – จันทร์ 13 ก.พ. 60 อาหารเช้า/อาหารกลางวันบนแม่น้ำซานสการ์/-
– พิเศษกับประสบการณ์ที่ไม่มีที่ไหน พาท่านรับประทานอาหารกลางวันสุดชิคบนแม่น้ำซานสการ์ที่แข็งเป็นน้ำแข็ง
– ให้ท่านมีประสบการณ์การเดินเล่นบนแผ่นน้ำแข็ง เส้นทาง Chadar Trek ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
– พาเที่ยวอารามธิคเซย์ (จำลองมากจากพระราชวังโปตาที่กรุงลาซา ทิเบต)
– พาเที่ยววัดเฮมิส วัดที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 4 – อังคาร 14 ก.พ. 60 อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น
– พาเที่ยวหมู่บ้านอัลชิ
– พาเที่ยววัดลามายูลู ระหว่างทางทิวทัศน์เหมือนอยู่บนดวงจันทร์
– แวะเที่ยวชมปราสาท Basgo
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 5 – พุธ 15 ก.พ. 60 เช้า/-/-
– พาท่านเดินทางไปยังทะเลสาบโชโมริริ
– ค้างคืนที่ เกสต์เฮ้าส์ที่ทะเลสาบโชโมริริ

Day 6 – พฤหัสบดี 16 ก.พ. 60 เช้า/-/-
– ทะเลสาบโชโมริริ – เลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 7 – ศุกร์ 17 ก.พ. 60 เช้า/กลางวัน/-
– พาเที่ยวหมู่บ้าน Matho
– พาเที่ยวหมู่บ้าน Stagna
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 8 – เสาร์ 18 ก.พ. 60 อาหารเช้า/-/-
บินกลับกรุงนิวเดลี โดยสารการบิน JetAirways 9W2369 LEH (08:35) – DELHI (10:10) 1h35m

Day 9 – อาทิตย์ 19 ก.พ. 60 อาหารเช้า/-/-
บินกลับเมืองไทย โดยสารการบินไทย TG 316 DELHI (00:15) – BKK (05:40) 3h55m
**โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ**

ราคา 29,500บาท/ท่าน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่ถึง 8 คน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

อัตรานี้รวม
1. วีซ่าอินเดีย* e-Tourist Visa
2. ที่พักระดับสามดาวในเลห์ พร้อมอาหารเช้า มีฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi
3. Luxury แค้มป์พร้อมอาหารเช้าที่ทะเลสาบโชโมริริ
4. รถนำเที่ยวในลาดักห์ และรถรับ/ส่ง สนามบินเดลี
5. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
6. หัวหน้าทัวร์ไทย สำหรับกรุ๊ป 8 คนขึ้นไป
7. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
8. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
9. อาหารกลางวันมื้อพิเศษบนแม่น้ำซานสการ์ที่เป็นน้ำแข็ง
10. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – เลห์
2. อาหารและเครื่องดื่ม มื้อเที่ยง และ เย็น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
4. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)

รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 799-2-27888-3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 388-221482-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ ถนนงามวงศ์วาน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 917-0-03949-0 ออมทรัพย์

เงื่อนไขการให้บริการ
1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
1.4 ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
1.5 การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ
– ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
– ผู้จัดเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวที่ช่วยท่านประสานงานกับสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัด อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
– กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
– กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางผู้จัดขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
– หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
– โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
– รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้จัดถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้จัดได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner
Tel.0866677011, 029535347

e-mail: globaltourplanner@gmail.com