fbpx

มองโกเลีย HAPPY TRANS-SIBERIAN 8วัน6คืน บิน มองโกเลียแอร์ไลน์ เริ่มต้น 59,999 บาท

มองโกเลีย HAPPY TRANS-SIBERIAN
8วัน6คืน บิน มองโกเลียแอร์ไลน์
เริ่มต้น 59,999 บาท
24 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
3 – 10/17-24 มี.ค. 61
31 มี.ค. – 7 เม.ย. 61
7 – 14/21 – 28 เม.ย. 61
5 – 12/9-26 พ.ค. 61
อูลาบาตอร์(มองโกเลีย) –รถไฟทรานส์มองโกเลีย – อูลันอูเด(รัสเซีย)
รถไฟทรานส์ไซบีเรีย -เอียร์คุต(รัสเซีย)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก โดยมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน
22.40น. เดินทางสู่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์…OM702…..
 
*หมายเหตุ* : บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม, ที่นั่งแบบ 3:3, เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg.
 
วันสอง สนามบินเจงกิสข่าน – มองโกลเลีย – อูลานบาตอร์ – วนอุทยาน Gorkhi – Terelj (B/ L/ D)
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร จากนั้น พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ/จีน)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ “Gorkhi – Terelj National Park” อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พื้นที่ทั้งหมด 1ล้าน 2แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีเทือกเขาที่มีลักษณะคล้ายเต่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ขี่ม้าสไตล์มองโกเลีย มวยปล้ำ และอื่นๆ ในแบบฉบับการแสดงพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ พร้อมโชว์ระบำพื้นเมืองในแบบชาวมองโกล
พักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม อูลานบาตอร์ – วัดกานดาน – พระราชวังฤดูร้อน – จตุรัสซัคบาทาร์ -รถไฟทรานส์มองโกเลีย – อูลัน อูเด (B/ L/ D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลานบาตอร์ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย
จากนั้น นำท่านชมพระราชวังฤดูหนาวของกษัตริย์โบลข่าน (Winter Palace of bogd Khaan) บนถนนไซซาน ปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระราชวังนี้เหลืออยู่เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์โบลข่านแห่งมองโกเลีย ประกอบด้วยวัด 6 วัด พร้อมทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของกษัตริย์โบลข่าน เช่น บัลลังค์ เตรียงนอน รถม้าที่ใช้ในวโรกาสต่างๆ พร้อมทั้งรองเท้าที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ ของจักรพรรดิ์ที่ประเทศรัสเซียได้เคยถวายเอาไว้
นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ที่เป็นประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซัคบาทร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลียในปี ค.ศ.1921

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมือง ULAANBAATAR ประเทศมองโกลเลียเดินทางสู่เมืองอูรัน อูเด (Ulan Ude)
เย็น รับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ
หมายเหตุ ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (รถไฟเป็นตู้นอน สามารถล๊อคประตูด้านในได้สำหรับ 4ท่าน) บนขบวนรถไฟจะปิดHEATERในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้องๆที่สามารถนอนค้างแรมบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็น 2 เตียงบนและเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอนมีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้ อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มีตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกล ในรัสเซีย) ห้องน้ำบนรถไฟสมารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้าแปรงฟันได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับอาบน้ำ)
หมายเหตุ: รถไฟจะจอดตามสถานีต่างๆ หากลูกทัวร์ต้องการไปเดินเล่นยืดเส้นสายหรือเลือกซื้อสินค้า ควรสอบถามเวลารถจอดให้แน่นอน เพื่อจะได้คำนวณเวลาได้ถูกต้อง
วันสี่ รถไฟทรานมองโกล – วัด Hambo Lama – รถไฟทรานไซบีเรีย (B/ L/ D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารบนรถไฟ
เดินทางถึงเมืองอูรัน อูเด เมืองหลวงของประเทศ “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมืองนี้มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมาย โดยวัฒนธรรมจะผสมผสานระหว่างชาวมองโกล ไซบีเรีย และรัสเซีย
นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย “Ivolginsky Datsan” ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไบข่าล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไซบีเรีย สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมในปี 1945 ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซีย ซึ่งมรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงนั่งอยู่ในท่าทำสมาธิลักษณะดอกบัว ในปัจจุบันท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตัวท่านยังอยู่ที่ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านั่งตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันหลังอาหารกลางวันเดินทางสู่ถนนPEDESTRIAN STREETเป็นถนนคนเดิน
บ่าย ณ เมืองอูรัน อูเดนี้ เราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากรถไฟสายทรานมองโกเลีย สู่เส้นทางสายโรแมนติกหลัก ทรานไซบีเรีย เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองเอียคุตส์ ประเทศรัสเซีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางพร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟสายที่ยาวและสวยที่สุดในโลกสู่เมืองเอียคุตส์ ประเทศรัสเซีย
 
วันที่ห้า ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียคุตส์ (B/ L/ D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารบนรถไฟ
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป้นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 1,640 เมตร ทะเลสาบไบข่าลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อประมาณ 25 ล้านปีก่อน มีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกที่ครั้งหนึ่งในชีวิต้องไปเยือน!! ปริมาณน้ำในทะเลสาบนี้ คิดเป็น 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั่วโลก และเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและสามารถใช้บริโภคได้ ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขาจึงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างรถไฟสายทรานไซบีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังสามารถพบสัตว์หายากที่ไม่ค่อยได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิด จึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of Russia)
ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้าๆ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามอันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้านเล็กๆ ให้คณะได้ยืดเส้นยืดสาย และได้ไปลองสัมผัสความเย็นของน้ำบนทะเลสาบ และยังสามารถเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพื้นเมืองได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ล่องเรือจากท่าเรือไบคาล สู่หมู่บ้าน Listvyanka นำท่านเดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์ St. Nicolas เป็นโบสถ์ไม้สไตล์ออเทอด๊อกซ์ สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ เมือง เอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศทองโกเลียและจีนเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น นครปารีสแห่งไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA)นำท่านชมบ้านเรือนเก่าที่ยังคงสภาพเดิมๆคือสร้างด้วยไม้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในเมือง Irkutsk
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่ เมือง Irkutskระดับ 3ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่หก เอียคุตส์ – ลิสท์เวียงก้า – เอียคุตส์ – 130 ควอเตอร์ (B/ L/ D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลิสท์เวียงก้า (Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า (Angara River) แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก นำชมพิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล แหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และระบบนิเวศของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ยังเป็นที่พำนักของแมวน้ำ ซึ่งต่างจากแมวน้ำทั่วไปที่จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มเท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมไข่มุกเม็ดงามของทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของที่นี่ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ประดับไปด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำน้ำแข็ง เมื่อถึงจุดที่งดงามเรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามยากอธิบาย องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งสีฟ้า หรือ Blue Ice ได้แก่ น้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นอันดับ 1ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESSCO )
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับยังเมืองเอียคุตส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในเมือง Irkutsk
นำท่านสู่ย่าน 130 ควอเตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช๊อป และชิมเลยทีเดียว
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่ เมือง Irkutskระดับ 3ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด เอียคุตส์ – มองโกลเลีย –อูลันบาตอร์ – ร้านผ้า Cashmere – ตลาดนารันตู (B/ L/ D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองเอียคุตส์ เพื่อ Check-in
11.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM 102
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมองโกล นำท่านคณะชมเลือกซื้อสินค้าที่ CASHMERE SHOP ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียผลิต ภัณฑ์เสื้อผ้าขนสัตว์แคชเมียร์แท้ๆ รองเท้าบู๊ท และของฝากของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย และตลาดนาลันตู (Naran Tuul Market) หรือที่รู้จักในชื่อตลาดมืด Khar Zakh ตลาดกลางแจ้งคล้ายๆกับตลาดนัดจตุจักร และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองอูลันบาตอร์
ค่ำ. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก..
พักแรมโรมแรมระดับ4ดาวกลางเมืองอูลาบาตอร์หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด. อูลันบาตอร์ – สุวรรณภูมิ (B/ -/ -)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชม Chinggis Khaan’s Monument /อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจากสแตนเลสล้วนๆ ด้านบนหัวม้าเป็นจุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพได้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อ Check – in
16.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอร์ไลน์ OM 703
*หมายเหตุ: บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม, ที่นั่งแบบ 3:3, เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg.
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้.
error: Content is protected !!