fbpx

MCT3 มาเลเซีย เที่ยวเลโก้แลนด์ 4วัน3คืน บิน MH ราคา 17,900 บาท

มาเลเซีย เที่ยวเลโก้แลนด์
4วัน3คืน บิน MH

ราคา 17,900 บาท
พัก มะละกา 1 คืน ยะโฮร์ 1 คืน กัวลา 1 คืน
เดินทาง : 1- 4 มี.ค. / 15 – 18 มี.ค. / 22 – 25 มี.ค. / 5 – 8 เม.ย.
ช่วงสงกรานต์ : 12 – 15 เม.ย. / 13 – 16 เม.ย.
 
กัวลาลัมเปอร์ เมืองมรดกโลก มะละกา
เลโก้แลนด์ ยะโฮร์บารู เมืองหลวงใหม่ปุตราจายา
TWIN TOWER, KL TOWER จัตุรัสเมเดก้า
โปรแกรมวันเดินทาง (โปรแกรม เหมาะสำหรับเที่ยวเป็นครอบครัว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ – มะละกา เมืองมรดกโลก
03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขออกชั้น 4 สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
โดยเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก
05.55 น. ออกเดินสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH779
09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง มะละกา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าและเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดประเทศมาเลเซียยุคปัจจุบัน และชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรมของชาวตะวันตก ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาครอบครองดินแดนแห่งผลประโยชน์ทางการค้า
ผ่านชม วัดจีน ซำปอกง และบ่อน้ำเจ้าหญิงอังลิโป จากนั้นนำท่านชมย่าน ดัชท์สแควร์ ย่านที่อยู่ของ ชาวฮอลันดา โบสถ์ชาวคริส อนุสาวรีย์น้ำพุที่สร้างเป็นที่ระลึกที่พระนางเจ้าวิคตอเรียครองราชย์ ครบรอบ 65 ปี ชมหอนาฬิกาที่สร้างโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใช้บอกเวลาสำหรับชาวมะละกา กังหันจำลองของ ชาวดัชท์ อนุสาวรีย์กระจงตำนานที่มาของชื่อเมืองมะละกา ชม วิหารเซนต์ปอล และรูปปั้นของนักบุญ เซนต์ฟรัง ฟรานซิส เซอเวีย ที่แขนขวาขาดจากการถูกฟ้าผ่า และป้อมปืนใหญ่ A’FAMOSA (ชมด้านนอก) ของชาวโปรตุเกสที่สร้างขึ้น เพื่อต่อสู่ข้าศึกที่เข้ามารุกราน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ ที่พัก The Straits Hotel & Suite หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สอง มะละกา – เลโก้แลนด์ – ยะโฮร์บารู
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองมะละกา นำท่านเดินทางสู่ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน เข้าชม สวนสนุก เลโก้แลนด์ LEGO LAND เป็นสวนสนุกที่บริษัท เลโก้กรุ๊ปจัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเล่น และเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่ลูกค้า และผู้ชื่นชอบของเล่นตัวต่อ โดยจุดเด่นของเลโก้แลนด์ จะนำเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวต่อเลโก้นานาชนิด ซึ่ง เลโก้แลนด์ นุสาจายา เลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัว และ เด็ก ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยใช้ตัวต่อเลโก้มา ประกอบขึ้นมาจำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเป็นไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ และ เครื่องเล่นชนิดต่างๆสนุกสนานจนได้เวลาสมควร กลับเข้าที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ยะโฮร์บารู Berjaya Water Front Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง ตามเส้นทางหลวง นอร์ท เซาท์ ไฮเวย์ สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน รัฐ เนกรี เซมบิลัน สลังงอ เข้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งในอดีตเมืองหลวงแห่งนี้เริ่มจากการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการค้นพบแร่ดีบุกในบริเวณที่แม่น้ำ Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน และ เมืองหลวงแห่งนี้นำชาติไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้า การพาณิชย์ การธนาคาร และ การเงิน รวมทั้งการผลิต การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การท่องเที่ยว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ Putrajaya เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ที่ได้นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทำเนียบรัฐบาล พระราชวังสุลต่านประจำรัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอร์ดานาปุตรา ชมความสวยงามด้านการก่อสร้างและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอย่างมีระบบ จากนั้น เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KL PUDU PLAZA HOTEL ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจำหน่ายเองในราคากันเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิสตานาเนการา (istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น จากนั้น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจีนเทียนโฮ้ว เป็นวัดจีนที่สวยงามที่สุดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากันเป็นจำนวนมาก ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากวัดจีนโดยแท้ รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในวัด ด้วยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลืองทองจำนวนมาก ก็ดูสวยงาม และยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่แพ้วัดจีนชื่อดังอื่นๆ จุดเด่นสำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาเยือน สถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย นั่นคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมสีทองอร่าม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดที่ยึดเหนี่ยวให้ผู้คนเคารพและศรัทธานั่นเอง
นำท่านผ่านชมทัศนียภาพของ เมืองหลวง หอคอย KL.TOWER จากนั้นผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด (ถ่ายรูปด้านนอก) อาคารเปโตรนาส เป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก เป็นอาคารหอคอย 2 อาคาร เชื่อมโดยสะพานลอยฟ้า (skybridge) อาคารแฝดใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก 2 ประเทศ คือญี่ปุ่น และเกาหลี โดยมีนัยยะเป็นการแข่งขันกันเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารตึกระฟ้า สะพานลอยฟ้านี้เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลีวูดมาแล้ว บริเวณฐานของอาคารมีห้างทันสมัยหลายห้าง จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสเมเดก้า หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ที่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ภายในประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังนับร้อย จากสินค้าหลายประเภทตั้งแต่เครื่องสำอางค์ เครื่องกีฬาไปจนถึงสินค้าแฟชั่น
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ K L I A. แห่งใหม่ที่ทันสมัยของภูมิภาค
17.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เทียวบินที่ MH780
18.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุกท่าน….
error: Content is protected !!