fbpx

CS4 หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ คุนหมิง 6วัน5คืน บิน MU ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท

หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ คุนหมิง
6วัน5คืน บิน MU
ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท
วันเดินทาง
16-21 ม.ค./23-28 ม.ค.
หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร เมืองซิงยี่
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) คุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วัดหยวนทง

ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ–คุนหมิง
13.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
15.55 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
19.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง คุนหมิง-ร้านผ้าไหม–เมืองซิงยี่-หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมขึ้นลิฟท์)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงยี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองอยู่ในแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกของประเทศจีน แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลาเป็นล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหมื่นยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400 เมตร ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้างหน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ จากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์ เพื่อขึ้นไปยังด้านบนของอุทยาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ QIANSHAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ซิงยี่–ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย-ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง)-เมืองหลอผิง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ชมช่องแคบซานเสียเล็ก หรือหลูปู้เก๋อ เป็นช่องแคบเล็ก ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลอผิง ประกอบด้วยทัศนียภาพ 3 จุด ทะเลสาบหลูปู้เก๋อ เขื่อนผลิตไฟฟ้า ทะเลสาบตัวอีเหอ นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของจุดที่สำคัญคือทะเลสาบหลูปู้เก๋อ มีความยาว 19.8 กิโลเมตร ในทะเลสาบมี 3 ช่องแคบ มีลักษณะคล้ายช่องแคบแยงซีเกียง ซึ่งประกอบด้วยช่องแคบสงซื่อเสี่ย ช่องแคบติหลิงเสี่ย และช่องแคบซวงเซี่ยงเสี่ย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหมื่นยอด จากนั้นนำท่าน นั่งรถราง เที่ยวชมภาพความงาม ชมวิวภูเขารูปปิรามิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิด ที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่นาแม่น้ำและหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลอผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋, ม้ง และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ZHONG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ หลอผิง–ทุ่งดอกมัสตาร์ด-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกอิ๊วใช่ฮัว) เมืองหลอผิง แห่งแผ่นดินยูนนาน ในยามที่ดอกมัสตาร์ดผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน1 ปี มีให้ท่านได้ชมเฉพาะเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่แบ่งเป็นหลายๆ ชั้นตามขั้นบันได และชั้นที่ใหญ่ที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ 110 เมตร ความยาวทั้งหมดของน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร สายน้ำจากแม่น้ำเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่สูงชัน กระเด็นขึ้นมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์เกิดสายรุ้งรอบน้ำตกสวยงามตระการตา จัดเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน (ให้ทุกท่านขึ้นรถรางชมความงดงามด้านบน และเดินเที่ยวลัดเลาะตามไล่เขาลงมาด้านล่าง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BO CHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า อำเภอป่าหิน–คุนหมิง-ร้านนวดเท้า+บัวหิมะ-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านใบชา
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเอก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง
บ่าย นำท่านเที่ยวชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก ร้านหยก-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด
13.15 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741
14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…….
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
error: Content is protected !!