fbpx

CS3 บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เซี่ยเหมิน เกาะเปียโน 6วัน5คืน บิน MF ราคาเริ่มต้น 23,999บาท

บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เซี่ยเหมิน เกาะเปียโน
6วัน5คืน บิน MF

ราคาเริ่มต้น 23,999บาท
วันเดินทาง
27 ก.พ.-4 มี.ค.
13-18 มี.ค.
“หย่งติ้ง หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง เมืองจางโจ
ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง–ชิง อาบน้ำแร่
เมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว วัดไคหยวน
เมืองซัวเถา เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซี่ยเหมิน นั่งเรือสู่เกาะกู่ลั่งยี่ สวนซูจวงซาน
พิพิธภัณฑ์เปียโน ถนนคนเดิน 
หลงโถวลู่”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

 
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยเหมิน
09.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน XIAMEN AIR (MF) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
12.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยเหมินโดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 854
16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยเหมิน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน เซี่ยเหมินถือเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยการศึกษา และมีวัฒนธรรมค่อนข้างสูง คล้ายกับซัวเถา สัญลักษณ์ของเมืองคือ นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ซีฟู้ด เสริฟ์พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เซี่ยเหมิน-หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เมืองจางโจว-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง-ชิง 
อาบน้ำแร่
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้างทาง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ และเป็ด แบบเจ
บ่าย นำเดินทางสู่ หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง หรือฝูเจี้ยนถู่โหล ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือเค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันอายุมากกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกราน โครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียว และปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งข้าวปลาอาหาร และดอกไม้ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้ พืชพันธุ์ อาหารทะเล แหล่งพลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า แร่ธาติ และน้ำพุร้อน สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า อ้อย ถั่วลิสง ใบยาสูบ ปอ ใบชา ไม้ดอก ผักผลไม้ และยาสมุนไพรเป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…หอยเป่าฮื้อ
นำท่านสู่ ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง–ชิง เป็นถนนสายเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางโจว ซึ่งยังคงเต็มเปี่ยมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์แห่งสมัยราชวงศ์หมิ งและชิง ตึกรามบ้านช่องร้านรวงที่เก่าแก่ขนาบสองฟากฝั่งถนน กำแพงประตูที่ผุพังสึกกร่อน กลับแฝงมนต์เสน่ห์ให้กับถนนสายนี้ ย้อนเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า แพรพรรณ สีสันสะดุดตา นาฬิกา เครื่องประดับ อาหาร และขนมพื้นบ้านต่างๆ
พักที่ FLIPORT HOTEL ZHANGZHOU YUANSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ให้ท่านพักผ่อนกับการ อาบน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่
(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับแช่น้ำแร่มาด้วยนะค่ะ)
วันที่สาม จางโจว-เมืองแต้จิ๋ว-ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-เมืองซัวเถา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารแต้จิ๋ว
บ่าย นำท่าน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ+นั่งสามล้อ) ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน นำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว สร้างในสมัยราชวงศ์ถังปี ค.ศ. 738 และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอย่างดี ลักษณะเป็นวัดจีนโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่บริเวณรั้วเป็นแผ่นศิลาแกะสลักอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ถัง 78 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก และมีพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคัมภีร์ “ต้าจ้างจิง” 7,240 เล่ม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหาร 18 อย่าง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น, จูไห่ และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้
พักที่ CHAMPION HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้ นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จำลองมาจากศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการแล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนมีความใหญ่โต และสวยงาม ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ และความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารสไตล์ซัวเถา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานมีแม่น้ำ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารสไตล์กวางตุ้ง
พักที่ CHAMPION HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า ซัวเถา-เซี่ยแหมิน-นั่งเรือสู่เกาะกู่ลั่งยี่-สวนซูจวงซาน-พิพิธภัณฑ์เปียโน-ถนนคนเดินหลงโถวลู่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยเหมิน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางของการพาณิชย์ เซี่ยเหมินได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารสไตล์ฮกเกี้ยน
บ่าย นำท่าน นั่งเรือ สู่ เกาะกู่ลั่งยี่ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเกาะ ซึ่งมีบ้านพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น โดยปราศจากความพลุกพล่าน หรือเสียงดังของเมืองทั่วไป เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะแห่งเปียโน” ซึ่งท่านจะได้ชม สวนซูจวงหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ จากนั้นนำท่านขึ้นหน้าผาชมภูเขาแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามรอบเกาะ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปียโน ภายในพิพิธภัณฑ์มีเปียโนเก่าแก่มากกว่า 70 หลัง ซึ่งหาดูได้ยากและประมาณค่าไม่ได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลงโถวลู่ เป็นถนนคนเดินที่อยู่บนเกาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองเซี่ยะเหมิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 พักที่ SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หก ถนนเรียบชายหาด-หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน-เซี่ยเหมิน-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดเซี่ยะเหมินจาก ถนนเรียบชายหาด หรือถนนหวนเต่า เป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซี่ยะเหมินกับเกาะไต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามมารถมองเห็นเกาไต้หวันได้เลย ถนนเรียบชายหาด เป็นถนนที่อยู่ติดกับชายทะเล เป็นถนนที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัยมาก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจร คือถนนสำหรับรถยนต์วิ่ง ถนนสำหรับจักรยาน และถนนสำหรับคนเดิน ทำไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ต่อมามีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศเป็นกันเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.25 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 833
15.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……… 
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
 
error: Content is protected !!