fbpx

JJW1 TOKYO หนาวตัวสั่น 5วัน3คืน XJ ราคาเริ่มต้น 26,888.-

TOKYO หนาวตัวสั่น
5วัน3คืน XJ
ราคาเริ่มต้น 26,888.-
27 ธ.ค.60 – 31 ธ.ค.60
28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 (ปีใหม่)
29 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61 (ปีใหม่)
30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61
31 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61
1 – 5/3 – 7/4 – 8 /5 – 9 /6 -10 ม.ค.61
7 – 11 / 8 – 12/ 9 – 13 /10 – 14 /11 – 15 ม.ค.61
12 – 16/13 – 17 /14-18 ม.ค.61
15 – 19/16 – 20/17 – 21/18 – 22 ม.ค.61
19 – 23 /20 – 24/21 – 25 /22 – 26 ม.ค.61
23 – 27 /24 – 28 /25 – 29 /26 – 30 /27 – 31 ม.ค.61
28 ม.ค.- 1 ก.พ.61/29 ม.ค.- 2 ก.พ.61
30 ม.ค.- 3 ก.พ.61/31 ม.ค.- 4 ก.พ.61
ชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ลิ้มรสขาปูยักษ์ ราเมนต้นตำรับ
สัมผัสหิมะลานสกี ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ขอพรวัดอาซากุสะ และพระใหญ่ไดบุสึ
ช้อปปิ้งเพลิน OUTLET,โอไดบะ ชินจูกุ
เที่ยวเต็มวันไม่มีวันอิสระ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
( บริการอาหารร้อน และ น้ำดื่มบนเครื่อง )
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่สองของการเดินทาง เดินทางถึงสนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
8.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ***
 
เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” มหานครแห่งความทันสมัย จากนั้นนำท่านเข้านมัสการเจ้าแม่กวนอิม
“วัดอาซากุสะ” เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้
“ถนนนากามิเซะ” (Nakamise dori) ถนนเส้นนี้ยาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น ถนนช๊อปปิ้ง ขายขนม ของฝาก ของที่ระลึก ขนมที่ซื้อกลับบ้านจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซื้อเป็นของฝากได้อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบที่กินเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ข้าวพองคล้ายขนมนางเล็ด ทางร้านจะให้เรายืนกินที่หน้าร้านเท่านั้นไม่ให้เดินไปกินไป ถือว่าเป็นกฎเหล็กของร้านค้าย่านถนนนากามิเซะเพื่อไม่ให้ขนมหกเลอะเทอะบนถนน
 
ผ่านชม “โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียวถ่ายรูปกับหอคอย ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณโดยรอบๆเป็นแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วย โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวได้รอบด้าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็นวิว
ที่สวยงามมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!!! นำท่านนำท่านมุ่งหน้าสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ
(ประมาณ 10 นาที) จากสถานีฮาโกเน่มาจิ สู่สถานีโมโตฮาโกเน่
สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ำท่าน
สามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ความงามของ
ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิด
ทางออกของน้ำในทะเลสาบ
 
จากนั้นนำเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ค่ำ พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซนธรรมชาติ น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สามของการเดินทาง หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ศูนนย์จำลองแผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง
โมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงย่าง ขนมฮิตที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก นำท่านเยี่ยมชม จากนั้นชม“ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว” (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไปที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
 
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ของการเดินทาง โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ
โอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเมนชินโยโกฮาม่า” รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมงไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแสดงเส้นราเมล น้ำซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได้
เที่ยง อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
 
เดินทางสู่ เมือง “คามาคุระ” ตั้งอยู่ในจังหวัด Kanagawa เมืองนี้นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี ยังมีความสำคัญกับญี่ปุ่นในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเด่นในด้านการเมือง เป็นอดีตศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น เมืองคะมะคุระแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศให้กับเมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมา ทุกวันนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เดิม แต่ยังคงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ถึงกับขนานนามให้คะมะคุระ เป็นเมืองพี่เมืองน้องของเกียวโต หรือ เกียวโตแห่งญี่ปุ่นตะวันออกอีกด้วย
ชม“พระใหญ่ไดบุทสึ” ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น รองจากองค์โตที่วัดโทไดจิ เมืองนาระ สามารถเข้าไปด้านในองค์พระได้ บริเวณที่ตั้งของ Daibutsu นั้นเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัด Kōtokuin วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1252 แต่ได้เกิดความเสียหายหลายครั้งจากไต้ฝุ่น และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการ์ณสึนามิ เมื่อปี 1495 ทำให้ตัวอาคารวัดนั้นพังทลายหายไป เหลือเพียงแต่องค์พระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สร้างความประหลาดใจให้กับชาวญี่ปุ่น และเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่ได้ปกปักรักษาเมืองคะมะคุระตลอดมา
นำท่านสู่ “ย่านโอไดบะ” (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็นเกาะขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา
“ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 อีกด้วย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.15 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
error: Content is protected !!