fbpx

TCU1 EASY PREMIUM IN TAIWAN 4วัน3คืน CI เริ่มต้น 21,900.-

EASY PREMIUM IN TAIWAN
4วัน3คืน CI เริ่มต้น 21,900.-
08 – 11/15 – 18/22 – 25 ก.พ. 2560
26ก.พ.-01มี.ค.2560
05 – 08/09 – 12/11 – 14 มี.ค.2560
16 – 19 /19 – 22 /23 – 26 มี.ค.2560
29มี.ค.-01เม.ย.2560
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้ง outlet-อาบน้ำแร่

EASY WINTER TAIWAN 16 non
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 เคาร์เตอร์S สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
08.30 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบินCHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
*บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง*
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย1ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
นำท่านสู่หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง”หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานานแต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็นเพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวาเป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใสสร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
เที่ยง บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2)บริการชาบูชาบูสไตล์ไต้หวัน
ค่ำ นำท่านสู่ FULL SPRING HOTEL หรือระดับเทียบเท่าhttp://www.full-spring.com/

วันที่สอง ไถจง-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตไถจง ทำให้หมู่บ้านและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ตัววัดจงไถฉานซื่อกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยนับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาวัดนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)ลิ้มรสเมนูชื่อดังปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรักหลังจากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Shilin Night Marketเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วยของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เหตุผลที่คนชอบมาซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางที่สะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุนี้ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) เจี่ยเทียนเซี่ยะ
ค่ำ นำท่านสู่NEW TAIPEI CONVENTION CENTERหรือระดับเทียบเท่า http://www.ntphotel.com//
 
วันที่สาม ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง
ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (หมายเหตุ: วันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
นำท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)เมนูอาหารซีฟู้ดส์อาหารทะเล
หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์เครื่องสำอาง เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิและไต้หวันไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า C.C.CREAM สครับขัดผิว มาร์กหน้าทองคำ และอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ค่ำ นำท่านสู่INTRENDY HOTELหรือระดับเทียบเท่า http://www.hotel-intrendy.com

วันที่สี่ ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)- DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet -สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)เมนูเสี่ยวหลงเปาเกี๊ยวห่อน้ำซุปและหมู
ร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำชาและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซัน หรือ “วัดเขามังกร”เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย”เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป นำท่านช้อปปิ้งที่MITSUI OUTLETศูนย์รวมสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แบรนด์เนมมากมายในราคาถูก เช่น Nike, NewBalance,VAN,Converse,Adidas,North face และอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อจากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
23.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CI837
02.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
error: Content is protected !!