fbpx

แคชเมียร์ 5 วัน 4 คืน

India Kashmir Srinagar Dal Lake

แคชเมียร์ 5 วัน 4 คืน

21 – 27 ต.ค. 58 (ลาเพียงแค่ 2 วัน)

เดลลี –  ศรีนาคากุลมาร์คโซนามาร์ค – พาฮาลแกม – เดลลี

ตารางบิน

21 ต.ค. 58  TG331 BKK (23:15) – DEL (02:15)

22 ต.ค. 58  GoAir DEL (05:45) – SXR (07:00) (Terminal 1D)

26 ต.ค. 58  GoAir SXR (16:15) – DEL (17:35) (Terminal 1D)

26 ต.ค. 58  TG316 DEL (23:30) – BKK (05:25)

วันที่ศูนย์ กรุงเทพ ส่งสนามบิน

21:00               พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG331 กรุงเทพฯ (23:15) – เดลลี (02:15)

23:15               เหิรฟ้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่หนึ่ง เดลลี – ศรีนาคา  (L, D)

02:15               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี Terminal 3 เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อย พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับที่ประตูทางออก จากนั้นพาท่านไปยังสนามบินในประเทศ Terminal 1D (ห่างไปราว 7 ก.ม.) เพื่อเดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์

04:00               เช็คอินสายการบินโกแอร์ เดลลี (05:45) – ศรีนาคา (07:00)

07:00               เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา พบเจ้าหน้าที่มารอรับ นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ทะเลสาบดาล มีคนกล่าวไว้ว่า หากท่านใดมาที่แคชเมียร์แล้วไม่ได้พักที่โรงแรมเรือลอยน้ำแล้วก็เปรียบเสมือนว่ามาไม่ถึงแคชเมียร์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมลอยน้ำ

ช่วงบ่าย           นําท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens)  ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลเป็นสวนที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล ภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ดอกไม้หลากหลายสายพันธ์จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์ (สวนแห่งรัก) แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิชาฮังคี สร้างขึ้นเพื่อภรรยาเป็นที่ประทับในฤดูร้อน สวนนิชา (Nishat ) (สวนแห่งความสุข) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด เป็นจุดชมทะเลสาบดาล ด้านหน้ามองเห็นภูเขา PIR panjal

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบนเรือ พักผ่อนตามอัชยาศัย

Kashmir4

วันที่สอง ศรีนาคา กุลมาร์ค ศรีนาคา (B, L, D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ จากนั้นออกเดินทางโดยรถยนต์สู่กุลมาร์คสองข้างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติแนวเขาสลับซับซ้อน ทุ่งนา กุลมาร์คในช่วงฤดูหนาวจะเป็นสถานที่สำหรับเล่นสกี ในฤดูร้อนจะกลายเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก นำท่านขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์คด้วยกระเช้าลอยฟ้า ระหว่างทางที่ขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ชมบรรยากาศสวยงามรอบทิศทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (ปิกนิกร้อน)

บ่าย                 ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir

วันที่สาม ศรีนาคา ธารน้ำแข็งโซนามาร์ค ศรีนาคา (B, L, D)

เช้า                   หลังรับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ จากนั้นออกเดินทางโดยรถยนต์สู่ โซนามาร์ค หรือ ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าทองคำ (Meadow of gold) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร ใช้เวลา 2 ½  ช.ม. โดยมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศรีนาคา ระยะทาง 87 ก.ม. โซนามาร์คขึ้นชื่อด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก จนเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายต่อหลายเรื่อง และยังรู้จักในนาม “ประตูสู่ลาดัคห์” อีกด้วย ตลอดการเดินทางท่านจะได้เห็นวิวของป่าวอลนัทและภูเขาหิมะ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกร้อน

บ่าย     นำท่านเที่ยวชมความงามของ ธารน้ำแข็งโซนามาร์ค (ThaJiwas Glacier) ธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะทับถมกันมานาน เนื่องจากตรงนี้เป็นจุดที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีบริการขี่ม้าชมความงามของกราเซียร์ (ราคาค่าบริการม้าไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราว USD$11-15 ต่อท่าน) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นบนโรงแรมเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir3

วันที่สี่ ศรีนาคา พาฮาลแกม ศรีนาคา (B, L, D

เช้า                   หลังรับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ

                        ออกเดินทางโดยรถยนต์สู่ หุบเขาแกะพาฮาลแกม คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรืออาจเรียกง่ายๆว่า หุบเขาแกะ นั่นเอง โดยพาฮาลแกมนั้นอยู่ห่างจากเมือง ศรีนาคา ของรัฐจัมมู-แคชเมียร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนมาเที่ยวอยู่เสมอ  ปัจจุบันพาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย” ท่านจะได้ชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง แบบปิกนิกร้อน หลังจากที่ท่านชมฝูงแกะทุ่งหญ้า หุบเขา ลำธาร ได้

เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นบนเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir2

วันที่ห้า –  ศรีนาคา เดลลี ส่งสนามบิน  (B, L, D)

เช้าตรู่              หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะนั่งเรือชิคาร่า เรือประจำท้องถิ่นของแคชเมียร์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ร้านค้าลอยน้ำ

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยงที่บ้านเรือ

บ่าย                  เช็คเอ๊าท์ นำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคาเพื่อเดินทางสู่กรุงนิวเดลลี

15:30               เช็คอินสายการบินโกแอร์ ศรีนาคา (16:15) – เดลลี (17:35)

17:35               เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศกรุงนิวเดลลี  Terminal 1 หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระ พบเจ้าหน้าที่ที่มารอรับที่ประตูทางออก

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาพาท่านไปยังสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี Terminal 3

21:00               เช็คอินสายการไทย เที่ยวบินที่ TG316 เดลลี (23:30) – กรุงเทพฯ (05:25)

23:30               เหิรฟ้าออกจากกรุงนิวเดลลี

 

วันที่หก – เดลลี – สุวรรณภูมิ

05:25               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

******************************************

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยอิงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แคชเมียร์ 6วัน4คืน

ขนาดกรุ๊ป

ประเภทโรงแรม

ช่วงวันเดินทาง

โรงแรมเรือ แบบ Deluxe

21 – 27 ต.ค. 58

5 ท่านขึ้นไป + หัวหน้าทัวร์ไทย

พักเดี่ยวเพิ่ม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

– วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย สำหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติไทย (2,080 บาท/ท่าน ต่างชาติอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดส่วนต่างตามจริง)

– ที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ตามที่ระบุในรายการ

– อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

– รถปรับอากาศที่เดลลี ยกเว้นที่แคชเมียร์ไม่มีรถปรับอากาศ เพราะอากาศเย็น

– ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

– หัวหน้าทัวร์ไทย

– เจ้าหน้าที่รับ / ส่ง สนามบิน

– ค่าล่องเรือชิคาร่าชมตลาดเช้าในทะสาบดาล

– ค่าม้า/ล่อ

– น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายของคนขับ, ค่าภาษีเข้ารัฐ ฯลฯ

– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตชาติอื่น เพิ่มท่านละ US$10)

– ค่ากระเช้าที่กุลมาร์ค (ขั้นที่ 1และ 2)

– น้ำดื่ม 1ขวดต่อท่านต่อวัน

– ภาษีรัฐบาลอินเดีย (3.09%)

– ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – เดลลี

– ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ ภายในประเทศ เดลลี – ศรีนาคา

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ เป็นต้น

– บริการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าจ้างขนกระเป๋า

– ทิปคนขับ, ไกด์, พนักงานโรงแรม

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%

 

รายชื่อโรงแรม

 

CITY

04 STAR

SRINAGAR

DELUXE HOUSEBOAT

 

ขั้นตอนการจองตั๋ว

– ชำระล่วงหน้าท่านละ 22,000 บาท เพื่อทำการซื้อตั๋ว หากขาด/เหลือ จะไปบวก/ลบ กับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

– ส่งหน้าพาสปอร์ตมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com หรือ Line ID 1236a

หมายเหตุ 1.ท่านสามารถซื้อตั๋วเองได้ผ่านระบบออนไลน์ของสายการบิน

  1. ท่านสามารถใช้บริการสายการบินอื่นสำหรับเส้นทาง กรุงเทพฯ-เดลลี และ เดลลี – เลห์
  2. ทางทัวร์จะรับผิดชอบตั้งแต่สนามบินเลห์ และจบที่สนามบินเลห์ สำหรับผู้ที่ไม่เดินทางพร้อมคณะ

ขั้นตอนการจองทัวร์

– มัดจำท่านละ 5,000 บาท (หากยังไม่วางมัดจำ ทางบริษัททัวร์ จะยังไม่ทำการจองที่พักล่วงหน้าให้)

– ส่งเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า 1 เดือนก่อนการเดินทาง

– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันทำการ