+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
Kashmir4

แคชเมียร์ 5 วัน 4 คืน

21 – 27 ต.ค. 58 (ลาเพียงแค่ 2 วัน)

เดลลี –  ศรีนาคากุลมาร์คโซนามาร์ค – พาฮาลแกม – เดลลี

ตารางบิน

21 ต.ค. 58  TG331 BKK (23:15) – DEL (02:15)

22 ต.ค. 58  GoAir DEL (05:45) – SXR (07:00) (Terminal 1D)

26 ต.ค. 58  GoAir SXR (16:15) – DEL (17:35) (Terminal 1D)

26 ต.ค. 58  TG316 DEL (23:30) – BKK (05:25)

วันที่ศูนย์ กรุงเทพ ส่งสนามบิน

21:00               พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG331 กรุงเทพฯ (23:15) – เดลลี (02:15)

23:15               เหิรฟ้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่หนึ่ง เดลลี – ศรีนาคา  (L, D)

02:15               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี Terminal 3 เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อย พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับที่ประตูทางออก จากนั้นพาท่านไปยังสนามบินในประเทศ Terminal 1D (ห่างไปราว 7 ก.ม.) เพื่อเดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์

04:00               เช็คอินสายการบินโกแอร์ เดลลี (05:45) – ศรีนาคา (07:00)

07:00               เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา พบเจ้าหน้าที่มารอรับ นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ทะเลสาบดาล มีคนกล่าวไว้ว่า หากท่านใดมาที่แคชเมียร์แล้วไม่ได้พักที่โรงแรมเรือลอยน้ำแล้วก็เปรียบเสมือนว่ามาไม่ถึงแคชเมียร์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมลอยน้ำ

ช่วงบ่าย           นําท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens)  ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลเป็นสวนที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล ภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ดอกไม้หลากหลายสายพันธ์จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์ (สวนแห่งรัก) แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิชาฮังคี สร้างขึ้นเพื่อภรรยาเป็นที่ประทับในฤดูร้อน สวนนิชา (Nishat ) (สวนแห่งความสุข) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด เป็นจุดชมทะเลสาบดาล ด้านหน้ามองเห็นภูเขา PIR panjal

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบนเรือ พักผ่อนตามอัชยาศัย

Kashmir4

วันที่สอง ศรีนาคา กุลมาร์ค ศรีนาคา (B, L, D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ จากนั้นออกเดินทางโดยรถยนต์สู่กุลมาร์คสองข้างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติแนวเขาสลับซับซ้อน ทุ่งนา กุลมาร์คในช่วงฤดูหนาวจะเป็นสถานที่สำหรับเล่นสกี ในฤดูร้อนจะกลายเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก นำท่านขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์คด้วยกระเช้าลอยฟ้า ระหว่างทางที่ขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ชมบรรยากาศสวยงามรอบทิศทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (ปิกนิกร้อน)

บ่าย                 ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir

วันที่สาม ศรีนาคา ธารน้ำแข็งโซนามาร์ค ศรีนาคา (B, L, D)

เช้า                   หลังรับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ จากนั้นออกเดินทางโดยรถยนต์สู่ โซนามาร์ค หรือ ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าทองคำ (Meadow of gold) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร ใช้เวลา 2 ½  ช.ม. โดยมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศรีนาคา ระยะทาง 87 ก.ม. โซนามาร์คขึ้นชื่อด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก จนเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายต่อหลายเรื่อง และยังรู้จักในนาม “ประตูสู่ลาดัคห์” อีกด้วย ตลอดการเดินทางท่านจะได้เห็นวิวของป่าวอลนัทและภูเขาหิมะ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกร้อน

บ่าย     นำท่านเที่ยวชมความงามของ ธารน้ำแข็งโซนามาร์ค (ThaJiwas Glacier) ธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะทับถมกันมานาน เนื่องจากตรงนี้เป็นจุดที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีบริการขี่ม้าชมความงามของกราเซียร์ (ราคาค่าบริการม้าไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราว USD$11-15 ต่อท่าน) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นบนโรงแรมเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir3

วันที่สี่ ศรีนาคา พาฮาลแกม ศรีนาคา (B, L, D

เช้า                   หลังรับประทานอาหารเช้าบนโรงแรมเรือ

                        ออกเดินทางโดยรถยนต์สู่ หุบเขาแกะพาฮาลแกม คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรืออาจเรียกง่ายๆว่า หุบเขาแกะ นั่นเอง โดยพาฮาลแกมนั้นอยู่ห่างจากเมือง ศรีนาคา ของรัฐจัมมู-แคชเมียร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนมาเที่ยวอยู่เสมอ  ปัจจุบันพาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย” ท่านจะได้ชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง แบบปิกนิกร้อน หลังจากที่ท่านชมฝูงแกะทุ่งหญ้า หุบเขา ลำธาร ได้

เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองศรีนาคา

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นบนเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Kashmir2

วันที่ห้า –  ศรีนาคา เดลลี ส่งสนามบิน  (B, L, D)

เช้าตรู่              หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะนั่งเรือชิคาร่า เรือประจำท้องถิ่นของแคชเมียร์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ร้านค้าลอยน้ำ

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยงที่บ้านเรือ

บ่าย                  เช็คเอ๊าท์ นำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคาเพื่อเดินทางสู่กรุงนิวเดลลี

15:30               เช็คอินสายการบินโกแอร์ ศรีนาคา (16:15) – เดลลี (17:35)

17:35               เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศกรุงนิวเดลลี  Terminal 1 หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระ พบเจ้าหน้าที่ที่มารอรับที่ประตูทางออก

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาพาท่านไปยังสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี Terminal 3

21:00               เช็คอินสายการไทย เที่ยวบินที่ TG316 เดลลี (23:30) – กรุงเทพฯ (05:25)

23:30               เหิรฟ้าออกจากกรุงนิวเดลลี

 

วันที่หก – เดลลี – สุวรรณภูมิ

05:25               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

******************************************

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยอิงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แคชเมียร์ 6วัน4คืน

ขนาดกรุ๊ป

ประเภทโรงแรม

ช่วงวันเดินทาง

โรงแรมเรือ แบบ Deluxe

21 – 27 ต.ค. 58

5 ท่านขึ้นไป + หัวหน้าทัวร์ไทย

พักเดี่ยวเพิ่ม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

– วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย สำหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติไทย (2,080 บาท/ท่าน ต่างชาติอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดส่วนต่างตามจริง)

– ที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ตามที่ระบุในรายการ

– อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

– รถปรับอากาศที่เดลลี ยกเว้นที่แคชเมียร์ไม่มีรถปรับอากาศ เพราะอากาศเย็น

– ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

– หัวหน้าทัวร์ไทย

– เจ้าหน้าที่รับ / ส่ง สนามบิน

– ค่าล่องเรือชิคาร่าชมตลาดเช้าในทะสาบดาล

– ค่าม้า/ล่อ

– น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายของคนขับ, ค่าภาษีเข้ารัฐ ฯลฯ

– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตชาติอื่น เพิ่มท่านละ US$10)

– ค่ากระเช้าที่กุลมาร์ค (ขั้นที่ 1และ 2)

– น้ำดื่ม 1ขวดต่อท่านต่อวัน

– ภาษีรัฐบาลอินเดีย (3.09%)

– ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – เดลลี

– ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ ภายในประเทศ เดลลี – ศรีนาคา

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ เป็นต้น

– บริการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าจ้างขนกระเป๋า

– ทิปคนขับ, ไกด์, พนักงานโรงแรม

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%

 

รายชื่อโรงแรม

 

CITY

04 STAR

SRINAGAR

DELUXE HOUSEBOAT

 

ขั้นตอนการจองตั๋ว

– ชำระล่วงหน้าท่านละ 22,000 บาท เพื่อทำการซื้อตั๋ว หากขาด/เหลือ จะไปบวก/ลบ กับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

– ส่งหน้าพาสปอร์ตมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com หรือ Line ID 1236a

หมายเหตุ 1.ท่านสามารถซื้อตั๋วเองได้ผ่านระบบออนไลน์ของสายการบิน

  1. ท่านสามารถใช้บริการสายการบินอื่นสำหรับเส้นทาง กรุงเทพฯ-เดลลี และ เดลลี – เลห์
  2. ทางทัวร์จะรับผิดชอบตั้งแต่สนามบินเลห์ และจบที่สนามบินเลห์ สำหรับผู้ที่ไม่เดินทางพร้อมคณะ

ขั้นตอนการจองทัวร์

– มัดจำท่านละ 5,000 บาท (หากยังไม่วางมัดจำ ทางบริษัททัวร์ จะยังไม่ทำการจองที่พักล่วงหน้าให้)

– ส่งเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า 1 เดือนก่อนการเดินทาง

– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันทำการ

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!