fbpx

เลห์ ลาดักห์ 7วัน 5คืน

เลห์ ลาดักห์ 7 วัน 5คืน 
เดินทางได้ตั้งแต่ มิ.ย. –
ต้นเดือน ต.ค. 58
Leh Ladakh17
คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันแรก–: กทม-เดลลี
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย
สายการบินจากกรุงเทพฯที่บินตรงสู่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
การบินไทย     TG323       กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (07:35) – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (10:35)
                           TG315       กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (17:55) – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (20:55)
                           TG331       กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (23:15) – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (02:15) +1วัน
Jet Airways   9W 63       กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (15:35) – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (18:45)
Air India        AI 333        กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (08:55) – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (12:00)

วันที่สอง–:เดลลี–เลห์(บิน)-วัดเฮมิส–พระราชวังเชย์–วัดติคเซย์-เจดีย์สันติภาพ Shanti Stupa

ออกเดินทางจากกรุงเดลลี ถึง เลห์
สายการบินจากกรุงเดลลี ที่บินตรงสู่เลห์ ลาดักห์ ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
Jet Airways    9W 2368      เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (05:40)    – เลห์ (07:05)
Go Air           G8 203          เดลลี อาคารผู้โดยสาร 1D (06:40) – เลห์ (07:55)
                            G8 193           เดลลี อาคารผู้โดยสาร 1D (08:15)  – เลห์ (09:30)
Air India          AI 445            เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (05:50)   – เลห์ (07:10)

เช้า เดินทางถึงสนามบินเลห์ (Leh) ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความเบาบางของอากาศในระดับความสูงของเมืองเลห์สักเล็กน้อย จากตัวเมืองเลห์ สามารถมองเห็นพระราช วังเลห์ ( Leh Palace ) ซึ่งเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้นถูกสร้างในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียง กับพระราชวังโปตาลาในทิเบตคือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัด เฮมิส (Hemis Monastery) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลาดักห์ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่17 โดยพระเจ้าเซงกีผู้สร้างพระราชวังเลห์ อยู่ห่างจากเลห์ประมาณ 30 นาที วัดเฮมิสเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกแดง อายุ 450 ปีเป็นวัดที่ใหญ่ เป็นที่เก็บ (Thangka)ทังก้าพระปทุมสมภพอายุมากกว่า 300 ปีสมบัติลํ้าค่าของชาวลาดักห์ ผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานิกายตันตรยาน

ชมเมืองเชย์ เมืองหลวงเก่าของลาดักห์ แวะชม พระราชวังเชย์ ( SheyPalace ) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อ ระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singge Namgyal กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

ชมวัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของลาดักห์ เป็นวัดของมหายานเชื่อว่าเป็น พระโพธิสัตว์องค์ต่อไปที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์

ชม Shanti Stupa ซึ่งอยู่ห่าง จาก ตัวเมืองเลห์ประมาณ2กิโลเมตร Shanti Stupa เป็นเจดีย์สันติภาพที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น และมีการทำพิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะเมื่อปี ค.ศ.1985 ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์และพระราชวังเลห์ได้อย่าง ชัดเจน

คืนนี้พักที่โรงแรมในเลห์ The Grand Ladakh หรือ เทียบเท่า ระดับ A

วันที่สาม –: เลห์–ทะเลสาบพันกอง–เลห์
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบพันกอง (Pangong Tso) ระยะทางถึงทะเลสาบประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน ชางลา( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยทะเลสาบพันกอง ( Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน(ทิเบต)

เย็นกลับเข้าเมืองเลห์ คืนนี้พักที่โรงแรมในเลห์ The Grand Ladakh หรือ เทียบเท่า ระดับ A

วันที่สี่–: เลห์–คาดุงลาพาส-นูบร้าวัลเลย์–ฮุนเดอร์
หลังอาหารเช้าเดินทางผ่านขึ้นสู่ เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในอินเดีย” คาดุงลาพาส เป็นช่องเขาสูงที่เคยเป็นเส้นทางสำคัญของกองคาราวานจากเลห์ไปยัง Kashgar แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จะเดินทางลงเขาสู่หุบเขานูบร้าซึ่งอยู่ต่ำกว่าเลห์ จึงทำให้ภูมิอากาศไม่แห้งแล้งเหมือนเลห์ และในช่วงกรกฎา สิงหาคม จะมีทุ่งดอกไม้บานสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แวะเก็บภาพตามอัธยาศัย

ออกเดินทางต่อไปยัง วัดเดสกิต ( Diskit Monastery) วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปี

เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านฮุนเดอร์ (Hunder) หมู่บ้านในหุบเขานูบรา ที่นี่ท่านจะได้พบกับเนินทราย (Sand Dune) สีเทาขนาดใหญ่ และมีขบวนอูฐที่พานักท่องเที่ยวออกสัมผัสเนินทรายเหล่านั้น หากไปตรงเวลาท่านจะได้ขี่อูฐเดินเล่นบนเนินทรายด้วย (จะมีช่วงที่อูฐพักไม่ให้บริการด้วย) เดินทางกลับเลห์ ค่าขี่อูฐท่านละ 300รูปี

คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองเลห์ (3,500 เมตร) The Grand Ladakh หรือ เทียบเท่า ระดับ A

วันที่ห้า –: เลห์–วัดอัลชิ–วัดลามายูรู
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านอัลชิ หมู่บ้านเล็กๆที่มีความสวยงาม แวะชมวัด อัลชิ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาดักห์ ไฮไลท์ของที่นี่คือภาพจิตรกรรมฝาผนังในสไตล์อินเดียที่ถูกเก็บรักษามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 หรือ 12

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดลามายูรู (Lamayuru) ระหว่างทางเป็นหุบเขาที่แห้งแล้งเหมือนเรากำลังเดินทางผ่านภูมิประเทศของดาว อังคาร ตลอดเส้นทางจะเห็น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ วัดลามายูรูนี้ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในลาดักห์

คืนนี้พักค้างคืนที่ลามายูรู

วันที่หก –:คาร์กิล–บาสโก–เลห์
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังปราสาทบาสโก (Basgo) เมืองนี้เคยเป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญทางวัฒนธรรมและการเมือง จนมักจะถูกเรียกว่า เป็นบันทึกแห่งลาดักห์ เมื่อศตวรรษที่ 15 เคยมีการสร้างพระราชวังที่นี่ด้วย มีวัดบาสโกที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1680 จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเลห์

คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองเลห์ The Grand Ladakh หรือ เทียบเท่า ระดับ A

วันที่ เจ็ด –: เลห์ – เดลี – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากเลห์ ถึงกรุงเดลลี

สายการบินที่บินตรงจากเลห์ ถึงกรุงเดลลี ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที
Jet Airways    9W 2369 เลห์ (07:40)  – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (09:15)
Go Air              G8 196     เลห์ (07:00)  –เดลลี อาคารผู้โดยสาร 1D (08:20)
Air India         AI 446       เลห์ (11:15)    – เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (12:35)

ออกเดินทางจากกรุงเดลลี ถึง กรุงเทพฯ
สายการบินที่บินตรงจากกรุงเดลลี ถึง กรุงเทพฯ ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที
การบินไทย TG332       เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (03:20) – กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (09:15)
                       TG324      เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (11:40) – กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (17:35)
                       TG316       เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (23:30) – กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (05:25) +1วัน
Jet Airways 9W 64     เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (08:55) – กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (14:30)
Air India AI 332          เดลลี อาคารผู้โดยสาร 3 (13:50) – กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (19:35)

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า**

อัตราค่าบริการ
กรุ๊ป 4 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 25,000 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารเที่ยง+เย็น
กรุ๊ป 7 คนขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปด้วยตลอดทริป

 

ราคานี้รวม
1. วีซ่าอินเดีย*
2. ที่พักระดับ A ในเลห์
3. รถนำเที่ยวในลาดักห์ และรถรับ/ส่ง สนามบินเดลี
4. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. หัวหน้าทัวร์ไทย
6. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
7. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
8. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – เลห์
2. ค่าขี่อูฐ หรือ กิจกรรมอื่นๆในฮุนเดอร์
3. ค่าใช้จ่ายต่างๆในกรุงเดลลี
4. อาหารกลางวัน+เที่ยง และเครื่องดื่ม
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner Tel.0866677011, 029535347
e-mail: globaltourplanner@gmail.com
Line ID: 1236a
Wechat: globaltour