fbpx

เยอรมัน เบอร์ลิน GOAL EUROPE GERMANY BERLIN 9วัน 6คืน บิน TG ราคา 99,900.-

เยอรมัน เบอร์ลิน
GOAL EUROPE GERMANY BERLIN
9วัน 6คืน บิน TG

ราคา 99,900.-

กำหนดการเดินทาง 2561
พฤษภาคม 11-19 / 25 – 2 มิ.ย.

มิถุนายน 8-16 / 22-30
กรกฎาคม 13-21 / 21-29
สิงหาคม 11-19 / 24 – 1 ก.ย.
กันยายน 7-15 / 20-28

เมืองมิวนิค เมืองพรีม อัม คีมซี ปราสาทแฮริมคิมเซ่
เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เมืองพัสเซา
เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองเดรสเดน กรุง เบอร์ลิน เมืองพอสต์ดัม
พระราชวังซองซูวีส์ กำแพงเบอร์ลิน ช้อปปิ้งคูดัม
กรุง เบอร์ลิน เมืองไลป์ซิก เมืองบัมแบร์ก
 
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองบอบพาร์ด
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองซังค์กัวร์ สนามบินแฟรงเฟิร์ต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

 

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) – – –

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
 

วันที่สอง (2) เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เที่ยง ค่ำ

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee)
(ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
 
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus)
(ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle’s Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden)
(ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่สาม (3) เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพัสเซา – เมืองนูเรมเบิร์ก เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau)
(ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)
พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ ( Inn) และแม่น้ำอิลซ์ ( Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม
ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี
ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)
(ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.)
อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น
นำท่านชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง
ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)
ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ
ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่สี่ (4) เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน – กรุง เบอร์ลิน เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden)
(ระยะทางประมาณ 322 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.10 ชม.)
เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนและถ่ายรูปกับ
โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) โบสถ์เก่าแก่ ในยุคพระเจ้าออกัสตัสทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อก
พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อกบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นมากมาย โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิ้นส่วนเล็กๆ ของไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมือง เบอร์ลิน (Berlin)
(ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่ห้า (5) กรุง เบอร์ลิน – เมืองพอสต์ดัม – พระราชวังซองซูซีส์ –กำแพงเบอร์ลิน – ช้อปปิ้งคูดัม เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอสต์ดัม (Potsdam)
(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุง เบอร์ลิน เป็นเมืองที่จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครั้ง เบอร์ลิน และพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย
นำท่านเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ (Sanssouci) ที่ประทับของจักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมัน
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมือง เบอร์ลิน (Berlin)
(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
นำท่านเที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา
เที่ยวชม เช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เบอร์ลิน โดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจ
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่หก (6) กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมบิร์ก –เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองไลป์ซิก (Leipzig)
(ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
นำท่านชมบ้านเรือน อาคารสถาปัตยกรรม ที่ยังคงสภาพเดิมของยุคกลางมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าจะเต็มไปด้วยโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมของยุคกลาง ณ ที่จัตุรัสของเมือง
ชม ศาลาว่าการเมืองเก่า สร้างตั้งแต่ปี 1556 ด้วยศิลปะแบบเรเนอซองส์ และนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยขนาดที่ยาวเกือบ 100 เมตรและหอคอยสูง
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg)
(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโกเมื่อปี 1993
ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)
(ระยะทางประมาณ 136 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่เจ็ด (7) เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองไฮเดลเบิร์ก –ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองแฟรงเฟิร์ต เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม
 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮดลแบร์ก (Heidelberg)
(ระยะทางประมาณ 164 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก
นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน
 
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt)
(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่แปด (8) เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ –เมืองซังค์กัวร์ – สนามบินแฟรงเฟิร์ต เช้า เที่ยง –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD)
(ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี
นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR)
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt)
(ระยะทางประมาณ 117 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
20.40 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
 

วันที่เก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ – – –

12.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

—>> รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก

                     

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เยอรมัน เบอร์ลิน GOAL EUROPE GERMANY BERLIN 9วัน 6คืน บิน TG ราคา 99,900.-