fbpx

เยอรมัน บาวาเรีย แฟรงเฟิร์ต GOAL EUROPE GERMANY-BAVARIA 9วัน 6คืน บิน TG ราคา 99,500.-

เยอรมัน บาวาเรีย แฟรงเฟิร์ต
GOAL EUROPE GERMANY-BAVARIA
9วัน 6คืน บิน TG 


ราคา 99,500.-

กำหนดการเดินทาง 2561
พฤษภาคม 18-26 / 25 – 2 มิ.ย.
มิถุนายน 1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30
กรกฎาคม 5-13 / 18-26
สิงหาคม 9-17 / 23-31
กันยายน 7-15 / 14-22
เมืองแฟรงเฟิร์ต เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต เมืองบอบพาร์ด 
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองซังค์กัวร์ เมืองแฟรงเฟิร์ต เมืองไมนซ์ มหาวิหารไมนซ์ 
เมืองไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 
เมืองเวิร์ซบวร์ก เมืองบัมแบร์ก
5 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองเวิร์ซบวร์ก
เมืองบัมแบร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก

เมืองพัสเซา เคลสไตน์เฮ้าส์ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
เมืองพรีม อัม คีมซี ปราสาทแฮริมคิมเซ่ เมืองมิวนิค

 เยอรมัน บาวาเรียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

 

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) – – –

20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่สอง (2) เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองบอบพาร์ด –ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยง ค่ำ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ประเทศ เยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ
 
นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD)
(ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี
นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR) นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่สาม (3) เมืองแฟรงเฟิร์ค – เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองไฮเดลเบิร์ก เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ) (ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองไมนซ์ เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล ปัจจุบันไมนซ์ถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่ สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี
นำท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนซ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์
นำท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนซ์
 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG) 
(ระยะทางประมาณ 96 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น. นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ (4) เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทำลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้และต่อมาได้รับการบูรณะ
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น. เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURG OB DER TAUBER)
(ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
เมืองนี้เป็นโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า (5) เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองนูเรมเบิร์ก เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg)
(ระยะทางประมาณ 62 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองบนเนินเขาแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีด้วยลักษณะของเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและบ้านเรือนในสไตล์บาโร้ก
ชมป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์
ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น้ำไมน์ จุดเด่นที่สุดคือรูปปั้นของนักบุญทั้งหลายที่ตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี้ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบบเบิร์ก (BAMBERG)
(ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโกเมื่อปี 1993
ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg ไปแล้ว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)
(ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น
นำท่านชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง
ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)
ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ
ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก (6) เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (PASSAU)
(ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ ( Inn) และแม่น้ำอิลซ์ ( Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม
ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี
ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus)
(ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle’s Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden)
(ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด (7) เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –เมืองมิวนิค เช้า เที่ยง ค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพรีม อัม คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE)
(ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich)
(ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นแหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำชมสนามกีฬาโอลิมปิก, บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ ต่อจากนั้นให้เริ่มต้นความสนุกสนานของการช้อปปิ้งได้ที่บริเวณจัตุรัสพลาตเซิล ในใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีถนนที่แยกออกไปได้อีกหลายๆ แห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน อย่างเช่นเหล่านักชิมทั้งหลายที่อยากลิ้มลองอาหารเยอรมันแท้ๆ ที่นี่ก็มีตลาดขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งอย่าง Viktualienmarkt ที่ผมขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนใครที่อยากซื้อเสื้อผ้า หนังสือ เครื่องประดับและรองเท้า ที่อยู่ติดกับตลาดก็มี Kaufingerstraße ให้สามารถเดินช้อปได้ตลอดทางไปจนถึงประตูเมืองในยุคกลางอย่าง Karlstor และสุดท้ายสำหรับผู้ที่รักในงานฝีมือและศิลปะใกล้ๆ กันก็มีถนน Sendlingerstraße ให้ได้ช้อปกันอย่างเต็มอิ่ม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
พักค้างคืน ณ MERCUER MUNCHEN CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบแปด (8) เมืองมิวนิค – กรุงเทพ ฯ เช้า – –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
14.25 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่เก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ – – –

07.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
—>> รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก

             

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เยอรมัน บาวาเรีย แฟรงเฟิร์ต GOAL EUROPE GERMANY-BAVARIA 9วัน 6คืน บิน TG ราคา 99,500.-