fbpx

เกาหลี KOREA SUMMER หนีร้อน ไปหารัก บิน LJ 5วัน3คืน เริ่มต้น 13,900.-

เกาหลี KOREA SUMMER
หนีร้อน ไปหารัก
5วัน3คืน บิน LJ 

เริ่มต้น 13,900.-

01 – 05 /04 – 08 /07 – 11 /10 – 14 กรกฎาคม 2561
13 – 17 /16 – 20/19 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 25 /24 – 28 /27 – 31 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
02 – 06/05 – 09 /08 – 12 /11 – 15 กันยายน 2561
14 – 18 /17 – 21 /20 – 24 /23 – 27 กันยายน 2561
26 – 30/29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 

เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์
ลอตเต้ อควาเรียม ลอตเต้เวิล์ด
One Mount Snow Park
ช้อปปิ้ง : เมียงดง ทงแดมุน ฮงแด
พิเศษ พักโซล 3 คืน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D

สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK

01.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซลประเทศ เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) บริการ SNACK BOX บนเครื่อง
08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน สำหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้
 
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)บริการ OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส
จากนั้นนำท่าน One Mount Snow Park รวมค่าเข้า SNOW PARK นำท่านเดินทางสู่ One Mount ตั้งอยู่ที่เมือง Goyang แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำฉากในเรื่อง Full House (Thai) ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) ของ PSY นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง กังนัม สไตล์ ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ บูเดชิเก หรือ Budae jjigae ใส่กิมจิ แป้งต็อก รามยอน เนื้อสัตว์ แฮม ไส้กรอก เบคอน ผักและเห็ด มีรสชาติจัดจ้านเล็ก น้อยๆ
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง


วันที่สาม COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ลอตเต้ อควาเรียม รวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิน ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเล นำท่านเข้าชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก ลิฟต์ Sky Shuttle เป็นลิฟต์โดยสารคู่ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที และ Sky Shuttle ยังเป็นลิฟท์ที่ใช้งานในระยะทางที่ยาวนานที่สุด*** ราคานี้ไม่รวมค่าลิฟต์ ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหน้าทัวร์ (ค่าลิฟต์ 27,000 วอน ) หากท่านใดที่ไม่สนใจ สามารถเดิน ช็อปปิ้งตามอธัยาศัย ที่ ลอตเต้เวิล์ดมอลล์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของกรุงโซล ตั้งอยู่ติดกับทาวเวอร์ เต็มไปด้วยร้านหรูหรา และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการ บุลโกกิ (Bulgoki) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง เป็นเนื้อสัตว์ซอสบาร์บีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม นำมาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะร้อน พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากินให้กินกับผัก กระเทียม และพริก ห่อเป็นคำแล้วจิ้มน้ำจิ้ม
 
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร์ และพื้นที่สำหรับการกีฬา สวนสนุกในร่มของล๊อตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก สวนสนุกในร่มนี้ จะมีด้วยกัน ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีทังเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และ ร้านขายของ มีลานสเก็ต น้าแข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮิตทีแนะนําคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือ MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทีมีน้ำล้อมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC ISLAND ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งทีมีเครื่องเล่นทีหวาดเสียวอยู่หลายชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบูชาบู พร้อมข้าวสวยเสริ์ฟ พร้อม ข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า แอนด์ พาร์ค ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตอย่าง “You Who Came From The Stars” และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง “Come Back Home” อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE GARDEN ให้ได้ชมกันด้วย กับดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง


วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)
 
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8) เมนู BBQ บุฟเฟ่ต์ หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู๊ด เติมไม่อั้น

 

นำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ ไม่รวมค่าลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง


วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นนำท่าทั้งชม ถ่ายภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ปะติมากรรมน้ำแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
จากนั้น แวะซื้อของ ร้านละลายเงินวอน อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ LJ 001 
23.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..

 

 

 

cu—>> รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกาหลี KOREA SUMMER หนีร้อน ไปหารัก บิน LJ 5วัน3คืน เริ่มต้น 13,900.-