fbpx

ลาดักห์ หน้าหนาว ลามายูรู – นูบร้า – แปงกอง – โชโมริริ 10 วัน

India Ladakh Leh Winter
ลาดักห์ หน้าหนาว 10 วัน
ลามายูรู  นูบร้า  แปงกอง  โชโมริริ
12-21 ม.ค. 61
ราคา 29,900บาท/ท่าน
กำหนดการ
จองทัวร์: ได้ตั้งแต่บัดนี้
ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
นัดซื้อตั๋วเครื่องบิน: ได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถซื้อเองได้
ส่งเอกสารทำวีซ่า: ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60
ชำระส่วนที่เหลือ: ภายใน 10 ธ.ค. 60


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

Day 1 – ศุกร์ 12 ม.ค. 61 -/-/-
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย JetAirways BKK (20:10) – DELHI (23:15) 4h25m

Day 2 – เสาร์ 13 ม.ค. 61 -/-/-
บินจากกรุงนิวเดลี สู่เมืองเลห์ แคว้นลาดักห์ (ความสูง 3,500m จากระดับน้ำทะเล) โดยสายการบิน JetAirways DELHI (05:40) – LEH (07:05) 1h30m
– ถึงเมืองเลห์ พักผ่อนปรับร่างกายกับอากาศบนที่สูง
– เดินเล่นตลาดเมืองเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 3 – อาทิตย์ 14 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวหมู่บ้านอัลชิ
– พาเที่ยววัดลามายูลู ระหว่างทางทิวทัศน์เหมือนอยู่บนดวงจันทร์
– แวะเที่ยวชมปราสาท Basgo
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 4 – จันทร์ 15 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาท่านเดินทางไปยังทะเลสาบแปงกอง
– เดินทางกลับมายังเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์
 
Day 5 – อังคาร 16 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/อาหารเย็น
– เดินทางไปยังหุบเขานูบร้า ผ่านช่องเขาคาดุงลา ถนนที่สูงที่สุดในโลก
– แวะเที่ยววัดดิสกิต และองค์พระศรีอริยเมตตรัยองค์ใหญ่
– ชมทะเลทรายที่ฮุนเดอร์
– ค้างคืนที่แค้มป์ในฮุนเดอร์

Day 6 – พุธ 17 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– เดินทางกลับสู่เมืองเลห์
– พาชมวิวเจดีย์สันติภาพ
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 7 – พฤหัสบดี 18 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวทะเลสาบโชโมริริ
– ค้างคืนแค้มป์ในทะเลสาบโชโมริริ

Day 8 – ศุกร์ 19 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– เดินทางกลับเมืองเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 9 – เสาร์ 20 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวพระราชวังเชย์
– พาเที่ยวอารามธิคเซย์ (จำลองมากจากพระราชวังโปตาลาที่กรุงลาซา ทิเบต)
– พาเที่ยววัดเฮมิส วัดที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 10 – อาทิตย์ 21 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
บินกลับกรุงนิวเดลี โดยสารการบิน JetAirways 9W2369 LEH (07:40) – DELHI (09:05) 1h35m
บินกลับเมืองไทย โดยสารการบิน JetAirways DELHI (14:00) – BKK (19:45) 3h55m
 
**โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ**
 
ราคา 29,900บาท/ท่าน เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ไม่ถึง 9 คน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ชมภาพบรรยากาศลาดักห์ได้ในอัลบั้มรูปของเฟสบุคเพจ  Travel to Himalayas
 
อัตรานี้รวม
1. วีซ่าอินเดีย* e-Tourist Visa สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย
2. ที่พักในเลห์ พร้อมอาหารเช้า มีฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi
3. ที่พักเป็นแค้มป์พร้อมอาหารเช้าและเย็นที่ทะเลสาบโชโมริริ
4. ที่พักเป็นแค้มป์พร้อมอาหารเช้าและเย็นที่ทะเลทรายฮุนเดอร์
5. รถนำเที่ยวในลาดักห์
6. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
7. หัวหน้าทัวร์ไทย สำหรับกรุ๊ป 9 คนขึ้นไป
8. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
9. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
10. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – เลห์
2. อาหารและเครื่องดื่ม มื้อเที่ยง และ เย็น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าขี่อูฐ
5. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)
6. ค่าทิปใดๆ
 
 
รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

สำนักพหลโยธิน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

799-2-27888-3

ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

388-221482-3

ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ

ถนนงามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

917-0-03949-0

ออมทรัพย์

 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1.1 ยกเลิกก่อน 30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
1.2 ยกเลิก 21-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 80% ของราคาทัวร์
1.3 ยกเลิก 7-20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
1.4 การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ
– ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
– ผู้จัดเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวที่ช่วยท่านประสานงานกับสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัด อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
– กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
– กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางผู้จัดขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
– หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
– โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
– รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้จัดถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้จัดได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner Tel.0866677011, 029535347
e-mail: globaltourplanner@gmail.com