+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ลาดักห์ หน้าหนาว ลามายูรู – นูบร้า – แปงกอง – โชโมริริ 10 วัน ราคา 29,900บาท/ท่าน

ลาดักห์ หน้าหนาว 10 วัน
ลามายูรู  นูบร้า  แปงกอง  โชโมริริ
12-21 ม.ค. 61
ราคา 29,900บาท/ท่าน
กำหนดการ
จองทัวร์: ได้ตั้งแต่บัดนี้
ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
นัดซื้อตั๋วเครื่องบิน: ได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถซื้อเองได้
ส่งเอกสารทำวีซ่า: ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60
ชำระส่วนที่เหลือ: ภายใน 10 ธ.ค. 60


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

Day 1 – ศุกร์ 12 ม.ค. 61 -/-/-
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย JetAirways BKK (20:10) – DELHI (23:15) 4h25m

Day 2 – เสาร์ 13 ม.ค. 61 -/-/-
บินจากกรุงนิวเดลี สู่เมืองเลห์ แคว้นลาดักห์ (ความสูง 3,500m จากระดับน้ำทะเล) โดยสายการบิน JetAirways DELHI (05:40) – LEH (07:05) 1h30m
– ถึงเมืองเลห์ พักผ่อนปรับร่างกายกับอากาศบนที่สูง
– เดินเล่นตลาดเมืองเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 3 – อาทิตย์ 14 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวหมู่บ้านอัลชิ
– พาเที่ยววัดลามายูลู ระหว่างทางทิวทัศน์เหมือนอยู่บนดวงจันทร์
– แวะเที่ยวชมปราสาท Basgo
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 4 – จันทร์ 15 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาท่านเดินทางไปยังทะเลสาบแปงกอง
– เดินทางกลับมายังเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์
 
Day 5 – อังคาร 16 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/อาหารเย็น
– เดินทางไปยังหุบเขานูบร้า ผ่านช่องเขาคาดุงลา ถนนที่สูงที่สุดในโลก
– แวะเที่ยววัดดิสกิต และองค์พระศรีอริยเมตตรัยองค์ใหญ่
– ชมทะเลทรายที่ฮุนเดอร์
– ค้างคืนที่แค้มป์ในฮุนเดอร์

Day 6 – พุธ 17 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– เดินทางกลับสู่เมืองเลห์
– พาชมวิวเจดีย์สันติภาพ
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 7 – พฤหัสบดี 18 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวทะเลสาบโชโมริริ
– ค้างคืนแค้มป์ในทะเลสาบโชโมริริ

Day 8 – ศุกร์ 19 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– เดินทางกลับเมืองเลห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 9 – เสาร์ 20 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
– พาเที่ยวพระราชวังเชย์
– พาเที่ยวอารามธิคเซย์ (จำลองมากจากพระราชวังโปตาลาที่กรุงลาซา ทิเบต)
– พาเที่ยววัดเฮมิส วัดที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์
– ค้างคืนที่โรงแรมในเมืองเลห์

Day 10 – อาทิตย์ 21 ม.ค. 61 อาหารเช้า/-/-
บินกลับกรุงนิวเดลี โดยสารการบิน JetAirways 9W2369 LEH (07:40) – DELHI (09:05) 1h35m
บินกลับเมืองไทย โดยสารการบิน JetAirways DELHI (14:00) – BKK (19:45) 3h55m
 
**โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ**
 
ราคา 29,900บาท/ท่าน เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ไม่ถึง 9 คน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ชมภาพบรรยากาศลาดักห์ได้ในอัลบั้มรูปของเฟสบุคเพจ  Travel to Himalayas
 
อัตรานี้รวม
1. วีซ่าอินเดีย* e-Tourist Visa สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย
2. ที่พักในเลห์ พร้อมอาหารเช้า มีฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi
3. ที่พักเป็นแค้มป์พร้อมอาหารเช้าและเย็นที่ทะเลสาบโชโมริริ
4. ที่พักเป็นแค้มป์พร้อมอาหารเช้าและเย็นที่ทะเลทรายฮุนเดอร์
5. รถนำเที่ยวในลาดักห์
6. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
7. หัวหน้าทัวร์ไทย สำหรับกรุ๊ป 9 คนขึ้นไป
8. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
9. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
10. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – เลห์
2. อาหารและเครื่องดื่ม มื้อเที่ยง และ เย็น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าขี่อูฐ
5. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)
6. ค่าทิปใดๆ
 
 
รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

สำนักพหลโยธิน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

799-2-27888-3

ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

388-221482-3

ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ

ถนนงามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

917-0-03949-0

ออมทรัพย์

 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1.1 ยกเลิกก่อน 30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
1.2 ยกเลิก 21-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 80% ของราคาทัวร์
1.3 ยกเลิก 7-20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
1.4 การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ
– ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
– ผู้จัดเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวที่ช่วยท่านประสานงานกับสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัด อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
– กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
– กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางผู้จัดขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
– หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
– โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
– รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้จัดถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้จัดได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner Tel.0866677011, 029535347
e-mail: globaltourplanner@gmail.com
 
 

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!