+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

MCT1 มาเลเซีย สิงคโปร์ 5วัน4คืน บิน WE ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

มาเลเซีย สิงคโปร์
5วัน4คืน บิน WE

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
21 – 25 มี.ค. 61
12 – 16 เม.ย. 61 (เทศกาลสงกรานต์)
13 – 17 เม.ย. 61 (เทศกาลสงกรานต์) 
2 มรดกโลก 2 ขุนเขา
มรดกโลกเกาะปีนัง อาคารโบราณ วัดเขาเต่า
สักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เจดีย์หมื่นพระ
คาเมร่อนไฮแลนด์, เก็นติ้ง ไฮแลนด์
กรุงกัวลาลัมเปอร์ TWIN TOWER ,
เมืองมรดกโลกมะละกา ปุตราจายา PUTRAJAYA
ยะโฮร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
โดยสายการบินไทยสมายด์ WE ขาไป
ขากลับ สายการบินไทย TG ขากลับ

เกาะปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน ยะโฮร์ 1 คืน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – ปีนังสตรีทอาร์ต
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่โชคทวีทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน
12.00 น. เหิรฟ้าสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG2427
14.45 น. ถึงสนามบิน บายันลาปาส เกาะปีนัง ผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าประเทศ มาเลเซีย นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเมืองปีนังที่ยังคงมีเสน่ห์ จากอดีต จนถึงปัจจุบัน ชมเมือง จอร์จทาวน์ เมืองหลวงของเกาะปีนัง
นำท่านชม ปีนังสตรีทอาทตร์ ที่ขึ้นชื่อของปีนัง
นำคณะเข้าที่พัก BAYVIEW HOTEL / CITITEL / BERJAYA GEORGETOWN หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สอง ปีนัง – เปรัค – คาเมร่อน ไฮแลนด์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม วัดเขาเต่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์หมื่นพระ จากนั้นนำท่านชม วัดไทย ซึ่งมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และชม วัดพม่า ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมพม่า จากนั้นนำท่าน อำลา เกาะปีนัง โดยเส้นทาง ซุปเปอร์ไฮเวย์ พักผ่อนชมทิวทัศน์สองข้าง ผ่านสะพานปีนัง ที่ยาว 13.5 กม. เป็นอันดับ 4 ของโลก ข้ามส่วนหนึ่งของช่องแคบมะละกา ชมทะเลที่งดงาม สู่ รัฐเปรัค
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนแห่งการพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาทิวทัศน์ ที่สวยงามของสองข้างทาง เดินทางสู่ เมือง ทาห์ปาร์ เดินทางถึง คาเมร่อน ไฮแลนด์ แวะชม ไร่ใบชาบนยอดเขา ซึ่งท่านจะมองเห็นคล้ายผืนกำมะหยี่ปกคลุมทั้งภูเขา ที่สวยงามสุดสายตาบนยอดภูเขาและมี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ เมือง บรินจาง เมืองที่สูงสุดของยอดคาเมร่อน นำท่านเข้าที่พัก Copthorne Hotel หรือ Equatorial Hotel หรือ Strawberry Park หรือ Heritage Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสุกี้พื้นเมือง สุกี้ยากี้ หรือ ชาบูชาบู ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของ คาเมร่อน
 
**วันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด์ ควรจัดกระเป๋า เสื้อผ้า และ ของจำเป็นต่างๆ ไว้สำหรับพัก 1 คืน เป็นกระเป๋าใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึ้น-ลง กระเช้า และค้างแรม บนเก็นติ้ง ***- การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร์ สกายเวย์ ในบางครั้งอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เป็นต้น การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
 
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาคาเมร่อน ไฮแลนด์ เพื่อออกเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางแวะชม น้ำตกอีสกันด้า และผ่านชมวิถีชีวิตของชาวเงาะป่าซาไก ที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า นำท่านขึ้นสู่ยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลก SKY WAY ยาวที่สุดในเอเชีย 3.4 กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนป่าดงดิบด้านล่าง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบายๆ ชมอัคร-สถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 6,000 ฟิต
นำท่านเข้าที่พัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด์ FIRST WORLD HOTEL หรือ Awana Hotel หรือระดับใกล้เคียงใกล้สวนสนุกกลางแจ้ง และ คาสิโนระดับโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่าน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนใหม่ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง หรือเดินเที่ยวชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ
โรงแรมที่พัก First world Hotel / Awana Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น อายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้าคาสิโน) * บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปด้วย *
 
วันที่สี่ เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – Putrajaya – เมืองมรดกโลกมะละกา – ยะโฮร์
07.00 น. บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร
อำลา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำชม ร้านขายของ พื้นเมือง อาทิเช่น บักกุเต๋ ซึ่งเป็นเครื่องยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถมาดัดแปลงใส่เป็นหมู ไก่ ปรุงได้ตามใจชอบกับข้าวสวยร้อนๆๆ ให้ท่านเลือกซื้อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งอยู่ในรัฐสลังงอร์ เป็นแหล่งแร่ดีบุก มากที่สุดของโลกนำชมทัศนียภาพของ เมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก (สูงถึง 452 เมตร) หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER , สนามหลวงมาเลเซีย (จัตุรัสเมเดก้า) ,ตึกรัฐสภา ถ่ายรูปหน้าพระราชวัง …จากนั้นนำท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจำหน่ายเองในราคากันเอง เพื่อให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ที่ได้นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิด ประจำรัฐ แห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล ชมทะเลสาบ เปอร์ดานาปุตรา ชมความสวยงามด้วยภูมิประเทศ และการก่อสร้าง แบบสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า “นครอุทยาน นครปัญญาชน” จากนั้นเดินทางต่อ สู่ เมืองมะละกา เมืองเก่า ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก สัมผัส ดัชท์สแควร์ ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ความสวยงามของ มัสยิดประจำรัฐ ผสมผสานศิลปะของจีนและมุสลิมเข้าด้วยกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ยะโฮร์บารู Berjaya Water Front Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่ห้า ยะโฮร์ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ช้อปปิ้ง ออชาร์ด – กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์ ชมบ้านเมืองของ สิงคโปร์ ผ่านใจกลางเมือง บันทึกภาพความสวยงามของบ้านเมืองที่ก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่ และ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชมสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ กลางอ่าวมาริน่า ชม ตึกเอสเพลนเนท เธียเตอร์ ออน เดอะเบย์ นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขอเชิญทุกท่านเดินเที่ยวชม …ผ่านชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ย่านถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่น ห้างทากาชิมาย่า และ CENTER POINT , CK TANG , TOY R US
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการ ช้อปปิ้ง
17.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี เตรียมตัว เดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
21.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!