fbpx

มองโกเลียใน เจงกีสข่าน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน5คืน บิน 3U ราคาเริ่มต้น 29,999.-

มองโกเลียใน เจงกีสข่าน
ฮูเหอเฮ่าเทอะ  ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
6วัน5คืน บิน 3U


วันเดินทาง
25-30 พ.ค.
8-13 มิ.ย.
ราคา 29,999.-

ทัวร์ มองโกเลียใน …ตามรอย เจงกีสข่าน
ทัวร์ มองโกเลียใน โฮฮอท พิพิธภัณฑ์ มองโกเลียใน
วัดต้าเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)
ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)
การแสดงรอบกองไฟ เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย เมืองออร์ดอส สุสาน เจงกีสข่าน
อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย เขตเมืองใหม่คังปาสือ
เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)

ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เนื้อแพะ, อาหารมองโกล, สมุนไพรจีน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู

14.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
17.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ HANG KONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)

 

วันที่สอง เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์ มองโกเลียใน -วัดต้าเจา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
08.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8747
11.20 น. ถีงท่าอากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่ง มองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ มองโกเลียใน (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าเจา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน”
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เนื้อแพะ
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****


วันที่สาม โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า ขี่อูฐ ท่านสมารถเช่าม้า หรือ อูฐ ขี่เพื่อชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารมองโกล
บ่าย นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มเอินเหอ ที่ตั้งอยู่ส่วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมองโกล
ท่านสามารถเดินเล่นกลางทุ่งญาติ ใส่ชุดมองโกลถ่ายภาพ (ฟรี!!! ค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) เรียนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรียนมวยปล้ำ เรียนทำชานมมองโกล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในให้แทน)
พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว)

**กระโจมมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่มีห้องเสริมเตียง)**

 

วันที่สี่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย เมืองออร์ดอส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญ่บริเวณทะเลทราย Kubuqi มีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย) เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย, นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา เป็นต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน ปัจจุบันยอดการผลิตผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ และ 1 ใน 4 ของทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

 

วันที่ห้า เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของ เจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติของ เจงกีสข่าน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลียใน มีพื่นที่ 33.48 ตารางกิโลเมตร เดินเข้าไปภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปีก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึ่งทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคังปาสือขึ้นมา ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน, ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานออร์ดอส เอจิน โฮโร
22.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8970
00.20 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็นเมืองจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้

พักที่ ZHI XIN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

 

วันที่หก ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.40 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มองโกเลียใน เจงกีสข่าน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน5คืน บิน 3U ราคาเริ่มต้น 29,999.-