+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ภูเขาไฟโบรโม่
พุทธสถานบุโรพุทโธ ย๊อกยาการ์ตา
4วัน3คืน QZ
กำหนดวันเดินทางเองได้ 
เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ต้องการเพิ่ม เสริม เติมแต่ง แจ้งความฟินนน ได้เลยย
Indonesia-300x199

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง –สุราบายา- VIEW LAVA
13:00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1 เพื่อทำการเช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ303
15:40 น. เหินฟ้าจากสนามบินดอนเมือง
19:40 น. เดินทางถึงสนามบินสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Lava View Lodge จุดที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟโบรโมและภูเขาไฟใกล้เคียงที่สวยที่สุด
ที่พักโรงแรม Lava View Lodge

วันที่สอง LAVA VIEW – MT.PANAJAKAN – BROMO – LAVA VIEW (B/L/D)
04:00น. นำท่านไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ยอดเขา Pananjakan เดินทางโดยรถขับเคลื่อน 4ล้อ ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือกลุ่มภูเขาไฟ อันประกอบด้วย ภูเขาบาต๊อก ภูเขาไฟโบรโม่ที่ยังคุกรุ่น และภูเขาไฟสุเมรุ
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง ”ภูเขาไฟโบรโม” ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท ยังคงมีการคุกรุ่นอยู่ภายใน โดยมีบันไดสามารถเดินขึ้นไปถึงปากปล่องภูเขาไฟได้ โดยจะให้ท่านได้ขี่ม้าจากจุดจอดรถผ่านพื้นดินที่ถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าลาวาจนถึงบันไดขึ้นภูเขาไฟเป็นระยะทาง 2 กก ชาวบ้านมักจะนำดอกไม้ธูปเทียนโยนลงไปในปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมอธิฐานขอพร
หลังจากนั้นพาท่านเดินทางกลับไปยังที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาบน้ำ เช๊คเอาท์
09:00 น. พาท่านเดินทางข้ามสู่เกาะชวา อันเป็นที่ตั้งของ “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็นระหว่างทาง
เดินทางถึงอุทยานบุโรพุทโธ นำท่านเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Manohara Hotel
ที่พักโรงแรม Manohara Hotel at Borobudur complex

วันที่สาม บุโรพุทโธ ย็อกจาการ์ตา (B/L/D)
06:00น. นำท่านเข้าชม (เดิน) มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (BOROBUDUR) เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิ) หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกันคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออกก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูปนูน แกะสลักและรูปปั้นทุกชั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญขององค์รวม บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต่ำสุด)รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุด แสดงให้เห็นถึงความปีติของโลกนี้และการถูกทำโทษ ให้เวลาท่านเดินชม 1-1.5 ชั่วโมง สมควรแก่เวลานำท่านกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
09:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเช็คเอ๊าท์ นำท่านเดินทางสู่ วัดปรามบานัน (Prambanan) เป็นศาสนสถาน ฮินดูที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย จนถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก ตัววัดแกะสลักด้วยหินภูเขาไฟกว่า 224 อาคาร

12:00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิเศษ นำท่านเที่ยวชมธารลาวาของภูเขาไฟเมราปิ ที่หมู่บ้าน Kali Adem
จากนั้นเที่ยวชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา
หลังจากนั้นชมพระอาทิตย์ตกที่ชายหาด Parangtritis beach (หากต้องการรีบเข้าที่พักเพื่อช้อปปิ้ง ก็สามารถตัดรายการนี้ออกได้)

จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักในย่านถนนคนเดิน Malioboro
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระช๊อปปิ้ง ถนนคนเดิน Malioboro
ที่พักโรงแรม Jambuluwuk Jogjakarta ระดับสี่ดาว

วันที่ 4 ย็อกยาการ์ตา-สนามบินดอนเมือง (B)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินย็อกยาการ์ตา
10:30 น. เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย
12:55 น. เหินฟ้าออกจากสนามบินเมืองย๊อกยากาตาร์
14:00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
16:45 น. เหินฟ้าออกจากสนามบินเมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
20:00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***************************************

**หมายเหตุ: บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการทัวร์รวม:
1. รถโค้ชปรับอากาศ
2. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
3. ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
4. โรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าเข้าชมพุทธสถานบุโรพุทโธ (ไม่รวมค่าเข้าในช่วงก่อน 6.00น.)
6. อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
7. แพคเกจชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดเขา Pananjakan ด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ
8. น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
9. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการทัวร์ไม่รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าภาษีสนามบิน
2. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
5. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
6. ค่าม้าจากที่จอดรถเข้าไปถึงตีนบันไดปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ ระยะทางประมาณ 2 กม. (ประมาณ 500 – 700 บาทต่อท่าน ไป-กลับ)
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
9. ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
11. ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม
12. ไม่รวมค่าธรรมเนียมโรงแรมที่พักสำหรับช่วงวันคริสต์มาส และปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสำคัญของอินโดนีเซียที่โรงแรมมีการชาร์จเพิ่ม

เอกสารประกอบการเดินทาง
– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
โกลบอลทัวร์แพลนเนอร์เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ เสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาใน ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การ สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือ ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

Leave a Reply

28 − 26 =

error: Content is protected !!