fbpx

ภูฏาน Bhutan ทัวร์วัฒนธรรม พาโร – ทิมพู – วังดี – พูนาคา – พิชิตทักซัง 5วัน4คืน บินBhutan Airlines ราคา 53,000 บาท/ท่าน

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม

ภูฏาน Bhutan ทัวร์วัฒนธรรม  5วัน4คืน
พาโร – ทิมพู – วังดี – พูนาคา – พิชิตทักซัง
บิน Bhutan Airlines ราคา 53,000 บาท

ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม เที่ยวครบทุกไฮไลท์
เที่ยวป้อมพาโร สถานที่ถ่ายทำ Little Buddha
สักการะองค์พระใหญ่ที่ Buddha Gang
ชมป้อมที่สวยที่สุดในภูฏานที่พูนาคา
อลังการกับวิวหิมาลัยที่โดชูลาพาส
ใกล้ชิดกับตัวทาคินสัตว์ประจำชาติสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลก
เยี่ยมชมป้อมทาชิโชที่ทรงงานของกษัตริย์จิ๊กมี่
พิชิตวัดทักซังวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดในภูฏาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง 
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

รายการทัวร์
วันที่หนึ่ง – กรุงเทพฯ – ภูฏาน พาโร – ทิมพู (54km/1 ½ hr) (L/D)

04:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว K ประตู 5 เช็คอินสายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airlines กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ B3-701 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 25 นาที

06:30 เหินฟ้าสู่เมืองพาโร เครื่องแวะรับผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตตา, อินเดียใช้เวลา 30 นาที ไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

10:10 เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m) เวลาที่ ภูฏาน Bhutan ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่ จากนั้นออกมานอกตัวอาคาร พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน พร้อมกับการต้อนรับอันอบอุ่นด้วยผ้าคะตะตามประเพณีของชุมชนโดยรอบหิมาลัย พาท่านชมวิวสนามบินพาโรจากจุดชมวิวบนเขา ที่นี่จะเห็นวิวเมืองพาโร และวิวของสนามบินพาโร ที่มีรันเวย์สั้นติดอันดับโลก พาท่านขึ้นไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภูฏาน Bhutan National Musuem ซึ่งเดิมเคยเป็นหอสังเกตุการณ์ของป้อมรินปุง และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968 และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพราะได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554 ที่นั่นเป็นจุดชมวิวหุบเขาพาโรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง Rinpung Dzong (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร Paro Dzong สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทางนำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี) ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดใน ภูฎาน Bhutan ภาพยนต์ฮอลลีฮูดเรื่อง Little Buddha ก็มาถ่ายทำที่ป้อมนี้ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเที่ยวชมวัดคิชุลาคัง Kichu Lhakhang หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ภูฏาน Bhutan สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี

ผ่าน จุดชมวิวชูซม (Chuzom – river meeting point) เป็นจุดรวมของแม่น้ำพาชู จากพาโร และ แม่น้ำวังชูจากทิมพูได้มีการสร้างเจดีย์พุทธสามแบบไว้ตรงจุดที่แม่น้ำบรรจบกัน จะเป็นเจดีย์แบบ ภูฏาน Bhutan แบบเนปาล และแบบทิเบต จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงที่ใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรม ภูฎาน ดั้งเดิม Bhutan Architecture

เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู แวะถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพูที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจารจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึกได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ ท่านสามารถซื้อชุดประจำชาติ และแสตมป์ภูฏานอันเลื่องชื่อ และของที่ระลึกทีเกี่ยวกับพุทธศานาแบบทิเบต

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่สอง – ทิมพู – วังดีโพดรัง/พูนาคา (70km/3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ พาท่านกราบสักการะองค์พระใหญ่ที่ Buddha Gang ที่ซึ่งประดิษฐานองค์พระใหญ่ที่สุดใน ภูฎาน Bhutan บนยอดเขาที่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู และเป็นจุดชมวิวเมืองทิมพูอีกด้วย

จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทางแวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ที่เดียวกันชม 108 สถูป เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ 108 องค์ โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาว ภูฏาน ที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

เที่ยง เมื่อถึงเมืองพูนาคา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดใน ภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของ ภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่ง ภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 เมื่อตุลาคมปี 2011 ใช้เป็นที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน

จากนั้นพาท่านไปยังสำนักชี Sangchhen Dorji Lhuendrup nunnery อันเงียบสงบ แต่อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองพูนาคา

เย็น รับประทานอาหาร ที่โรงแรม
ค้างคืนที่ Meri Puensum Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองพูนาคา (Alt.1240m)

วันที่สาม – วังดีโพดรัง/พูนาคา – ทิมพู (70km/ 3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพู 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติ ภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน Takin Zoo ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาว ภูฎาน แวะจุดชมวิวถ่ายรูปป้อมทาชิโชจากมุมบน

แวะชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ ภูฏาน องค์ที่สามที่ล่วงลับ ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาว ภูฎาน และศาสนิกชนจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป

จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน

เย็น ให้ท่านเปลี่ยนชุดเป็นชุดประจำชาติ ภูฏาน ของผู้หญิงเรียกว่าคีร่า ของผู้ชายเรียกว่าโกะ แล้วมารับประทานอาหาร พร้อมชมการแสดงระบำพื้นบ้าน พร้อมร่วมเต้นไปกับคณะ
คืนนี้พักที่ Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่สี่ – พาโร – พิชิตวัดทักซัง (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร พาท่านขี่ม้าขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใน ภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาว ภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taktsang สักครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา เป็นมังสวิรัติ

หลังอาหาร ต้องเดินเท้าต่อไป (ไม่อนุญาตให้ขี่ม้าหลังจากจุดนี้) ทางจะเป็นทางดินจนถึงจุดชมวิว จากนั้นเป็นบันไดจนถึงตัววัด โดยเริ่มจากเดินลงบันไดประมาณ 250 ขั้น และ เดินขึ้นบันไดอีก 100 ขั้น เพื่อไปถึงตัววัด เดินเที่ยวภายในวัดอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ และกล้องถ่ายรูปเข้าไปในวัด มีล๊อกเกอร์สำหรับฝากของให้บริการขากลับต้องเดินเท้ากลับจนถึงที่จอดรถ ไม่อนุญาตให้ขี่ม้าลงเขาเพราะจะอันตราย ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5-7 ชั่วโมง

เย็น พาท่านเยี่ยมชมบ้านชาวนาที่เตรียมต้อนรับขับสู้อย่างดีและอบอุ่น ท่านจะได้เห็นการตกแต่งบ้านเรือน ของชาว ภูฎานแท้ๆ และเห็นวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตของเค้า พร้อมจิบชาเนย แกล้มขนมพื้นบ้าน หรือ ชิมเหล้าหมักพื้นบ้านที่เรียกว่า อาร่า Ara รสชาติคล้ายกับเหล้าสาเกของญี่ปุ่น หากมาถึงก่อนมืด ก็ให้ท่านได้ลองยิงธนูแบบ ภูฏานอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
คืนนี้พักค้างคืนที่ Janka Resort หรือ เทียบเท่าในเมืองพาโร (Alt; 2280m)

หมายเหตุ

– ม้าสามารถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 100 ก.ก. หากท่านใดมีน้ำหนักเกินอาจไม่สามารถขึ้นได้

– ที่บ้านชาวนา มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Hot Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของ ภูฎาน อีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมาย และใช้เวลาเผาประมาณ 5-6 ชั่วโมง จนกลายเป็นหินร้อน จากนั้นนำมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาว ภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ USD$15-$20โดยใช้เวลาแช่ประมาณครึ่งชั่วโมง)

วันที่ห้า – พาโร – กรุงเทพฯ (B)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

08:30 เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 พาโร – กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 20 นาที

10:45 เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร เครื่องแวะรับส่งผู้โดยสารที่กัลกัตตา, อินเดีย เป็นเวลา 30 นาที
ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

16:15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่(พักห้องละ 2-3 ท่าน) ราคาเด็กมีเตียง(5-12 ขวบ)(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ราคาเด็กไม่มีเตียง (น้อยกว่า 5 ขวบ)(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม
ภายในเดือนมี.ค. – พ.ค. 61 53,000 บาท 52,000 บาท 51,000 บาท 4,900 บาท

ราคาเด็กใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่พักในห้องแล้ว 2 ท่าน
หากจำนวนคนต่ำกว่า 15 คน ราคาจะสูงขึ้น และไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยว ภูฎาน

อัตรานี้รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง (ถ้ามี) / ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย/ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ฤดูกาล – ภูฎานสามารถเที่ยวได้ทุกเดือนทุกฤดู มีความสวยงามที่แตกต่างกัน

ธ.ค. – ก.พ. – ฤดูหนาว – อากาศหนาวจัด – ฟ้าใส – ไม่มีฝน
มี.ค. – พ.ค. – ฤดูใบไม้ผลิ – อากาศเย็นถึงหนาว – ดอกไม้บาน – อาจมีฝนบ้าง
มิ.ย. – ส.ค. – ฤดูร้อน – อากาศอบอุ่นถึงเย็น (ไม่สูงเกิน 25องศา) – เขียวชะอุ่ม – อาจมีฝน
ก.ย. – พ.ย. – ฤดูใบไม้ร่วง – อากาศอบอุ่นถึงเย็น – ฟ้าใส

ขั้นตอนการจองทัวร์ 😀

  • ส่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สะกดตามหน้าพาสปอร์ตของทุกท่านมาที่ e-mail: globaltourplanner@gmail.com
  • มัดจำท่านละ 25,000 บาท
  • ส่วนที่เหลือจะนัดชำระ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่า

รายละเอียดบัญชีธนาคาร  😀 

โปรดชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  : ชื่อบัญชี จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

ธ.กสิกรไทย               สำนักพหลโยธิน              799-2-27888-3     ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์             พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน      388-221482-3       ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ                 ถนนงามวงศ์วาน             917-0-03949-0     ออมทรัพย์

ธ.ทหารไทย               งามวงศ์วาน                  026-2-72630-0     ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย                 พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน     984-8-10520-4     ออมทรัพย์

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

  • สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch) หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริงการถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้านั้น(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)- สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร
  • แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ
  • กรอกทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
  • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนก่อนวันเดินทางรายละเอียดบัญชีธนาคารเสื้อผ้าสำหรับเข้าไปตามป้อม หรือ Dzong ต่างๆ (ซึ่งต้องเข้าทุกวัน)ผู้หญิง : เสื้อแขนยาว หรือ แขนสามส่วน (เลยข้อศอกลงมา) มิเช่นนั้นก็สวมเสื้อแจ๊คเก็ตทับได้ผู้ชาย : เสื้อมีปก มิเช่นนั้นก็สวมเสื้อแจ๊คเก็ตทับได้- กางเกง : กางเกงขายาว- รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นห้ามใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าแตะ

เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ

ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
ของมีคม เช่น มีด มีดโกน กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ ต้องโหลดในกระเป๋าสัมภาระเท่านั้น ห้ามถือขึ้นเครื่อง
สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน
สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm
ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้
Power Bank ต้องมีเลขระบุขนาดชัดเจนทุกชิ้น หากไม่มีระบุไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง และห้ามโหลดในกระเป๋าสัมภาระด้วย
Power Bank ที่ใส่กระเป๋าต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
แบตเตอรี่สำรองของกล้องถ่ายรูป และมือถือ (ลิเธียมไอออน) ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และต้องมีตัวเลขระบุขนาดชัดเจนทุกชิ้น
Computer Notebook (Laptop) / Tablet แนะนำให้ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

 

เมือง สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด

 

พาโร 9.4C -5.8C 13.4C 1.5C 14.5C 0.6C 17.6C 4.6C 23.5C 10.6C 25.4C 14.1C

 

ทิมพู 12.3C -2.6C 14.4C 0.6C 16.4C 3.9C 20.0C 7.1C 22.5C 13.1C 24.4C 15.2C

 

พูนาคา 16.1C 4.2C 19.6C 5.3C 21.1C 9.2C 24.4C 11.2C 27.2C 14.8C 31.2C 19.5C

 

วังดี 17.0C 4.3C 19.0C 7.8C 22.8C 10.4C 26.2C 12.9C 29.1C 17.7C 29.2C 20.1C

 

  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เมือง สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด
พาโร 26.8C 14.9C 25.3C 14.7C 23.4C 11.7C 18.7C 7.4C 23.4C 11.7C 18.7C 7.4C
ทิมพู 18.9C 13.4C 25.0C 15.8C 23.1C 15.0C 21.9C 10.4C 23.1C 15.0C 21.9C 10.4C
พูนาคา 32.0C 21.6C 31.4C 19.8C 29.9C 20.4C 27.8C 18.9C 29.9C 20.4C 27.8C 18.9C
วังดี 18.4C 16.2C 29.1C 20.0C 27.5C 19.1C 26.1C 14.7C 27.5C 19.1C 26.1C 14.7C

รวมวีดีโอการท่องเที่ยวภูฏาน Bhutan Tourism : GLOBAL TOUR PLANNER

Facebook
1 ➡ www.facebook.com/globaltourplanner.gtp
2 ➡ www.facebook.com/Bhutan by Global Tour Planner
3 ➡ www.facebook.com/Travel to Himalayas

Website
1 ➡ www.globaltourplanner.com
2 ➡ www.thehimalayantours.com

โกลบอลทัวร์แพลนเนอร์ 😀
รับจัดทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ทางรถ ทัวร์เทรคกิ้ง ทัวร์ริ่ง จักรยานทัวร์ริ่ง ทัวร์เทือกเขาหิมาลัย ทัวร์ภูฏาน ทัวร์อินเดีย ทัวร์สิกขิม ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์เนปาล ทัวร์ทิเบต ทัวร์จีน ทัวร์เสฉวน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์ราชาสถาน ทัชมาฮาล ทัวร์พม่า ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภูฏาน Bhutan ทัวร์วัฒนธรรม พาโร – ทิมพู – วังดี – พูนาคา – พิชิตทักซัง 5วัน4คืน บินBhutan Airlines ราคา 53,000 บาท/ท่าน