fbpx

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

ภูฏาน  ทัวร์วัฒนธรรม
พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา
5วัน4คืน บิน KB

ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

เดินทาง
1 มิ.ย.61 – 31 ส.ค. 61
1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62
เที่ยวภูฏานวันหยุด
ภูฏานวันแม่
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวป้อมพาโร สถานที่ถ่ายทำ Little Buddha
สักการะองค์พระใหญ่ที่ Buddha Gang
ชมป้อมที่สวยที่สุดในภูฏานที่พูนาคา
อลังการกับวิวหิมาลัยที่โดชูลาพาส
ใกล้ชิดกับตัวทาคินสัตว์ประจำชาติสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
เยี่ยมชมป้อมทาชิโชที่ทรงงานของกษัตริย์จิ๊กมี่
สอน/ยิงธนูแบบภูฏาน ทำแสตมป์รูปตัวเอง
ใส่ชุดประจำชาติเดินเล่นในหุบเขาฮาที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา
สัมผัสชีวิตชาวบ้านที่บ้านชาวนา พร้อมกับลองยิงธนูแบบภูฏาน
ผ่านช่องเขาเชเลลาที่เป็นถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน
และชมวิวหุบเขาพาโรจากวัดซองก์ดากา

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

 

รายการทัวร์ภูฏาน

วันที่หนึ่ง – กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (54km/1 ½ hr) (L/D)

02:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว เช็คอินสายการบิน
Drukair กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB121 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที
05:00 เหินฟ้าสู่เมืองพาโร เครื่องแวะรับผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตตา, อินเดียใช้เวลา 30 นาที ไม่ต้องลงจาก
เครื่อง (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
08:10 เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m) เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่ จากนั้นออกมานอกตัวอาคาร พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน พร้อมกับการต้อนรับอันอบอุ่นด้วยผ้าคะตะตามประเพณีของชุมชนโดยรอบหิมาลัย

พาท่านชมวิวสนามบินพาโรจากจุดชมวิวบนเขา ที่นี่จะเห็นวิวเมืองพาโร และวิวของสนามบินพาโร ที่มีรันเวย์สั้นติดอันดับโลก

พาท่านขึ้นไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ซึ่งเดิมเคยเป็นหอสังเกตุการณ์ของป้อมรินปุน และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968 และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพราะได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554 ที่นั่นเป็นจุดชมวิวหุบเขาพาโรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทางนำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี) ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน ภาพยนต์ฮอลลีฮูดเรื่อง Little Buddha ก็มาถ่ายทำที่ป้อมนี้ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเที่ยวชมวัดคิชุลาคังหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี

ผ่าน จุดชมวิวชูซม (Chuzom – river meeting point) เป็นจุดรวมของแม่น้ำพาชู จากพาโร และ แม่น้ำวังชูจากทิมพูได้มีการสร้างเจดีย์พุทธสามแบบไว้ตรงจุดที่แม่น้ำบรรจบกัน จะเป็นเจดีย์แบบภูฏาน แบบเนปาล และแบบทิเบต

จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงที่ใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู แวะถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพูที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจารจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึกได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ ท่านสามารถซื้อชุดประจำชาติ และแสตมป์ภูฏานอันเลื่องชื่อ และของที่ระลึกทีเกี่ยวกับพุทธศานาแบบทิเบต
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)
 

วันที่สอง – ทิมพู – วังดีโพดรัง/พูนาคา (70km/3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์
พาท่านกราบสักการะองค์พระใหญ่ที่ Buddha Gang ที่ซึ่งประดิษฐานองค์พระใหญ่ที่สุดในภูฎาน บนยอดเขาที่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู และเป็นจุดชมวิวเมืองทิมพูอีกด้วย
จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทางแวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ที่เดียวกันชม 108 สถูป เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ 108 องค์ โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

เที่ยง เมื่อถึงเมืองพูนาคา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 เมื่อตุลาคมปี 2011 ใช้เป็นที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน

จากนั้นพาท่านไปยังสำนักชี Sangchhen Dorji Lhuendrup nunnery อันเงียบสงบ แต่อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองพูนาคา

เย็น รับประทานอาหาร ที่โรงแรม
ค้างคืนที่ Meri Puensum Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองพูนาคา (Alt.1240m)

วันที่สาม – วังดีโพดรัง/พูนาคา – ทิมพู (70km/ 3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์
จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพู
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน แวะจุดชมวิวถ่ายรูปป้อมทาชิโชจากมุมบน

แวะชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎานและศาสนิกชนจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป

จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
คืนนี้พักที่ Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองทิมพู (Alt; 2320m)
 

วันที่สี่ – ทิมพู – หุบเขาฮา (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ วันนี้เราจะแปลงร่างเป็นคนภูฏานกัน โดยแต่งชุดประจำชาติ แล้วเดินทางสู่หุบเขาฮา ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามจับใจ ผ่านป้อมปราการแห่งแรกตั้งตระหง่านบนยอดเขา สร้างโดยท่านซับดรุง บิดาผู้รวบรวมอาณาจักรภูฏาน แต่เดิมหุบเขาฮาเป็นไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมื่อปี2001 รัฐบาลภูฎานได้เปิดพื้นที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้สัมผัสชีวิตที่ยังไม่ถูกเจือปนจากโลกภายนอก หุบเขาฮาห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เล่ย์ และไร่มันฝรั่ง หยุดถ่ายภาพ เขาเทพเจ้าสามลูก โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าผู้คุ้มครองชาวเมืองในหุบเขาฮา และเป็นที่มาของตำนานและชื่อหุบเขาฮา เมื่อเข้าสู่เมืองฮา เช็คอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาท่านไปยัง วัด Black Dove & White Dove จากนั้นขับรถชมหมู่บ้านในหุบเขา จากนั้นขับกลับมายังตัวเมืองฮา เดินเล่นชมวิถีชีวิต พาท่านไปชิมชาเนย แกล้มขนมพื้นบ้าน หรือ ชิมเหล้าหมักพื้นบ้านที่เรียกว่า อาร่า Ara รสชาติคล้ายกับเหล้าสาเกของญี่ปุ่น ยิงธนูแบบภูฏานที่บ้านชาวนา อย่าพลาดชมห้องพระของชาวภูฏาน จะเห็นถึงความศรัทธา เพราะเป็นห้องที่สำคัญที่สุดในบ้านเลยทีเดียว

คืนนี้พักค้างคืนที่ Rigsum Resort หรือ เทียบเท่าในค้างคืนที่หุบเขาฮา (Alt; 2670m)

– ที่บ้านชาวนา มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Hot Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของภูฎานอีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมาย และใช้เวลาเผาประมาณ 5-6 ชั่วโมง จนกลายเป็นหินร้อน จากนั้นนำมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาวภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ USD$15-$20โดยใช้เวลาแช่ประมาณครึ่งชั่วโมง)

วันที่ห้า – หุบเขาฮา – ช่องเขาเชเลลา – พาโร – วัดซองก์ดากา – กรุงเทพฯ (B)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แพคกระเป๋าเช็คเอ๊าท์ให้เรียบร้อย
จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร มุ่งหน้าไปสู่ถนนที่สูงที่สุดของภูฎานที่ช่องเขา เชเลลาพาส (3810m) แวะถ่ายภาพกับป้ายแสดงความสูงและธงมนต์ที่ถูกผูกไว้ทั่วทั้งช่องเขา
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดซองก์ดากา ไฮไลท์ของวัดนี้คือ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผา (รถถึง) จากวัดนี้สามารถมองเห็นวิวหุบเขาพาโร สวยงามมาก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

14:00 เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Drukair เที่ยวบินที่ KB120 พาโร – กรุงเทพฯ ใช้เวลา

เดินทาง 4 ชั่วโมง 20 นาที
16:00 เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร เครื่องแวะรับส่งผู้โดยสารที่กัลกัตตา, อินเดีย เป็นเวลา 30 นาที
ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
21:50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ
ผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา
อัพเกรดตั๋วเป็นชั้นธุรกิจเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
ราคานี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ใช้ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ กรุ๊ปส่วนตัวไม่ปนกับคนอื่น
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยวภูฎาน
 
อัตรานี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/โรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรม (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง (ถ้ามี) / ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด และ 40kg สำหรับชั้นธุรกิจ/ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% /ค่าทิปไกด์, คนขับรถ คนละ 30USD/trip หรือ แล้วแต่สมัครใจ
 
อภินันทนาการพิเศษ
น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน / ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ/ยิงธนูแบบภูฏาน
 
ฤดูกาล
ภูฎานสามารถเที่ยวได้ทุกเดือนทุกฤดู มีความสวยงามที่แตกต่างกัน (ดูอุณหภูมิโดยเฉลี่ยรายเดือนได้ในตารางด้านล่าง)
ธ.ค. – ก.พ. – ฤดูหนาว – อากาศหนาวจัด – ฟ้าใส – ไม่มีฝน
มี.ค. – พ.ค. – ฤดูใบไม้ผลิ – อากาศเย็นถึงหนาว – ดอกไม้บาน – อาจมีฝนบ้าง
มิ.ย. – ส.ค. – ฤดูร้อน – อากาศอบอุ่นถึงเย็น – เขียวชะอุ่ม – อาจมีฝน
ก.ย. – พ.ย. – ฤดูใบไม้ร่วง – อากาศอบอุ่นถึงเย็น – ฟ้าใส

 

ขั้นตอนการจองทัวร์
1) ส่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สะกดตามหน้าพาสปอร์ตของทุกท่านมาที่ e-mail: globaltourplanner@gmail.com
2) มัดจำท่านละ 25,000 บาท
3) ส่วนที่เหลือจะนัดชำระ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่า
 
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch) หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง
การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้านั้น
(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)
วันเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวกับที่ใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น มิฉะนั้นสายการบินจะปฏิเสธการเช็คอิน
– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร
– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
– ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนก่อนวันเดินทาง


รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 799-2-27888-3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 388-221482-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ ถนนงามวงศ์วาน น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 917-0-03949-0 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

984-8-10520-4 ออมทรัพย์
 

—>> รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท