fbpx

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5วัน3คืน FD ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน

5วัน3คืน FD

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

02 – 06 /23 – 27 พ.ค. 61
13 – 17 มิ.ย. 61
04 – 08 /25 – 29 ก.ค. 61
08 – 12 ส.ค. 61
29 ส.ค.- 02 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
ชมวัดพรามนัน วิหารทานาลอต วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี ชมโชว์บารอง ซีฟู๊ดจิมบารัน

บาหลี บุโรพุทโธ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

วันแรก กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน (เช้า/กลางวัน/เย็น)

03.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มี
ทะเลหาดคูต้าที่สวยงาม ที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมม้า

ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัด แย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)
หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของ

หน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

นำท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park

สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดีกับกับน้ำจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน
จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ Park Regis Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 

วันที่สอง บาหลี •ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน •พระราชวังสุลต่าน•ปราสาทสวนน้ำ•บุโรพุทโธ•วัดปะวน•วัดเมนดุต (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินงูระห์รัย
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT8440
07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่นที่ย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหนึ่งชั่วโมง)
จากนั้น ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร เยี่ยมชม พระราชวังสุลต่าน(Sultan Palace หรือ KratonNgayogyakarta)สร้างขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14ตร.กม. โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติว่าพระราชวังเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารทั้ง 9 ของมนุษย์ในคติฮินดูพระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ ใช้เป็นสถานที่ประทับของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ประทับอยู่ถาวรแล้ว) ภายในพระราชวังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัดห้องต่างๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้ปกครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงของล้ำค่ามากมายที่หาชมได้ยาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำถือเป็นปราสาทที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน โดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัยสุลต่านองค์ที่ 2 ชื่อของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยคำว่า taman หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะ และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม้ ดังนั้น ชื่อของ Taman Sari จึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ปราสาทสวนน้ำ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาปSegaranอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 ที่สำหรับอาบน้ำ อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาปSegaranเรียกว่า UmbulBinangunส่วนที่ 3 ได้สูญหายไปแล้ว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่อาบน้ำ ส่วนที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันออกเดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลกสักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawonมีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ชื่นชมฝีมือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดที่ยังเป็นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัดทั้งสามแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าวัดแห่งนี้เคยใช้เป็นสุสานของราชวงศ์หรือสถานที่ประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตัวตนของกษัตริย์หรือราชินีที่ถูกฝังไว้ที่นี่ได้

นำท่านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝั่งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Haritiเทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็นภาพสลักของเทพเจ้า Kuweraอยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 

วันที่สาม ย็อกยาการ์ตา•บาหลี•วัดบราตัน• วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา
07.55 น. ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 8441
10.05น. เดินทางถึง บาหลี(เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหนึ่งชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)

วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้น นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ Park Regis Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 

วันที่สี่ บาร๊องแดนซ์ ●หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก●หมู่บ้านคินตามณี●ชิมกาแฟขี้ชะมด •วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน●ร้านKrisana (เช้า/กลางวันบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายรำที่ทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติกนำทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี
เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
บ่าย เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์
คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับท่านที่ต้องการลงน้ำพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่สามารถลงไปในน้ำได้และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

จากนั้น เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantationที่นี้ท่านจะได้ชมการทำกาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย
 

วันที่ห้า บาหลี• กรุงเทพ (-/-/-)

01.35น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD399
04.50น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5วัน3คืน FD ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท