+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

นครวัด นครธม 3วัน2คืน K6 เริ่มต้น 9,999.-

 นครวัด นครธม
3วัน2คืน K6 เริ่มต้น 9,999.-
01 – 03/02 – 04/07 – 09 /08 – 10 พค 58
09 – 11/15 – 17/16 – 18/21 – 23 พค 58
22 – 24/28 – 30 พค 58
ท่องแดนศิลานคร ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทตาพรหม
ชมพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทพนมบาเค็ง
ชมโชว์ระบำอัปสรานาฎศิลป์เขมรพื้นเมืองที่งดงาม
ช็อปปิ้งตลาดไนท์มาเก็ต, Pub Street
ตลาดซาจ๊ะ ทุ่งสังหาร องค์เจ๊ก องค์จอม
66ดาวน์โหลดโปรแกรม
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

ท่องแดนศิลานคร ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ชมเมืองพระนครธมปราสาทตาพรหม ชมพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทพนมบาเค็ง 

ชมโชว์ระบำอัปสรานาฎศิลป์เขมรพื้นเมืองที่งดงาม

ช็อปปิ้งตลาดไนท์มาเก็ต, Pub Street ตลาดซาจ๊ะ,ทุ่งสังหาร  องค์เจ๊ก-องค์จอม

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาเก็ต     (-/-/D)

11.00น.       คณะพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ ฝั่งผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนออกเดินทาง

14.20น.     นำท่านเหินฟ้าสู่กัมพูชา โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที K6 701

15.30น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง   และด่านศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาเค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้ อย่างชัดเจน ตั้งอยู่บนยอดภูเขา 75 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใกล้ๆกับปราสาทนครวัด และเมืองนครธม จังหวัดเสียมราช ประเทศกัมพูชา สร้างในสมัยของพระเจ้ายะโสวรมันที่ 1 พ.ศ. 1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ จากศิลาจารึกภาษาสันสกฤตพบที่ปราสาทสด๊อกก๊องธม จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าเมื่อ “ศรียโสวรธานา” ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า “ยะโสวรมัน” พระองค์มีพราหมณ์ชื่อ “วามะศิวะ” ซึ่งได้ประดิษฐานศิวะลึงค์ไว้บนยอดภูเขา “ศรียะโสธาระคีรี” เปรียบเมือนเขาพระสุเมรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ ในที่นี้ศิวะลึงค์ (Royal Linga) เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองโดยระบอบ “กษัตริย์สมมุติเทพ” ริเริ่มโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรขอม เมื่อปี พ.ศ. 1346

ค่ำ               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำเดินเล่นก่อนนอนที่ตลาดไนท์มาเก็ต และ ให้ท่านได้เที่ยวชมพร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมายในตลอดแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Khemara angkor hotel  ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง          นครวัด – เมืองพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม– โชว์ระบำอัปสรา – Pub Street        (B-L-D)

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)   ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 อันยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่ง ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู)ทุกชั้น นับหมื่นองค์ โดยแต่ละตนจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟัน ด้วยท่าทางร่ายรำในแบบต่าง ๆ  ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย  ต่อด้วยเมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มาก

ค่ำ        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์เขมรพื้นเมืองที่งดงาม(ระบำอัปสรา)

อิสระเดินเล่นที่ Pub Street ถนนคนเดินรูปแบบถนนข้าวสารบ้านเราเป็นแหล่งกินดื่นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากท่านใดประสงค์จะอยู่ต่อก็สามารถทำได้ หากแต่ต้องเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

ที่พัก          นำท่านเข้าสู่ที่พัก Khemara angkor hotel  ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม    ตลาดซาจ๊ะ – องค์เจ๊ก องค์จอม – วัดใหม่ ทุ่งสังหาร  กรุงเทพ                      (B/-/-)

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากทำการเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมทุ่งสังหาร (Killing Field)ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่  จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ค องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะ ละขอพรองค์เจ็กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจและอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ็ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากนำท่านแวะช้อปปิ้งตลาดสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ  จะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากมาย เพราะว่ามีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถต่อรองราคาได้ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอาคารร้านค้าที่สร้างในยุคที่ฝรั่งเศสปกครอง พวกตึกอาคารจึงออกไปทางแนวยุโรป ในตลาดนี้จะขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง  ด้านหน้าตลาดจะเป็นพวกของแห้งจากโตนเลสาบ เช่น ปลากรอบ ปลาย่าง ปลาแดดเดียว กุนเชียง ปลาร้า ปลาหมักชนิดต่างฯลฯ ลึกเข้าไปด้านในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็นำเข้าจากบ้านเรา  ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดที่มาจากโตนเลสาบ  ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคักไปด้วยคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องจักสานและสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เพื่อเป็นของฝากของขวัญก่อนเดินทางกลับ

10.00น.      ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน

12.20น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที่K6 700

13.15น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ

รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

                                อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ2ท่าน)
เด็กไม่มีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว ที่นั่ง
01 – 03 พฤษภาคม 2558       11,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
02 – 04 พฤษภาคม 2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
07 – 09 พฤษภาคม 2558 9,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
08 – 10 พฤษภาคม 2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
09 – 11 พฤษภาคม 2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
15 – 17 พฤษภาคม2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
16 – 18 พฤษภาคม 2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
21 – 23 พฤษภาคม 2558 9,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
22 – 24 พฤษภาคม 2558 10,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26
28 – 30 พฤษภาคม 2558 9,900 (ไม่มีราคาเด็ก) 2,900 26

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท และในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่า Visa สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพนักงานขับรถ,ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!