fbpx

ทัวร์ภูฏาน + Bhutan International Marathon 2017 6วัน5คืน

ทัวร์ภูฏาน + Bhutan International Marathon 2017
6วัน5คืน
เดินทาง 2-7 มีนาคม 2560
Displaying BIM 2017 Ads3a.jpg
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (54km/1 ½ hr)
– จุดชมวิวรันเวย์ที่สั้นติดอันดับโลก
– พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย
– ป้อมรินปุง ป้อมปราการประจำเมืองพาโร ที่ถ่ายทำ Little Buddha
– สนุกกับสะพานเหล็กทางขึ้นวัดทัมชอคลาคัง
– เที่ยวเมืองทิมพู
– พักเมืองทิมพู (Alt:2320m)

วันที่สอง ทิมพู-พูนาคา (70km/3hrs)
– จุดชมวิวหิมาลัยฝั่งตะวันตก ที่โดชูลาพาส
– 108 สถูป อนุสรณ์สถานรำลึกสงครามอัสสัม
– รับ Packet งานมาราธอนพร้อมฟังบรรยายสรุป (ทางผู้จัดขอรูปถ่าย 1รูปด้วย)
– พาชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
– คืนนี้พักที่พูนาคา (Alt: 1240m)

วันที่สาม – แข่งมาราธอน
– Half Marathon 7:00 – 15:00
– Marathon 8:00 – 15:00
– พาท่านกลับเข้าที่พัก
– ร่วมงานเลี้ยงและงานมอบรางวัลที่ป้อมพูนาคา
– พักที่เมืองพูนาคา (Alt:1240m)

วันที่สี่ –ทิมพู- พูนาคา
– เดินทางกลับเข้าทิมพู
– นมัสการองค์พระใหญ่ เป็นจุดชมวิวหุบเขาทิมพู
– สวนสัตว์ทาคิน ชมสัตว์ประจำชาติ ใกล้สูญพันธุ์
– มหาสถูปที่ซึ่งชาวภูฏานไปสวดมนต์ทุกวัน
– ชมชุดแสตมป์ภูฏานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้ตามร้านขายของที่ระลึก
– ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นที่ทำการของกษัตริย์จิ๊กมี่
– พักเมืองทิมพู (Alt:2320m)

วันที่ห้า พาโร
Option 1 หากกำลังขายังไหว
– ขึ้นวัดทักซัง ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผา ความสูง 3100m ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง 5-7 ชั่วโมง (รวมเวลาเที่ยวในวัด และทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารกลางเขา)
– ช้อปปิ้งในเมืองพาโร
– พักเมืองพาโร (Alt;2,280m)
 
Option 2 สำหรับเที่ยวพักผ่อนแบบเบาๆ
– พาเที่ยวช่องเขาเชเลลาพาส ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน
– เที่ยววัดแม่ชีคิล่า ที่อยู่บนหน้าผา (รถไปถึง)
– เที่ยววัดคิชุที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน
– เพลิดเพลินกับการยิงธนูแบบภูฏาน พร้อมจิบชาที่บ้านชาวนา
– ช้อปปิ้งในเมืองพาโร
– พักเมืองพาโร (Alt;2,280m)
 
วันที่หก กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 76,900 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 71,700 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 3 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 64,700 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 7 ท่านขึ้นไป ราคาทัวร์ท่านละ 59,500 บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6500บาท
ค่าสมัครHalf Marathon $110USD / ค่าสมัครMarathon $150USD
ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าอาหารหลักทุกมื้อในภูฏาน/ ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/
อัตรานี้ไม่รวม ค่าสมัครแข่ง Bhutan International Marathon 2017 /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 
อภินันทนาการพิเศษ น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน / ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ / ยิงธนูภูฏาน
 
ขั้นตอนการจองทัวร์
1) ส่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สะกดตามหน้าพาสปอร์ตของทุกท่านมาที่ e-mail: globaltourplanner@gmail.com
2) มัดจำท่านละ 25,000 บาท
3) ส่วนที่เหลือจะนัดชำระ ภายในวันที่ 1 ก.พ. 60
4) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวิ่งมาราธอน
 
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch) หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง
การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้านั้น
(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)
– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร
– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
 
ติดต่อ หลิง โทร.0866677011