+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
ทัวร์ภูฏาน + Bhutan International Marathon 2017
6วัน5คืน
เดินทาง 2-7 มีนาคม 2560
Displaying BIM 2017 Ads3a.jpg
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (54km/1 ½ hr)
– จุดชมวิวรันเวย์ที่สั้นติดอันดับโลก
– พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย
– ป้อมรินปุง ป้อมปราการประจำเมืองพาโร ที่ถ่ายทำ Little Buddha
– สนุกกับสะพานเหล็กทางขึ้นวัดทัมชอคลาคัง
– เที่ยวเมืองทิมพู
– พักเมืองทิมพู (Alt:2320m)

วันที่สอง ทิมพู-พูนาคา (70km/3hrs)
– จุดชมวิวหิมาลัยฝั่งตะวันตก ที่โดชูลาพาส
– 108 สถูป อนุสรณ์สถานรำลึกสงครามอัสสัม
– รับ Packet งานมาราธอนพร้อมฟังบรรยายสรุป (ทางผู้จัดขอรูปถ่าย 1รูปด้วย)
– พาชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
– คืนนี้พักที่พูนาคา (Alt: 1240m)

วันที่สาม – แข่งมาราธอน
– Half Marathon 7:00 – 15:00
– Marathon 8:00 – 15:00
– พาท่านกลับเข้าที่พัก
– ร่วมงานเลี้ยงและงานมอบรางวัลที่ป้อมพูนาคา
– พักที่เมืองพูนาคา (Alt:1240m)

วันที่สี่ –ทิมพู- พูนาคา
– เดินทางกลับเข้าทิมพู
– นมัสการองค์พระใหญ่ เป็นจุดชมวิวหุบเขาทิมพู
– สวนสัตว์ทาคิน ชมสัตว์ประจำชาติ ใกล้สูญพันธุ์
– มหาสถูปที่ซึ่งชาวภูฏานไปสวดมนต์ทุกวัน
– ชมชุดแสตมป์ภูฏานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้ตามร้านขายของที่ระลึก
– ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นที่ทำการของกษัตริย์จิ๊กมี่
– พักเมืองทิมพู (Alt:2320m)

วันที่ห้า พาโร
Option 1 หากกำลังขายังไหว
– ขึ้นวัดทักซัง ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผา ความสูง 3100m ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง 5-7 ชั่วโมง (รวมเวลาเที่ยวในวัด และทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารกลางเขา)
– ช้อปปิ้งในเมืองพาโร
– พักเมืองพาโร (Alt;2,280m)
 
Option 2 สำหรับเที่ยวพักผ่อนแบบเบาๆ
– พาเที่ยวช่องเขาเชเลลาพาส ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน
– เที่ยววัดแม่ชีคิล่า ที่อยู่บนหน้าผา (รถไปถึง)
– เที่ยววัดคิชุที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน
– เพลิดเพลินกับการยิงธนูแบบภูฏาน พร้อมจิบชาที่บ้านชาวนา
– ช้อปปิ้งในเมืองพาโร
– พักเมืองพาโร (Alt;2,280m)
 
วันที่หก กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 76,900 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 71,700 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 3 ท่าน ราคาทัวร์ท่านละ 64,700 บาท
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 7 ท่านขึ้นไป ราคาทัวร์ท่านละ 59,500 บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6500บาท
ค่าสมัครHalf Marathon $110USD / ค่าสมัครMarathon $150USD
ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าอาหารหลักทุกมื้อในภูฏาน/ ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/
อัตรานี้ไม่รวม ค่าสมัครแข่ง Bhutan International Marathon 2017 /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 
อภินันทนาการพิเศษ น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน / ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ / ยิงธนูภูฏาน
 
ขั้นตอนการจองทัวร์
1) ส่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สะกดตามหน้าพาสปอร์ตของทุกท่านมาที่ e-mail: globaltourplanner@gmail.com
2) มัดจำท่านละ 25,000 บาท
3) ส่วนที่เหลือจะนัดชำระ ภายในวันที่ 1 ก.พ. 60
4) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวิ่งมาราธอน
 
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch) หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง
การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้านั้น
(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)
– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร
– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
 
ติดต่อ หลิง โทร.0866677011
 

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!