fbpx

ทัวร์ภูฏาน 6 วัน งานระบำหน้ากากพาโรเซจู

ฺBhutan Paro Tsechu

ทัวร์วัฒนธรรมภูฎาน 6 วัน

งานระบำหน้ากากพาโร Paro Tsechu

เที่ยวหุบเขาผบจิกะที่สวยที่สุดในภูฏาน

พาโร – ทิมพู – วังดี – พูนาคา – ผบจิกะ – พิชิตทักซัง

15 – 20 มี.ค. 59

คลิ๊กบรรทัดถัดไปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ทัวร์วัฒนธรรมภูฎาน 6 วัน งานระบำหน้ากากพาโรเซจู 15-20 มีค 59

Paro Festival IMG_0003

IMG_0009 Paro Tsechu

 

วันที่หนึ่ง –  กรุงเทพฯ – พาโร – วังดีโพดรัง/พูนาคา (124km/4½ hr) (L/D)  

– ช่องเขาโดชูลา จุดชมวิวภูเขาหิมาลัยฝั่งตะวันตกที่ดีที่สุด

– 108 สถูป อนุสรณ์สถานแห่งสงครามอัสสัม

– วัดดรุกวังเยล วัดประจำรัชกาลที่ 4 สร้างถวายโดยราชินีของกษัตริย์องค์ที่ 4

– ป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน เป็นสถานที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินีเจตซุน เปมา

– สำนักชี Sangchhen Dorji Lhuendrup Nunnery ซึ่งมีจุดชมวิวหุบเขาพูนาคาที่สวยงาม

วันที่สอง –  วังดี/พูนาคา – ผบจิกะ (65km/3hrs) (B/L/D)

– พาท่านไปยังหุบเขาผบจิกะ หุบเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน

– พาเที่ยวชมวัดกังเต วัดในนิกายนิงมาปะที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน

– เที่ยวชมวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ดื่มชาเนย และขนมพื้นบ้าน ที่ฟาร์มเฮ้าส์

วันที่สาม –  ผบจิกะ – ทิมพู (135km/6hrs) (B/L/D)

– กลับเข้าสู่เมืองหลวงทิมพู

– แวะที่ทำการไปรษณีย์ภูฏานเพื่อซื้อชุดแสตมป์ภูฏานที่มีชื่อเสียงระดับโลก

– พาชมสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ตัวทาคิน ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สวนสัตว์ทาคิน

– นำท่านเข้าสู่ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน

วันที่สี่ – ทิมพู – พาโร (54km/1 ½ hr) – พิชิตทักซัง (B/L/D)

– Buddha Gang นมัสการองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน บนยอดเขาที่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู

– เดินทางสู่เมืองพาโร

– ขึ้นทักซัง วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง ใช้เวลาขึ้น/ลง ทั้งวัน

วันที่ห้า – งานระบำหน้ากากพาโร (54km/1 ½ hr) (B/L/D)

– พาชมจุดชมวิวรันเวย์ที่สั้นติดอันดับโลก

– พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏานได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

– ชมงานระบำหน้ากากที่ป้อมรินปุง สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง Little Buddha

– วัดคิชุลาคัง วัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน

– กระตุ้นต่อมอดีนาลีน เพิ่มความตื่นเต้นให้กับร่างกายโดยไปข้ามสะพานแขวนโบราณที่ทำจากโซ่ที่ทางขึ้นวัดทัมชอคลาคัง

– เดินเล่นตัวเมืองพาโร

วันที่หก – พาโร – กรุงเทพฯ (B)

กลับกรุงเทพฯด้วยสายการบิน Bhutan Airlines  เที่ยวบินที่ B3-700 พาโร (10:45) – กรุงเทพฯ (16:15) ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ

ผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ราคาภูฏาน 6 วัน (ราคาต่อท่าน)

เดินทางภายใน เดือนมี.ค. – พ.ค. 59

คณะเดินทาง 15 ท่าน (พักห้องละ 2-3ท่าน) ราคาท่านละ 56,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500 บาท

ไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

พิเศษ ได้ลองสวมชุดประจำชาติ, น้ำดื่มไม่อั้น (บนรถ), ชา/กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก, ยิงธนูภูฏาน

คลิ๊กเพื่อดูรูปจากงานพาโรเซจู