fbpx

ทัวร์ภูฏาน เทศกาลระบำหน้ากาก 3 งานใหญ่

ทัวร์วัฒนธรรมภูฏาน 6 วัน

เที่ยวเทศกาลระบำหน้ากาก 3 งานใหญ่

เทศกาลทิมพูเซชู งานระบำธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน

พ่วงด้วยงานวังดีเซชู และ กังเตเซชู

22 – 27 กันยายน 2558

เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของปี

เป็นช่วงที่ทิวทัศน์งดงามที่สุดของปี

ไปถึงหุบเขาผบจิกะ หุบเขาที่สวยที่สุดในภูฏาน

งานระบำธรรมมะ ทิมพูซู งานใหญ่ที่สุดในภูฏาน หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น

พิเศษ!! พร้อมชมพิธีคลี่ผ้าทรงเดรลอันศักดิ์สิทธิ์

พาโร – ทิมพู – วังดี – พูนาคา – หุบเขาผบจิกะ – พิชิตทักซัง

Bhutan Mask Dance

โปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง –  อังคาร 22 ก.ย. 58 – กรุงเทพฯ – พาโร – พูนาคา  (123km/4hrs) (L/D)

04:30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว K ประตู 5 เช็คอินสายการบิน Bhutan Airlines กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ B3-701 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 40 นาที

06:30น. เหินฟ้าสู่เมืองพาโร เครื่องแวะรับผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตตา, อินเดียใช้เวลา 30 นาที ไม่ต้องลง จากเครื่อง (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

10:05น. เดินทางถึงเมือง พาโร (2,280m) เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

               ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงามอัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

              ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน แนะนำให้แลกเงินให้เรียบร้อยจากภายในอาคารสนามบิน (เป็นช่องหน้าต่างเล็กๆด้านขวามือก่อนเข้าแถวตรวจคนเข้าเมือง) โดยใช้เงิน USD, Euro, Yen มาแลกเป็นเงินนูตรัม ของภูฏาน หากท่านใดมีเงินอินเดียรูปี สามารถนำไปใช้ในภูฏานได้เลย

             จากนั้นออกมานอกตัวอาคาร พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน พร้อมกับการต้อนรับอันอบอุ่นด้วยผ้าคะตะตามประเพณีของชุมชนโดยรอบหิมาลัย

Dochula Pass

              จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงาม  ของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทางแวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Punakha Dzong

             จากนั้นเยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 เมื่อตุลาคมปี 2011 ใช้เป็นที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochuไหลมาบรรจบกัน

 เย็น     รับประทานอาหาร ที่โรงแรม

ค้างคืนที่ เมืองพูนาคา (Alt.1240m)

****ที่เที่ยวสำรอง หากมีเวลาพาท่านชมความงามของวัดดรุกวังเยลลาคัง ที่ราชินีในรัชกาลที่4 สร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่4 ด้านในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฎาน

วัดนี้ตั้งอยู่ที่โดชูลาพาส แต่ถ้าไม่ทันให้เลือกไปเที่ยวป้อมพูนาคาดีกว่า*****

วันที่สอง –  พุธ 23 ก.ย. 58 – พิธีคลี่ผ้าทงเดรล งานวังดีเซชู – ผบจิกะ – งานกังเตเซชู (65km/3hrs) (B/L/D)

Throngdrel

เช้ามืด  พาท่านไปชมพิธีคลี่ภาพผ้าทงเดรลผืนใหญ่ (ทงเดรล ลักษณะ    เหมือนผ้าทังก้า แต่ผืนใหญ่กว่ามาก) เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าหากผู้ใดได้มีโอกาสร่วมพิธีนี้จะได้รับการชำระบาปที่เคยทำมาด้วย ปกติจะจัดในเช้าวันสุดท้ายของงาน (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางวัดผู้จัดงาน)

สาย      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์

Phobjikha

จากนั้นพาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง ผอบจิกะ เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในภูฎาน เป็นเมืองในหุบเขาที่แสนงดงาม เรียบง่าย และอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักของนกกระเรียนคอดำที่อพยพหนีหนาวจากที่ราบสูงทิเบต ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-มีนาคม และในปลายเดือนสิงหาคมดอกบัวตองจะบานเต็มทั่วทั้งหุบเขา ท่านจะพบกับป่าสน ป่าดึกดำบรรพ์ เทือกเขา และไร่มันสำปะหลังที่ผสมผสานกันอย่างงดงาม จนนักท่องเที่ยวหลายคนฝันอยากมาใช้ชีวิตที่อยู่ที่นี่เลยทีเดียว

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

Gantey Tsechu Black Necked Crane Festival

บ่าย      พาท่านเที่ยวชมวัดกังเต วัดในนิกายนิงมาปะที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน พร้อมชมงานกังเตเซชู หรืออีกชื่อหนึ่งว่า งานเทศกาลนกกระเรียนคอดำ โดยมีพิธีระบำหน้ากาก และการแสดงจากคนท้องถิ่น

จากนั้นพาท่านเดินเข้าไปในท้องทุ่งกลางหุบเขา ไปสัมผัสชีวิตชาวภูฎานอย่างแท้จริง จนไปสุดที่ บ้านชาวนา ที่มีอายุกว่า 300ปี และยังคงอยู่อาศัยอยู่จริง ชมแบบบ้านโบราณ และลองเดินบันไดแบบภูฏานแท้ๆ (ใช้เวลา 10-15นาที เดินพื้นราบ) เพื่อไปชิมขนม พร้อมจิบชาร้อนๆแบบภูฎานพร้อมสาธิตวิธีทำ

หรือ จะเดินเส้นทางสำรวจธรรมชาติ กังเตเทรล ผ่านหุบเขา ป่าสน หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 4 ก.ม. ก็ได้

เย็น      รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

จากนั้นพักผ่อนที่ รีสอร์ทในเมืองผอบจิกะ (Alt; 2900m)

วันที่สาม –  พฤหัสบดี 24 ก.ย. 58 – ผบจิกะ – ทิมพู – งานทิมพูเซชู (70km/3hrs) (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพู

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

Thimphu Attractions

เมื่อถึงเมืองทิมพู พาท่านแวะที่ทำการไปรษณีย์ ที่ท่านนักสะสมแสตมป์สามารถหาซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้ที่นี่ หรือท่านที่อยากซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้ เพราะแสตมป์ภูฎานนั้นนักสะสมรู้ดีว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก ท่านสามารถสั่งทำแสตมป์รูปตัวท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

จากนั้นไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน

ฺBuddha Gang

พาท่านสักการะองค์พระใหญ่บนเขา Buddha Gang ที่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู

แวะชมความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวภูฏานที่จะเดินวนรอบสถูปพร้อมกับสวดมนต์กันที่ เมโมเรียล ชอร์เทน สถูปใหญ่กลางเมืองทิมพู เป็นประจำทุกวัน

เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู แวะถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพูที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจารจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึกได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ ท่านสามารถซื้อชุดประจำชาติ และแสตมป์ภูฏานอันเลื่องชื่อ และของที่ระลึกทีเกี่ยวกับพุทธศานาแบบทิเบต

เย็น      รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

            คืนนี้พักที่ เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่สี่ –  ศุกร์ 25 ก.ย. 58 – พิธีคลี่ผ้าทงเดรล – งานทิมพูเซชู – พาโร (54km/1 ½ hr)  (B/L/D)

Throngdrel

เช้ามืด  พาท่านไปชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีคลี่ภาพผ้าทงเดรล หรือ ผ้าทังกาผืนใหญ่ ในงานทิมพูเซชู เชื่อกันว่าพิธีนี้จะช่วยชำระบาปให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ (ต้องเช็คตารางกับผู้จัดงานอีกครั้งว่าจะมีตรงกับวันนี้หรือไม่)

สาย      กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นพาท่านเข้าชมงานเทศกาลระบำธรรมะ หรือ   งานระบำหน้ากากที่ใหญ่ที่สุดของภูฏาน งานทิมพูเซชู จัดขึ้นที่ป้อมทาชิโช ป้อมซึ่งเป็นที่ทรงงานของกษัตริย์ และคณะรัฐมนตรี และเป็นอารามหลวงที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในงานนี้ผู้คนจะแต่งชุดประจำชาติที่สวยที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผ้าทอมือลายวิจิตร สีสรรสดใส

 Tsechu

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          เดินทางสู่เมืองพาโร

พาท่านแวะเที่ยวชมสะพานแขวนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดทัมชอคลาคัง เป็นสะพานโซ่ที่ตั้งอยู่จุดที่มี  ทิวทัศน์งดงามมาก เพิ่มอะดีนาลีนให้เลือดสูบฉีดโดยให้ท่านสนุกสนานกับการเดินข้ามสะพานโซ่

Rinpung Dzong

จากนั้นพาท่านขึ้นไปอาคารหอสังเกตการณ์ของป้อมรินปุงในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏานในปี 1968  และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพราะได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554

จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทางนำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี) ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน

Paro mix

เย็น      เดินเล่นซื้อของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร

คืนนี้พักค้างคืนที่ เมืองพาโร (Alt; 2280m)

วันที่ห้า – เสาร์ 26 ก.ย. 58พิชิตวัดทักซัง เที่ยวบ้านชาวนาพร้อมยิงธนูแบบภูฏาน (54km/1 ½ hr) (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาท่านขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา เป็นมังสวิรัติ

Taktsang Bhutan

           เดินทางต่อไปจนถึงจุดชมวิว แล้วเดินบันไดจนถึงตัววัด ขากลับต้องเดินเท้ากลับเท่านั้น เพราะขี่ม้าลงเขาจะอันตราย

ใช้เวลาการปีนเขาจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ)

Archery Farmer House

เย็น               รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หรือ แบบชาวภูฎานที่บ้านชาวนาที่เตรียมต้อนรับขับสู้อย่างดีและอบอุ่น ท่านจะได้เห็นการตกแต่งบ้านเรือนของชาวภูฎานแท้ๆ และเห็นวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตของเค้า พร้อมชิมชาเนยแบบภูฏาน พร้อมขนมพื้นบ้าน และชิมเหล้าหมักพื้นบ้านที่เรียกว่า อาร่า Ara รสชาติคล้ายกับเหล้าสาเกของญี่ปุ่น หากไปถึงเร็วจะให้ท่านได้ลองยิงธนูที่ทำจากไม้ไผ่แบบชาวภูฏาน

คืนนี้พักค้างคืนที่ เมืองพาโร (Alt; 2280m)

หมายเหตุ

– มีม้า/ล่อ บริการขี่ขึ้นวัดทักซัง (ท่านละประมาณ 15-20USD ไม่รวมในค่าทัวร์) ไปถึงใกล้ๆจุดชมวิว จากนั้นต้องเดินเท้าต่อไปยังวัด ระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยต้องลงและขึ้นบันไดไปตลอดทาง ขาลงต้องเดินลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลง เพราะจะอันตรายเกินไปสำหรับทางลงเขา

การขี่ม้าขึ้นเขาไปถึงจุดชมวิวใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง จากจุดชมวิวสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่นี่ หรือ ท่านสามารถเดินไปถึงตัววัด โดยต้องเดินลงบันไดประมาณ 250 ขั้น และ เดินขึ้นบันไดอีก 100 ขั้น เพื่อไปถึงตัววัด เดินเที่ยวภายในวัดอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง (วัดปิดไม่เกิน 4.30 โมงเย็นในฤดูหนาว และ 5 โมงเย็นในฤดูอื่นๆ) ใช้เวลาเดินลงเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ความเร็วในการเดินของแต่ละคน แนะนำให้คำนวนเวลาและสปีดของท่านและคณะเพื่อให้เดินลงถึงตีนเขาตอนฟ้ายังไม่มืด มิเช่นนั้น อาจหลงทางและ อากาศหนาว (ในฤดูหนาว ฟ้าจะมืดตอนประมาณ 5 โมงเย็น และ ในฤดูอื่นๆ ฟ้าจะมืดตอนใกล้ๆ 6 โมงเย็น – เวลาอาจคลาดเคลื่อนราว 30นาที แล้วแต่สภาพอากาศ ณ วันนั้น) แนะนำให้เชื่อฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด หากถึงเวลาลงเขา ควรลงตามคำแนะนำ

– ม้าสามารถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 100 ก.ก. หากท่านใดมีน้ำหนักเกินอาจไม่สามารถขึ้นได้

– ที่บ้านชาวนา มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Hot Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของภูฎานอีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมาย  และใช้เวลาเผาประมาณ 5-6 ชั่วโมง จนกลายเป็นหินร้อน จากนั้นนำมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาวภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ USD$15โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง)

วันที่หก – อาทิตย์ 27 ก.ย. 58 – พาโร – กรุงเทพฯ (B)

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์

              นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

08:30 เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Bhutan Airlines  เที่ยวบินที่ B3-700 พาโร – กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

10:45 เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร เครื่องแวะรับส่งผู้โดยสารที่กัลกัตตา, อินเดีย เป็นเวลา 30 นาที

            ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

16:15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ

ผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 

ทัวร์ภูฏาน 6 วัน

ช่วงเวลาเดินทาง

Tour Class

คณะเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ราคาต่อท่าน

คณะเดินทาง 2 ท่าน

(พักห้องละ 2ท่าน)

ราคาต่อท่าน

เดินทาง 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

22-27 ก.ย.  2558

Deluxe

61,900 บาท

67,900 บาท

77,500 บาท

6,000 บาท

Standard

60,000 บาท

66,000 บาท

75,500 บาท

7,000 บาท

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยวภูฎาน

ไม่ถึง 15ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

อัตรานี้รวม      ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ชาติ / ค่าม้าขึ้นทักซัง /ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อภินันทนาการพิเศษ  น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน /  ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้ลองสวมชุดประจำชาติ / ลองยิงธนูแบบภูฏาน / เที่ยวชมบ้านฟาร์มและบ้านชาวนา

 

โรงแรม

เมือง

Deluxe

Standard

พูนาคา

Meri Puensum Resort หรือ เทียบเท่า

Meri Puensum Resort หรือ เทียบเท่า

ผบจิกะ

Hotel Dewachen หรือ เทียบเท่า

Gakiling Guest House หรือ เทียบเท่า

ทิมพู

Pedling Hotel หรือ เทียบเท่า

Peaceful Hotel หรือ เทียบเท่า

พาโร

Tashi Namgey/ Gangtey Palace หรือ เทียบเท่า

Galingka Hotel หรือ เทียบเท่า

ฤดูกาล – ภูฎานสามารถเที่ยวได้ทุกเดือนทุกฤดู มีความสวยงามที่แตกต่างกัน

ธ.ค. – ก.พ. – ฤดูหนาว – อากาศหนาวจัด – ฟ้าใส – ไม่มีฝน

มี.ค. – พ.ค. – ฤดูใบไม้ผลิ – อากาศเย็นถึงหนาว – ดอกไม้บาน – อาจมีฝนบ้าง

มิ.ย. – ส.ค. – ฤดูร้อน – อากาศอบอุ่นถึงเย็น (ไม่สูงเกิน 25องศา) – เขียวชะอุ่ม – อาจมีฝน

ก.ย. – พ.ย. – ฤดูใบไม้ร่วง – อากาศอบอุ่นถึงเย็น – ฟ้าใส

 

ขั้นตอนการจองทัวร์

 • ส่งชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สะกดตามหน้าพาสปอร์ต
 • มัดจำท่านละ 25,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือจะนัดชำระ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch)  หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ

ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง

การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้านั้น

(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)

– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร

– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ

 

เสื้อผ้าสำหรับเข้าไปตามป้อม หรือ Dzong ต่างๆ (ซึ่งต้องเข้าทุกวัน)

ผู้หญิง : เสื้อแขนยาว หรือ แขนสามส่วน (เลยข้อศอกลงมา) มิเช่นนั้นก็สวมเสื้อแจ๊คเก็ตทับได้

ผู้ชาย : เสื้อมีปก มิเช่นนั้นก็สวมเสื้อแจ๊คเก็ตทับได้

– กางเกง : กางเกงขายาว

– รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้น

ห้ามใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าแตะ

สิ่งที่ควรเตรียม

ร่มคันเล็กไว้กันแดด, แชมพู, ครีมอาบน้ำ, ไดร์เป่าผม, ไฟฉาย, กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์เช่นแบตเตอรี่ การ์ดหน่วยความจำ, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ยาประจำตัว, รองเท้าผ้าใบ, ถุงเท้า, หมวกกันแดด

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ

 • ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

9.4C

-5.8C

13.4C

1.5C

14.5C

0.6C

17.6C

4.6C

23.5C

10.6C

25.4C

14.1C

ทิมพู

12.3C

-2.6C

14.4C

0.6C

16.4C

3.9C

20.0C

7.1C

22.5C

13.1C

24.4C

15.2C

พูนาคา

16.1C

4.2C

19.6C

5.3C

21.1C

9.2C

24.4C

11.2C

27.2C

14.8C

31.2C

19.5C

วังดี

17.0C

4.3C

19.0C

7.8C

22.8C

10.4C

26.2C

12.9C

29.1C

17.7C

29.2C

20.1C

 

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

26.8C

14.9C

25.3C

14.7C

23.4C

11.7C

18.7C

7.4C

23.4C

11.7C

18.7C

7.4C

ทิมพู

18.9C

13.4C

25.0C

15.8C

23.1C

15.0C

21.9C

10.4C

23.1C

15.0C

21.9C

10.4C

พูนาคา

32.0C

21.6C

31.4C

19.8C

29.9C

20.4C

27.8C

18.9C

29.9C

20.4C

27.8C

18.9C

วังดี

18.4C

16.2C

29.1C

20.0C

27.5C

19.1C

26.1C

14.7C

27.5C

19.1C

26.1C

14.7C

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลิง Tel. 086 66 77011

 คลิ๊กเพื่อดูทัวร์ภูฏานทั้งหมด