fbpx

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม  พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน 4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา เที่ยวครบทุกไฮไลท์  😀
หุบเขาพาโร ป้อมทาชิโชซองก์ที่ทรงงานของกษัติรย์ ป้อมพูนาคาที่สวยที่สุดในภูฏาน
พิชิตวัดทักซังศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปเยือนสักครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม
วันที่หนึ่ง – กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (54km/1 ½ hr) (L/D)

02:30 :พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว เช็คอินสายการบิน Drukair กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB121 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที

05:00 :เหินฟ้าสู่เมืองพาโร เครื่องแวะรับผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตตา, อินเดียใช้เวลา 30 นาที ไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
08:10 :เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m) เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงตอนนำเครื่องลง ท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกมานอกตัวอาคาร พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน พร้อมกับการต้อนรับอันอบอุ่นด้วยผ้าคะตะตามประเพณีของชุมชนโดยรอบหิมาลัย

พาท่านชมวิวสนามบินพาโรจากจุดชมวิวบนเขา ที่นี่จะเห็นวิวเมืองพาโร และวิวของสนามบินพาโร ที่มีรันเวย์สั้นติดอันดับโลก พาท่านขึ้นไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ซึ่งเดิมเคยเป็นหอสังเกตุการณ์ของป้อมรินปุน และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968 และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพราะได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554 ที่นั่นเป็นจุดชมวิวหุบเขาพาโรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง จากนั้น เที่ยวชม ป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทางนำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง
ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี) ของป้อม ถึอเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน ภาพยนต์ฮอลลีฮูดเรื่อง Little Buddha ก็มาถ่ายทำที่ป้อมนี้ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นเที่ยวชมวัดคิชุลาคังหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี

ผ่าน จุดชมวิวชูซม (Chuzom – river meeting point) เป็นจุดรวมของแม่น้ำพาชู จากพาโร และ แม่น้ำวังชูจากทิมพู ได้มีการสร้างเจดีย์พุทธสามแบบไว้ตรงจุดที่แม่น้ำบรรจบกัน จะเป็นเจดีย์แบบภูฏาน แบบเนปาล และแบบทิเบตจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงที่ใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู

แวะถ่ายรูป สี่แยกหลักของเมืองทิมพู ที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจารจรมาโบก
แวะถ่ายรูป หอนาฬิกากลางเมือง
ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึก ได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ
ท่านสามารถซื้อ ชุดประจำชาติ และ แสตมป์ภูฏาน อันเลื่องชื่อ และ ของที่ระลึกทีเกี่ยวกับพุทธศานาแบบทิเบต

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่สอง – ทิมพู – วังดีโพดรัง/พูนาคา (70km/3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์พาท่านกราบสักการะองค์พระใหญ่ที่ Buddha Gang ที่ซึ่งประดิษฐานองค์พระใหญ่ที่สุดในภูฎาน บนยอดเขาที่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู และเป็นจุดชมวิวเมืองทิมพูอีกด้วย
จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทางแวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ที่เดียวกันชม 108 สถูป เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ 108 องค์ โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

เที่ยง เมื่อถึงเมืองพูนาคา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบ พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 เมื่อตุลาคมปี 2011 ใช้เป็นที่ประกอบ ราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกันจากนั้นพาท่านไปยัง สำนักชี Sangchhen Dorji Lhuendrup nunnery อันเงียบสงบ แต่อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองพูนาคา

เย็น รับประทานอาหาร ที่โรงแรม
ค้างคืนที่ Meri Puensum Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองพูนาคา (Alt.1240m)

วันที่สาม – วังดีโพดรัง/พูนาคา – ทิมพู (70km/ 3hrs) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์
จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพูเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน
แวะจุดชมวิวถ่ายรูปป้อมทาชิโชจากมุมบน

แวะชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ
ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎานและศาสนิกชนจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูปจากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

คืนนี้พักที่ Peaceful Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่สี่ – ทิมพู – พิธีการคลี่ผ้าพระบฏ – พาโร – พิชิตวัดทักซัง (54km/1 ½ hr) (B/L/D)

เช้ามืด เข้าร่วมชมพิธีการคลี่ผ้าพระบฏขนาดยักษ์ ซึ่งจัดในเช้ามืดวันสุดท้ายของงาน Thimphu Tsechu เชื่อกันว่าหากได้มีโอกาสมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ จะได้บุญมากและพร้อมๆกับชำระมลทินต่างๆอีกด้วย

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร พาท่านขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา เป็นมังสวิรัติ
เดินทางต่อไปจนถึงจุดชมวิว แล้วเดินบันไดจนถึงตัววัด ขากลับต้องเดินเท้ากลับเท่านั้น เพราะขี่ม้าลงเขาจะอันตรายใช้เวลาการขึ้น/ลงเขาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ)
หากลงจากเขาก่อนมืด สามารถไปลองยิงธนูแบบภูฏานได้ที่บ้านชาวนา พร้อมกันชิมชาและขนมพื้นบ้านแบบภูฏาน ท่านจะได้เห็นการตกแต่งบ้านเรือนของชาวภูฎานแท้ๆ และเห็นวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตของเค้า พร้อมชิมเหล้าหมักพื้นบ้านที่เรียกว่า อาร่า Ara รสชาติคล้ายกับเหล้าสาเกของญี่ปุ่น สำหรับท่านที่สนใจจะลองใช้บริการอาบน้ำแร่ เพื่อแก้ปวดเมื่อยจากการเดินเขา ก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้ (ค่าบริการท่านละ 1,000 นู ไม่รวมในค่าทัวร์)

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
คืนนี้พักค้างคืนที่ Jankar Resort หรือ เทียบเท่า ในเมืองพาโร (Alt; 2280m)

หมายเหตุ ➡
– มีม้า/ล่อ บริการขี่ขึ้นวัดทักซัง ไปถึงกลางเขาใช้เวลาประมาณ 40นาที หากใครเดินขึ้นไม่ไหวก็สามารถถ่ายภาพวัดทักซังจากภัตตาคารกลางเขา (ปกติจะแวะพักเข้าห้องน้ำ หรือ หากตรงกับเวลาอาหารกลางวันก็จะรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ก่อนเดินขึ้น อาหารที่นี่จะเป็นมังสวิรัติทั้งหมด) จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นเขาต่อไปยังจุดชมวิว ระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่นี่ จากนั้นจะเป็นทางบันไดจนถึงตัววัด โดยเริ่มจากเดินลงบันไดประมาณ 250 ขั้น และ เดินขึ้นบันไดอีก 100 ขั้น เพื่อไปถึงตัววัด เดินเที่ยวภายในวัดอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง (วัดปิดไม่เกิน 4.30 โมงเย็นในฤดูหนาว และ 5 โมงเย็นในฤดูอื่นๆ) ใช้เวลาเดินลงเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ความเร็วในการเดินของแต่ละคน แนะนำให้คำนวนเวลาและสปีดของท่านและคณะเพื่อให้เดินลงถึงตีนเขาตอนฟ้ายังไม่มืด มิเช่นนั้น อาจหลงทางและ อากาศหนาว (ในฤดูหนาว ฟ้าจะมืดตอนประมาณ 5 โมงเย็น และ ในฤดูอื่นๆ ฟ้าจะมืดตอนใกล้ๆ 6 โมงเย็น – เวลาอาจคลาดเคลื่อนราว 30นาที แล้วแต่สภาพอากาศ ณ วันนั้น) แนะนำให้เชื่อฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด หากถึงเวลาลงเขา ควรลงตามคำแนะนำ ส่วนตอนลงเขาต้องเดินลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลง เพราะจะอันตรายเกินไปสำหรับทางลงเขา
– ม้าสามารถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 100 ก.ก. หากท่านใดมีน้ำหนักเกินอาจไม่สามารถขึ้นได้
– ที่บ้านชาวนา มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Hot Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของภูฎานอีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมาย และใช้เวลาเผาประมาณ 5-6 ชั่วโมง จนกลายเป็นหินร้อน จากนั้นนำมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาวภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ USD$15โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง)

วันที่ห้า – พาโร – กรุงเทพฯ (B)

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน งานระบำหน้ากากทิมพู

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

08:30 เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 พาโร – กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

10:45 เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร เครื่องแวะรับส่งผู้โดยสารที่กัลกัตตา, อินเดีย เป็นเวลา 30 นาที ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง (เสริฟอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

16:15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม  พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน 4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน) 58,000 บาท
พักเดี่ยวห้อง Standard เพิ่ม 5,000 บาท
อัพเกรดห้องพักเป็น Deluxe Room เพิ่ม 3,000 บาท
พักเดี่ยวห้อง Deluxe Room เพิ่ม 8,000 บาท
อัพเกรดตั๋วเป็นชั้นธุรกิจ เพิ่ม 3,500 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยวภูฎาน

อัตรานี้รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง (ถ้ามี) / ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย/ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
เมือง สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด

 

พาโร 9.4C -5.8C 13.4C 1.5C 14.5C 0.6C 17.6C 4.6C 23.5C 10.6C 25.4C 14.1C

 

ทิมพู 12.3C -2.6C 14.4C 0.6C 16.4C 3.9C 20.0C 7.1C 22.5C 13.1C 24.4C 15.2C

 

พูนาคา 16.1C 4.2C 19.6C 5.3C 21.1C 9.2C 24.4C 11.2C 27.2C 14.8C 31.2C 19.5C

 

วังดี 17.0C 4.3C 19.0C 7.8C 22.8C 10.4C 26.2C 12.9C 29.1C 17.7C 29.2C 20.1C

 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เมือง สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด
พาโร 26.8C 14.9C 25.3C 14.7C 23.4C 11.7C 18.7C 7.4C 23.4C 11.7C 18.7C 7.4C
ทิมพู 18.9C 13.4C 25.0C 15.8C 23.1C 15.0C 21.9C 10.4C 23.1C 15.0C 21.9C 10.4C
พูนาคา 32.0C 21.6C 31.4C 19.8C 29.9C 20.4C 27.8C 18.9C 29.9C 20.4C 27.8C 18.9C
วังดี 18.4C 16.2C 29.1C 20.0C 27.5C 19.1C 26.1C 14.7C 27.5C 19.1C 26.1C 14.7C

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา หุบเขาฮา 5วัน4คืน บิน KB ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท