fbpx

งานแข่งจักรยานเสือภูเขา Bhutan Dragon Fury’s พาโร – ทิมพู – พูนาคา – วังดี 6วัน และ 5วัน เริ่มต้น 53,500 บาท

งานแข่งจักรยานเสือภูเขา Bhutan Dragon Fury’s
พาโร – ทิมพู – พูนาคา – วังดี
6วัน และ5วัน
เริ่มต้น 53,500 บาท
วันเดินทาง 30 ส.ค. – 4 ก.ย. 60
dragon
button_download
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

Bhutan Dragon Fury’s เดินทาง 6 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – วังดี
วันแรก – 30 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาเที่ยวเมืองพาโร
สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังเมืองทิมพู (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) พาเที่ยวเมืองทิมพู
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู

วันที่สอง – 31 ส.ค. 2560 ทิมพู – พูนาคา/วังดี (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์
สาย ชมตัวทาคินสัตว์ประจำชาติของภูฏาน
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา/วังดี
แวะเที่ยวชมหิมาลัยที่ช่องเขาโดชูลา / 108 สถูป / วัดดรุกวังเยล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมพูนาคาที่สวยที่สุดในภูฏาน /
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี

วันที่สาม – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน พาเที่ยวพูนาคา/วังดี (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม
09:00น. – 14:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาเที่ยวเมืองพูนาคา/วังดี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี

วันที่สี่ – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
06:00น. โทรปลุก
07:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
08:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
10:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน หมู่บ้าน Thinleygang ไปแล้ว
13:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาท่านเข้าที่พักเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นให้ท่านเที่ยวตลาดนัดสุดสัปดาห์เพื่อช้อปปิ้งของที่ระลึกในเมืองทิมพู
ผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมสถานที่ให้นักปั่นได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนก่อนไปงานแจกรางวัล
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
หมายเหตุ สำหรับผู้ติดตาม และรถจะตามไปรับที่เมืองทิมพู

วันที่ห้า – 3 กันยายน 2560 ทิมพู – พาโร (B/L/D)
เช้า หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ๊าท์
จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร เลือก option การเที่ยวได้เพียง 1 อย่าง โดยให้ไปพร้อมกันทั้งคณะ

Option 1
เที่ยวช่องเขาเชเลลา – สำนักชีคีล่า – วัดคิชู – ช้อปปิ้ง
สาย พาท่านเที่ยวช่องเขาเชเลลา ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้นเที่ยวสำนักชีคีล่าที่อยู่บนหน้าผา (รถถึง) ชมวิวยอดเขาโชโมฮารีที่สูงเป็นอันดับสองของภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยววัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏาน
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร

Option 2
พิชิตวัดทักซัง – ช้อปปิ้งเมืองพาโร
สาย พาขึ้นวัดทักซัง หยุดพักที่ภัตตาคารกลางเขา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารกลางเขา
บ่าย เดินขึ้นเขาต่อไปจนถึงตัววัดทักซัง พาเที่ยวภายในวัด
เย็น เดินลงมาถึงตีนเขา พาท่านช้อปปิ้งในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร

วันที่หก – 4 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 6 วัน

ทัวร์ภูฏาน 6 วัน

Dragon’s Fury 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

30 ส.ค.–4 ก.ย.60

เดินทาง 1 ท่าน

76,000 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

70,500 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

64,500 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

59,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

3,600 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง
*****************************************************************
 
Bhutan Dragon Fury’s เดินทาง 5 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – วังดี
วันแรก – 30 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาเที่ยวเมืองพาโร
สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังเมืองทิมพู (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) พาเที่ยวเมืองทิมพู
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู

วันที่สอง – 31 ส.ค. 2560 ทิมพู – พูนาคา/วังดี (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์
สาย ชมตัวทาคินสัตว์ประจำชาติของภูฏาน
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา/วังดี
แวะเที่ยวชมหิมาลัยที่ช่องเขาโดชูลา / 108 สถูป / วัดดรุกวังเยล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมพูนาคาที่สวยที่สุดในภูฏาน /
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี

วันที่สาม – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน พาเที่ยวพูนาคา/วังดี (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม
09:00น. – 14:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาเที่ยวเมืองพูนาคา/วังดี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี

วันที่สี่ – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
06:00น. โทรปลุก
07:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
08:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
10:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน หมู่บ้าน Thinleygang ไปแล้ว
13:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
มีอาหารว่างให้บริการ ณ เส้นชัย
ผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมสถานที่ให้นักปั่นได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนก่อนไปงานแจกรางวัล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองทิมพู
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
พาท่านเดินทางสู่เมืองพาโร (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) เช็คอินเข้าที่พัก
พักค้างคืนที่เมืองพาโร
หมายเหตุ สำหรับผู้ติดตาม และรถจะตามไปรับที่เมืองทิมพู

วันที่ห้า – 3 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 5 วัน

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน

Dragon’s Fury 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

30 ส.ค.–3 ก.ย. 60

เดินทาง 1 ท่าน

67,000 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

62,500 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

57,500 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

53,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

3,600 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง
*****************************************************************
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าอาหารหลักทุกมื้อในภูฏาน/ ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/
อัตรานี้ไม่รวม ค่าสมัครแข่ง Dragon’s Fury 2017 /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 
อภินันทนาการพิเศษ น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน / ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

 

กันยายน

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

25C

18C

ทิมพู

25C

18C

พูนาคา

27C

22C

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch) หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง
การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้า
(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)
– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร
– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
2. 2.เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ
– ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
– สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 30kg.
– สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm
 
ติดต่อ หลิง โทร.0866677011
 
 
Dragon’s Fury 2017 (ครั้งที่ 3) งานแข่งจักรยานเสือภูเขา 60 ก.ม. ณ ภูฏาน
 
สถานที่ : ประเทศภูฏาน
วันที่แข่งขัน: 2 กันยายน 2560
ระยะทาง: 60 ก.ม.
Dragon’s Fury เกิดขึ้นตามหลังการ Tour of the Dragon ซึ่งเป็นการแข่งจักรยานที่โหดที่สุดในโลก แต่เพื่อรองรับนักปั่นที่อยากมาลองสนาม ทางผู้จัดจึงจัดการแข่งขันมินิขึ้นเป็น Dragon’s Fury ระยะทาง 60 ก.ม. โดยเริ่มจาก Messina (1410m / 4625ft) ในเมืองวังดี ปั่นผ่านช่องเขาโดชูลา (3150m / 10330ft) และเข้าสู่เส้นชัยที่กรุงทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน และจัดให้แข่งวันเดียวกับ Tour of the Dragon และใช้เส้นชัยจุดเดียวกันด้วย

สิ่งที่นักปั่นจะได้รับ
– เหรียญ Finisher
– ใบประกาศนียบัตรสำหรับ Finisher
– ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
– เสื้อยืด Dragon’s Fury 2017
– ระบบการลงทะเบียนและการอำนวยความสะดวกในการรับ Packet
– รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเป็นอันดับแรกๆ
– งานแจกรางวัลจัดที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
– จุดบริการระหว่างแข่ง (Aid Station)
– หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
– หน่วยซ่อมบำรุงเคลื่อนที่
– รถจัดเก็บ (ใครที่ไม่ไหว หรือ ไม่ผ่าน cut-off time)

รางวัล

Age Categories:
Junior – 14-18 Years
Adult – 19+ Years

 

Junior Boys

Adult Male 19+

Junior Girls

Adult Female 19+

1st

Nu. 15,000

Nu. 15,000

Nu. 15,000

Nu. 15,000

2nd

Nu. 10,000

Nu. 10,000

Nu. 10,000

Nu. 10,000

3rd

Nu. 5,000

Nu. 5,000

Nu. 5,000

Nu. 5,000

รายละเอียดเส้นทางแข่งขัน

Dragon’s Fury เริ่มออกตัวที่ Messina (1410m / 4625ft) ในเมือวังดี ปั่นไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆผ่าน ทินเลกัง Thinleygang ที่ก.ม.ที่ 11 ผ่าน Lumitsawa ก.ม.ที่ 15 ผ่าน Lampiri ที่ก.ม.ที่ 28 และสถูปอนุสรณ์เพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุตั้งอยู่ที่ก.ม.ที่ 32 จนไปถึงจุดสูงสุดของเส้นทางแข่งขันครั้งนี้ที่ช่องเขาโดชูลา (3150m / 10330ft) รวมระยะทาง 38.3 ก.ม. และโดยรวมต้องปั่นไต่ระดับราว 1700m / 5575ft จากนั้นเส้นทางก็ลดระดับลงเรื่อยๆ ไปจนถึลานหอนาฬิกากลางกรุงทิมพู (2330m/7640ft)

COURSE DETAILS

Start Point

Elevation

End Point

Elevation

Highest Point

Distance in kilometer

Messina

1200 m

Thimphu

2330 m

Dochula – 3150 m

60 km

ROUTE DISTANCE

Sl. No.

Station

Distance (in kms)

 

From

To

1.

Messina (Punakha road junction)

Thinleygang

10

2.

Thinleygang

Lumitsawa

4

3.

Lumitsawa

Lamperi

12

4.

Lamperi

Dochu La

11

5.

Dochu La

Semtokha (Mani Dungkhor)

17

6.

Semtokha (Mani Dungkhor)

Clock tower (via Olakha workshop road and expressway)

6

Total distance

60 km

หน่วยบริการ

จุดบริการ จะให้บริการน้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารเสริมอื่นๆ และมีเครื่องหมายบอกระยะทางอยู่ด้วย

ขอรณรงค์ให้นักปั่นทุกท่านนำขวดน้ำมาเอง เพื่อช่วยกันลดขยะ และแนะนำให้นำอาหารเสริมส่วนตัวติดมาด้วย

จะมีรถบริการเคลื่อนที่ 6 คัน ที่จะบรรจุอาหารเสริมบางส่วน ชุดปฐมพยาบาล และช่างซ่อมรถจักรยานหนึ่งท่านสำหรับการซ่อมเล็กๆน้อยๆ

จุดที่ตั้งของหน่วยบริการ

  • Aid Station 1: Messina
  • Aid Station 2: Thinleygang
  • Aid Station 3: Menchuna
  • Aid Station 4: Lamperi
  • Aid Station 5: Dochu La

การจราจร

การจราจรยังคงเปิดปกติ แต่จะมีตำรวจารจรคอยควบคุมดูแล เส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่บนทางหลวง

หน่วยพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์จะประจำอยู่ที่จุดสตาร์ทและเส้นชัย และบนรถบริการเคลื่อนที่ และยังมีรถพยาบาลฉุกเฉินคอย standby อยู่

การจับเวลา

ระหว่างทางจะมีจุด checkpoints ซึ่งจะต้องไป check in และนักปั่นจะได้รับเวลาที่ท่านทำได้ในพิธีมอบรางวัลหรือวันรุ่งขึ้นบนเวปของคณะผู้จัด

หมายเหตุ นักปั่นจะต้องผ่านช่องเขาโดชูลา ภายใน 13.00น. มิเช่นนั้นหน่วยเก็บกวาดจะนำท่านขึ้นรถ หลังเวลา cut-off เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะหยุดให้บริการ หากนักปั่นท่านใดยังคงยืนยันที่จะปั่นให้ถึงเส้นชัยหลังเวลา cut-off ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นับเวลาให้ท่านต่อ

ติดต่อ หลิง โทร.0866677011