fbpx

งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน Bhutan Tour of the Dragon 2017

งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน
Bhutan Tour of the Dragon 2017
พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง
เดินทาง 28 ส.ค. – 4 ก.ย. 60
เริ่มต้น 58,900 บาท
bhutan
Bhutan Tour of the Dragon 2017
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER

โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 8 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง

วันแรก – 28 ส.ค. 2560 เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภูฏานที่เมืองพาโร (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาเที่ยวเมืองพาโร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน พาเที่ยวเมืองทิมพู
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
 
วันที่สอง – 29 ส.ค. 2560 ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ๊าท์
06:30น. โหลดรถจักยานขึ้นบนรถบรรทุก DCM ของฝ่ายผู้จัด
07:00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา เที่ยวป้อมพูนาคาที่สวยที่สุดในภูฏาน
บ่าย เดินทางถึงหุบเขาผบจิกะ หุบเขาที่สวยที่สุดในภูฏาน พาเที่ยววัดกังเต และบ้านฟาร์มอายุกว่า 300ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม
คืนนี้พักค้างคืนที่ผบจิกะ
 
วันที่สาม – 30 ส.ค. 2560 ผบจิกะ – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
สาย เดินทางสู่เมืองทรองซา เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองบุมทัง
เย็น เดินทางถึงเมืองบุมทัง เช็คอินเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สี่ – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09:00น. รวมตัวกันที่ลานจอดรถ Chamkhar
09:45น. – 12:30น พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
วันที่ห้า – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด ช่วงว่าง พาเที่ยวรอบเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่หก – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
 
วันที่เจ็ด – 3 กันยายน 2560 ทิมพู – พาโร (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาย เดินทางสู่เมืองพาโร
พาท่านเที่ยวช่องเขาเชเลลา ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้นเที่ยวสำนักชีคีล่าที่อยู่บนหน้าผา (รถถึง) ชมวิวยอดเขาโชโมฮารีที่สูงเป็นอันดับสองของภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยววัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏาน
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่แปด – 4 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 8 วัน

ทัวร์ภูฏาน 8 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

28 ส.ค. – 4 ก.ย. 60

เดินทาง 1 ท่าน

91,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

83,900 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

76,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

71,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

 

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

*****************************************************************

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 7 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – บุมทัง
 
วันที่หนึ่ง – 29 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู – พูนาคา (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา พาท่านเที่ยวชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี
 
วันที่สอง – 30 ส.ค. 2560 พูนาคา – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์ เดินทางสู่เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เย็น เดินทางสู่เมืองบุมทัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สาม – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
สาย พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่สี่ – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด
บ่าย พาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่ห้า – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก เช็คเอ๊าท์
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
หมายเหตุ สำหรับผู้ติดตามและรถจะขับตามไปจนถึงเมืองทิมพู
 
วันที่หก – 3 กันยายน 2560 ทิมพู – พาโร (B/L/D)
เช้า หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ๊าท์
จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร เลือก option การเที่ยวได้เพียง 1 อย่าง โดยให้ไปพร้อมกันทั้งคณะ
Option 1 เที่ยวช่องเขาเชเลลา – สำนักชีคีล่า – วัดคิชู – ช้อปปิ้ง
สาย พาท่านเที่ยวช่องเขาเชเลลา ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้นเที่ยวสำนักชีคีล่าที่อยู่บนหน้าผา (รถถึง) ชมวิวยอดเขาโชโมฮารีที่สูงเป็นอันดับสองของภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยววัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏาน
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร
Option 2 พิชิตวัดทักซัง – ช้อปปิ้งเมืองพาโร
สาย พาขึ้นวัดทักซัง หยุดพักที่ภัตตาคารกลางเขา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารกลางเขา
บ่าย เดินขึ้นเขาต่อไปจนถึงตัววัดทักซัง พาเที่ยวภายในวัด
เย็น เดินลงมาถึงตีนเขา พาท่านช้อปปิ้งในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่เจ็ด – 4 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
***********************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 7 วัน

ทัวร์ภูฏาน 7 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา-
บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

29 ส.ค.–4 ก.ย.60

เดินทาง 1 ท่าน

83,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

77,000 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

70,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

65,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 6 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – บุมทัง
วันที่หนึ่ง – 29 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู – พูนาคา (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา พาท่านเที่ยวชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่สอง – 30 ส.ค. 2560 พูนาคา – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์ เดินทางสู่เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เย็น เดินทางสู่เมืองบุมทัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สาม – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
สาย พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่สี่ – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด
บ่าย พาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่ห้า – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก เช็คเอ๊าท์
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
สำหรับผู้ติดตามและรถจะขับตามไปจนถึงเมืองทิมพู
พาท่านเดินทางสู่เมืองพาโร พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่หก – 3 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 6 วัน

ทัวร์ภูฏาน 6 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา- บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

29 ส.ค.–3 ก.ย.60

เดินทาง 1 ท่าน

74,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

69,000 บาท

เดินทาง 3–6 ท่าน

63,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

58,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

อัตรานี้รวม      ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าอาหารหลักทุกมื้อในภูฏาน/ ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าสมัครแข่ง Tour of the Dragon 2017 /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อภินันทนาการพิเศษ  น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน /  ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

 

กันยายน

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

25C

18C

ทิมพู

25C

18C

พูนาคา

27C

22C

ผบจิกะ

23C

15C

ทรองซา

25C

17C

บุมทัง

25C

17C

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch)  หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ

ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง

การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้า

(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)

– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร

– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ

 • ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

ติดต่อ หลิง โทร.0866677011

 

Tour of the Dragon 2017 (ครั้งที่ 8)
 
งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน
 
สถานที่ : ประเทศภูฏาน
 
วันที่แข่งขัน: 2 กันยายน 2560
 
ระยะทาง: 268 ก.ม.
 
ความท้าทาย: ผ่านช่องเขาสูง 4 ยอด / เป็นการแข่งจักรยานที่โหดที่สุดในโลก
 
Tour of the Dragon ไม่ใช่การแข่งขันจักรยานทางเรียบ หรือ จักรยานภูเขาปกติ เพราะระยะทางที่ยาวเกินกว่า 200 ก.ม. ทำให้ไม่อยู่รายการของ UCI แต่เราขอนิยามการแข่งนี้ว่า เปรียบเหมือน ultra-marathon mountain bike race ซึ่งมีความท้าทายยิ่งกว่าการแข่งปกติ
 
สิ่งที่นักปั่นจะได้
 
เหรียญ Finisher
ใบประกาศนียบัตรสำหรับ Finisher
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
เสื้อยืด Tour of the Dragon 2017
การบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมที่เมืองบุมทัง
อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางของผู้เข้าแข่งพร้อมกับจักรยานจากเมืองทิมพูไปยังบุมทัง
รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเป็นอันดับหนึ่ง
งานแจกรางวัลจัดที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
จุดบริการระหว่างแข่ง (Aid Station)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยซ่อมบำรุงเคลื่อนที่
รถจัดเก็บ (ใครที่ไม่ไหว หรือ ไม่ผ่าน cut-off time)
รางวัล
 
Men’s Division:
 
1st Nu. 150,000/-
2nd Nu. 95,000/-
3rd Nu. 75,000/-
4th Gifts worth: Nu. 10,000/-
5th Gifts worth: Nu. 10,000/-
6th Gifts worth: Nu. 5,000/-
7th Gifts worth: Nu. 3,000/-
8th Gifts worth: Nu. 3,000/-
9th Gifts worth: Nu. 3,000/-
10th Gifts worth: Nu. 3,000/
 
Women’s Division:
 
1st Nu. 150,000/-
2nd Nu. 95,000/-
3rd Nu. 75,000/-
4th Gifts worth: Nu. 10,000/-
5th Gifts worth: Nu. 10,000/-
 
Youngest Rider to complete the race: Nu. 10,000/-
 
Eldest Rider to complete the race: Nu. 10,000/-
 
รายละเอียดเส้นทางแข่งขัน
 
Tour of the Dragon เริ่มปล่อยตัวที่เมืองบุมทัง ทางภาคกลางของภูฏาน ระดับความสูง 2610 เมตร หรือ 8560 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เส้นชัยอยู่ที่เมืองทิมพู ระหว่างทางต้องผ่านช่องเขาสูง 4 จุด
 
เริ่มต้นเส้นทางปั่นจะขนานไปกับแม่น้ำบุมทังอยู่ราว 2-3 ก.ม. จากนั้นเริ่มไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ราว 6 ก.ม. ผ่านป่าสน Blue Pine จนถึงช่องเขา Kiki La ที่ความสูงที่ 2870 เมตร / 9420 ฟุต จากนั้นปั่นลงไปจนถึง Nangar ผ่านป่าสน และเรือกสวนไร่นา ปั่นทางราบที่ Chumey จากนั้นก็ไต่ระดับขึ้นอีกครั้งไปยัง Gaytsha ที่ความสูง 2950 เมตร / 9680 ฟุต
 
เส้นทางไต่ขึ้น มีระยะทาง 7 ก.ม. ผ่านป่าสน blue pine จนไปถึงสะพาน Bong Bridge จากนั้นไต่ขึ้นค่อนข้างชันไปอีกราว 5 ก.ม. ผ่านดงสนหลากพันธุ์ และป่าโรโดรเดรดรอน ผ่านทุ่งเลี้ยงสัตว์จนถึง ช่องเขา Yotong La ที่ความสูง 3430 เมตร / 11250 ฟุต
 
จากช่องเขา Yotong La ปั่นลงเขา 29 ก.ม.ไปจนถึงเมืองทรองซา เส้นทางจะผ่านดงต้นเฟอร์ และดงโรโดเดนดรอน ผ่านทุ่งหญ้า และผ่านทางหินตะปุ่มตะป่ำ ผ่านดงต้นสปรูซ ต้นเฮมล็อค ป่าไม้ใบใหญ่นานาพรรณ เช่น ต้นโอ๊ค ต้นบีช และโรโดเดนดรอน ถ้าถึงวัดโดจี ถือว่าปั่นมาใกล้จะครึ่งทางแล้ว ผ่านวัดมาก็จะผ่านป่าไม้ใบใหญ่และผ่านเรือกสวนไร่นา ที่สำคัญจะผ่านจุดชมวิวป้อมทรองซา (ป้อมของต้นตระกูลราชวงศ์วังชุก) จากนั้นเจอกับหอเฝ้าระวัง หรือ Ta Dzong (2150m/7050ft) ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม ก่อนที่จะปั่นลงผ่านป้อมทรองซา
 
จากทรองซา ทางไล่ระดับลงราว 7 ก.ม. ไปจนถึงสะพาน Bjee Zam (1900m/6230 ft) จากนั้นก็ไต่ขึ้นราว 6 ก.ม. ผ่านป่าไม้ใบใหญ่ไปจนถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ที่นี่จะเห็นป้อมทรองซาใกล้มาก จากนั้นไต่ระดับขึ้นไปตามหน้าผาราว 10 ก.ม. ผ่านป่าไม้ใบใหญ่ ผ่านสวนเกษตร ผ่านช่องเขา ชางกา Tshangkha ผ่านกองอำนวยการอุทยานแห่งชาติจิ๊กมี่ ซิงเง วังชุก (พระนามของกษัตริย์รัชกาลที่สี่) และอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึง ทาชิลิง Tashiling ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดการไต่ขึ้นเขาสูงแล้ว
 
20 ก.ม. หลังจากนี้ จะไต่ระดับความสูงไม่เกิน 150m หรือ 500ft แต่ก็ยังเจอทางขึ้นๆลงๆอยู่ เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเชนเดปจิ ป่าไม้ใบใหญ่ก็ถูกแทนที่ด้วยต้นเฮมล็อคขึ้นอยู่ตามสันเขาและในหุบเขา เมื่อผ่านสถูปเชนเดปจิไม่นานก็ถึงตัวหมู่บ้านเชนเดปจิแล้ว (2430m / 7070ft)
 
จากนั้นก็ข้ามผ่านป่าสนหลากหลายพันธุ์ ผ่านสะพานนิคาชู Nikachu Bridge และผ่านหมู่บ้านรูคุปจิ จากนั้นผ่านทุ่งหญ้าและสวนเกษตร จนเจอกับทุ่งไผ่แคระ นั่นหมายถึงว่าท่านปั่นมาถึงช่องเขาเพเลลา Pele La (3430m / 11250 ft) แล้ว
 
ช่องเขาเพเลลา จะเป็นทางลงยาวไปจนถึงเมืองวังดีโพดรัง Wangdue Prodrang ระหว่างทางผ่านดงต้นเฟอร์ ต้นบีช ป่าโรโดเดนดรอน และน้ำตกเล็กๆหลายแห่ง ปั่นผ่านหมู่บ้านนบดิง Nobding มีภัตตาคารตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในช่วง 12 km ที่ปั่นลง จากนั้นอีก 15km เริ่มจะเจอร้านค้าเล็กๆ 2-3 แห่ง ที่ เทกิ แซมปา Teki Zampa จากนั้นก็ผ่านสะพานญี่ปุ่นสร้างใหม่ทอดข้ามแม่น้ำแดง Dang Chhu ผ่านเหมืองหินชนวน
 
จากวังดีโพดรัง Wangdue Prodrang ผ่าน Metshina (1410m / 4625ft) ที่ Metshina นี้จะเหลืออีก 38.3 km ก็จะไต่ขึ้นไปจนถึงช่องเขาโดชูลา (3150m / 10330ft) จากนั้นอีก 11km ก็จะผ่านหมู่บ้าน ทินเลกัง Thinleygang ที่นี่มีศูนย์อนามัยและร้านค้าไม่กี่แห่ง อีก 15km ก็เข้าเขตลัมพิริ มาจนถึงอนุสรณ์สถานกลางเมืองทิมพู (2330m / 7640ft) แล้วก็เข้าเส้นชัยที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองทิมพู

COURSE DETAILS

Start Point

Elevation

End Point

Elevation

Highest Point

Distance

Jakar town

2610 m

Gaytsha

2950 m

Kiki La – 2870 m

27 km

Gaytsha

2950 m

Trongsa

2150 m

Yotong La – 3434 m

41 km

Trongsa

2150 m

Chendebji

2430 m

Near Chendebji – 2440 m

43 km

Chendebji

2430 m

Wangdue Phodrang

1200 m

Pele La – 3430 m

87 km

Wangdue Phodrang

1200 m

Thimphu

2330 m

Dochula – 3150 m

70 km

หน่วยบริการ

จุดบริการ จะตั้งอยู่ทุกๆ 20 ก.ม. จะให้บริการน้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารเสริมอื่นๆ และมีเครื่องหมายบอกระยะทางอยู่ด้วย

ขอรณรงค์ให้นักปั่นทุกท่านนำขวดน้ำมาเอง เพื่อช่วยกันลดขยะ และแนะนำให้นำอาหารเสริมส่วนตัวติดมาด้วย

จะมีรถบริการเคลื่อนที่ 6 คัน ที่จะบรรจุอาหารเสริมบางส่วน ชุดปฐมพยาบาล และช่างซ่อมรถจักรยานหนึ่งท่านสำหรับการซ่อมเล็กๆน้อยๆ

การจราจร

การจราจรยังคงเปิดปกติ แต่จะมีตำรวจารจรคอยควบคุมดูแล เส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่บนทางหลวง

หน่วยพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์จะประจำอยู่ที่จุดสตาร์ทและเส้นชัย และบนรถบริการเคลื่อนที่ และยังมีรถพยาบาลฉุกเฉินคอย standby อยู่

การจับเวลา

ระหว่างทางจะมีจุด checkpoints ซึ่งจะต้องไป check in และนักปั่นจะได้รับเวลาที่ท่านทำได้ในพิธีมอบรางวัลหรือวันรุ่งขึ้นบนเวปของคณะผู้จัด

หมายเหตุ นักปั่นจะต้องผ่านช่องเขาโดชูลา ภายใน 18.00น. มิเช่นนั้นหน่วยเก็บกวาดจะนำท่านขึ้นรถ หลังเวลา cut-off เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะหยุดให้บริการ หากนักปั่นท่านใดยังคงยืนยันที่จะปั่นให้ถึงเส้นชัยหลังเวลา cut-off ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นับเวลาให้ท่านต่อ

ติดต่อ หลิง โทร.0866677011