+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน Bhutan Tour of the Dragon 2017

งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน
Bhutan Tour of the Dragon 2017
พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง
เดินทาง 28 ส.ค. – 4 ก.ย. 60
เริ่มต้น 58,900 บาท
bhutan
Bhutan Tour of the Dragon 2017
button_download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER

โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 8 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง

วันแรก – 28 ส.ค. 2560 เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภูฏานที่เมืองพาโร (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาเที่ยวเมืองพาโร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน พาเที่ยวเมืองทิมพู
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
 
วันที่สอง – 29 ส.ค. 2560 ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ๊าท์
06:30น. โหลดรถจักยานขึ้นบนรถบรรทุก DCM ของฝ่ายผู้จัด
07:00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา เที่ยวป้อมพูนาคาที่สวยที่สุดในภูฏาน
บ่าย เดินทางถึงหุบเขาผบจิกะ หุบเขาที่สวยที่สุดในภูฏาน พาเที่ยววัดกังเต และบ้านฟาร์มอายุกว่า 300ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม
คืนนี้พักค้างคืนที่ผบจิกะ
 
วันที่สาม – 30 ส.ค. 2560 ผบจิกะ – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
สาย เดินทางสู่เมืองทรองซา เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองบุมทัง
เย็น เดินทางถึงเมืองบุมทัง เช็คอินเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สี่ – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09:00น. รวมตัวกันที่ลานจอดรถ Chamkhar
09:45น. – 12:30น พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
วันที่ห้า – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด ช่วงว่าง พาเที่ยวรอบเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่หก – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
 
วันที่เจ็ด – 3 กันยายน 2560 ทิมพู – พาโร (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาย เดินทางสู่เมืองพาโร
พาท่านเที่ยวช่องเขาเชเลลา ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้นเที่ยวสำนักชีคีล่าที่อยู่บนหน้าผา (รถถึง) ชมวิวยอดเขาโชโมฮารีที่สูงเป็นอันดับสองของภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยววัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏาน
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่แปด – 4 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 8 วัน

ทัวร์ภูฏาน 8 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ผบจิกะ – บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

28 ส.ค. – 4 ก.ย. 60

เดินทาง 1 ท่าน

91,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

83,900 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

76,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

71,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

 

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

*****************************************************************

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 7 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – บุมทัง
 
วันที่หนึ่ง – 29 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู – พูนาคา (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา พาท่านเที่ยวชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพูนาคา/วังดี
 
วันที่สอง – 30 ส.ค. 2560 พูนาคา – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์ เดินทางสู่เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เย็น เดินทางสู่เมืองบุมทัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สาม – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
สาย พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่สี่ – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด
บ่าย พาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองบุมทัง
 
วันที่ห้า – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก เช็คเอ๊าท์
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
พักค้างคืนที่เมืองทิมพู
หมายเหตุ สำหรับผู้ติดตามและรถจะขับตามไปจนถึงเมืองทิมพู
 
วันที่หก – 3 กันยายน 2560 ทิมพู – พาโร (B/L/D)
เช้า หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ๊าท์
จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร เลือก option การเที่ยวได้เพียง 1 อย่าง โดยให้ไปพร้อมกันทั้งคณะ
Option 1 เที่ยวช่องเขาเชเลลา – สำนักชีคีล่า – วัดคิชู – ช้อปปิ้ง
สาย พาท่านเที่ยวช่องเขาเชเลลา ถนนที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้นเที่ยวสำนักชีคีล่าที่อยู่บนหน้าผา (รถถึง) ชมวิวยอดเขาโชโมฮารีที่สูงเป็นอันดับสองของภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยววัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏาน
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร
Option 2 พิชิตวัดทักซัง – ช้อปปิ้งเมืองพาโร
สาย พาขึ้นวัดทักซัง หยุดพักที่ภัตตาคารกลางเขา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารกลางเขา
บ่าย เดินขึ้นเขาต่อไปจนถึงตัววัดทักซัง พาเที่ยวภายในวัด
เย็น เดินลงมาถึงตีนเขา พาท่านช้อปปิ้งในตัวเมืองพาโร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่เจ็ด – 4 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
***********************************************
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 7 วัน

ทัวร์ภูฏาน 7 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา-
บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

29 ส.ค.–4 ก.ย.60

เดินทาง 1 ท่าน

83,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

77,000 บาท

เดินทาง 3 – 6 ท่าน

70,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

65,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

Bhutan Tour of the Dragon เดินทาง 6 วัน พาโร – ทิมพู – พูนาคา – บุมทัง
วันที่หนึ่ง – 29 ส.ค. 2560 กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู – พูนาคา (L/D)
06:30น. เหินฟ้าจากสุวรรณภูมิสู่เมืองพาโร ประเทศูฏาน (เสริฟอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
10:50น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติพาโร ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ พบกับเจ้าหน้าที่ที่มารอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา พาท่านเที่ยวชมป้อมพูนาคา ป้อมที่สวยที่สุดในภูฏาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่สอง – 30 ส.ค. 2560 พูนาคา – ทรองซา – บุมทัง (B/L/D)
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์ เดินทางสู่เมืองทรองซา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวป้อมทรองซา และพิพิธภัณฑ์เมืองทรองซา
เย็น เดินทางสู่เมืองบุมทัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
หมายเหตู ในวันนี้ HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (เจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก) องค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งภูฏาน เสด็จถึงเมืองบุมทัง
 
วันที่สาม – 31 ส.ค. 2560 พักผ่อนและเที่ยวรอบเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
สาย พาท่านเที่ยวชมวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 2 แห่งของภูฏานที่วัดจัมเบลาคัง และ เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคอเจลาคัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เมบาร์ จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
13:00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
15:00น. – 17:00น. นักปั่นร่วมฟังบรรยายสรุป โดยเจ้าชายจิ๊กเยล อูเก็น วังชุก ทรงเข้าร่วมงานด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่สี่ – 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน และพาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
09:00น. – 13:00น. ลงทะเบียน และรับ Race Packet ที่บุมทัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00น. – 17:00น. Race-bag drop เปิดให้วางกระเป๋าสัมภาระของนักแข่งตามจุดที่กำหนด
บ่าย พาเที่ยวรอบๆเมืองบุมทัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
วันที่ห้า – 2 กันยายน 2560 วันแข่งขัน (B/L/D)
00:00น. โทรปลุก เช็คเอ๊าท์
01:00น. รายงานตัวที่จุดสตาร์ท ตรวจเช็คจักรยาน มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้บริการ
02:00น. สัญญานปล่อยตัว เริ่มการแข่งขัน
03:00น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน ช่องเขา Kiki La ไปแล้ว
07:30น. นักปั่นทุกคนควรพ้นผ่าน Tshangkha ไปแล้ว
09:00น. ควรถึง Chendepji
11:00น. ควรถึงช่องเขา Pele La
13:30น. นักปั่นทุกท่านควรพ้นผ่านจุด Check post ที่วังดี
18:00น. Cut-off time ที่ Dochula Pass หากไม่ทันถือว่า DNF
19:00น. งานแจกรางวัลจัดขึ้นที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
สำหรับผู้ติดตามและรถจะขับตามไปจนถึงเมืองทิมพู
พาท่านเดินทางสู่เมืองพาโร พักค้างคืนที่เมืองพาโร
 
วันที่หก – 3 กันยายน 2560 พาโร – กรุงเทพฯ (B)
เช้า หลังอาหารเช้าเช็คเอ๊าท์
09:00น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองพาโร เพื่อเช็คอินสายการบินภูฏานแอร์ไลน์เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16:15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ ภูฏาน 6 วัน

ทัวร์ภูฏาน 6 วัน

Tour of the Dragon 2017

พาโร – ทิมพู – พูนาคา- บุมทัง

 

วันเดินทาง

จำนวนคน

ราคาต่อท่าน (พักห้องละ 2-3 คน)

29 ส.ค.–3 ก.ย.60

เดินทาง 1 ท่าน

74,500 บาท

เดินทาง 2 ท่าน

69,000 บาท

เดินทาง 3–6 ท่าน

63,000 บาท

เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

58,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,000 บาท

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ

9,000 บาท

ไม่ถึง 12 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนและตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง

 

อัตรานี้รวม      ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพพฯ-พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/ค่าโรงแรมที่พักห้องสแตนดาร์ด โรงแรมในแพคเกจตามที่รัฐบาลภูฎานกำหนด (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าอาหารหลักทุกมื้อในภูฏาน/ ค่า Tour Development Fee/ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าสมัครแข่ง Tour of the Dragon 2017 /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 30kg สำหรับชั้นประหยัด/ค่าทิปไกด์, คนขับรถ /ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อภินันทนาการพิเศษ  น้ำดื่มบนรถไม่จำกัดจำนวน /  ชา-กาแฟ หลังอาหารมื้อหลัก / ได้สวมชุดประจำชาติ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

 

กันยายน

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

25C

18C

ทิมพู

25C

18C

พูนาคา

27C

22C

ผบจิกะ

23C

15C

ทรองซา

25C

17C

บุมทัง

25C

17C

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

– สแกนสี หน้าพาสปอร์ตสี ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล (Resolution >=100pixels/inch)  หน้าที่มีรูปของท่านพร้อมรายละเอียด หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ

ห้ามขีดฆ่า หรือ ทำลายน้ำใดๆบนไฟล์ภาพเด็ดขาด เพราะเป็นการใช้ไฟล์นี้แทนพาสปอร์ตเดินทางเล่มจริง

การถ่ายภาพ หรือ สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ต้องให้เห็นทั้งหน้าที่มีรูปของเจ้าของพาสปอร์ต ห้ามตัดส่วนใดๆส่วนหนึ่งออกไป และต้องชัดทั้งหน้า

(เป็นกฏของกรมตำรวจฝ่ายทำวีซ่าของประเทศภูฏาน ไม่ใช่กฏของบริษัททัวร์)

– สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องสแกนสี บัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 100 พิกเซล เห็นชัดทั้งหน้าบัตร

– แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่า และเพื่อการบริการดังนี้: (1) ที่อยู่ปัจจุบัน (2) ตำแหน่งงาน (3) ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน (4) วุฒิการศึกษา (5) สถานที่ออกพาสปอร์ต (6) อาหารที่แพ้ เช่น เนื้อวัว (7) โรคประจำตัว (ถ้ามี) (8) เบอร์มือถือ – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งหลักฐานมายังอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ

 • ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน
 • สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

ติดต่อ หลิง โทร.0866677011

 

Tour of the Dragon 2017 (ครั้งที่ 8)
 
งานแข่งจักรยานเสือภูเขาที่โหดที่สุดในโลก ณ ภูฏาน
 
สถานที่ : ประเทศภูฏาน
 
วันที่แข่งขัน: 2 กันยายน 2560
 
ระยะทาง: 268 ก.ม.
 
ความท้าทาย: ผ่านช่องเขาสูง 4 ยอด / เป็นการแข่งจักรยานที่โหดที่สุดในโลก
 
Tour of the Dragon ไม่ใช่การแข่งขันจักรยานทางเรียบ หรือ จักรยานภูเขาปกติ เพราะระยะทางที่ยาวเกินกว่า 200 ก.ม. ทำให้ไม่อยู่รายการของ UCI แต่เราขอนิยามการแข่งนี้ว่า เปรียบเหมือน ultra-marathon mountain bike race ซึ่งมีความท้าทายยิ่งกว่าการแข่งปกติ
 
สิ่งที่นักปั่นจะได้
 
เหรียญ Finisher
ใบประกาศนียบัตรสำหรับ Finisher
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
เสื้อยืด Tour of the Dragon 2017
การบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมที่เมืองบุมทัง
อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางของผู้เข้าแข่งพร้อมกับจักรยานจากเมืองทิมพูไปยังบุมทัง
รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเป็นอันดับหนึ่ง
งานแจกรางวัลจัดที่ลานหอนาฬิกาเมืองทิมพู
จุดบริการระหว่างแข่ง (Aid Station)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยซ่อมบำรุงเคลื่อนที่
รถจัดเก็บ (ใครที่ไม่ไหว หรือ ไม่ผ่าน cut-off time)
รางวัล
 
Men’s Division:
 
1st Nu. 150,000/-
2nd Nu. 95,000/-
3rd Nu. 75,000/-
4th Gifts worth: Nu. 10,000/-
5th Gifts worth: Nu. 10,000/-
6th Gifts worth: Nu. 5,000/-
7th Gifts worth: Nu. 3,000/-
8th Gifts worth: Nu. 3,000/-
9th Gifts worth: Nu. 3,000/-
10th Gifts worth: Nu. 3,000/
 
Women’s Division:
 
1st Nu. 150,000/-
2nd Nu. 95,000/-
3rd Nu. 75,000/-
4th Gifts worth: Nu. 10,000/-
5th Gifts worth: Nu. 10,000/-
 
Youngest Rider to complete the race: Nu. 10,000/-
 
Eldest Rider to complete the race: Nu. 10,000/-
 
รายละเอียดเส้นทางแข่งขัน
 
Tour of the Dragon เริ่มปล่อยตัวที่เมืองบุมทัง ทางภาคกลางของภูฏาน ระดับความสูง 2610 เมตร หรือ 8560 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เส้นชัยอยู่ที่เมืองทิมพู ระหว่างทางต้องผ่านช่องเขาสูง 4 จุด
 
เริ่มต้นเส้นทางปั่นจะขนานไปกับแม่น้ำบุมทังอยู่ราว 2-3 ก.ม. จากนั้นเริ่มไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ราว 6 ก.ม. ผ่านป่าสน Blue Pine จนถึงช่องเขา Kiki La ที่ความสูงที่ 2870 เมตร / 9420 ฟุต จากนั้นปั่นลงไปจนถึง Nangar ผ่านป่าสน และเรือกสวนไร่นา ปั่นทางราบที่ Chumey จากนั้นก็ไต่ระดับขึ้นอีกครั้งไปยัง Gaytsha ที่ความสูง 2950 เมตร / 9680 ฟุต
 
เส้นทางไต่ขึ้น มีระยะทาง 7 ก.ม. ผ่านป่าสน blue pine จนไปถึงสะพาน Bong Bridge จากนั้นไต่ขึ้นค่อนข้างชันไปอีกราว 5 ก.ม. ผ่านดงสนหลากพันธุ์ และป่าโรโดรเดรดรอน ผ่านทุ่งเลี้ยงสัตว์จนถึง ช่องเขา Yotong La ที่ความสูง 3430 เมตร / 11250 ฟุต
 
จากช่องเขา Yotong La ปั่นลงเขา 29 ก.ม.ไปจนถึงเมืองทรองซา เส้นทางจะผ่านดงต้นเฟอร์ และดงโรโดเดนดรอน ผ่านทุ่งหญ้า และผ่านทางหินตะปุ่มตะป่ำ ผ่านดงต้นสปรูซ ต้นเฮมล็อค ป่าไม้ใบใหญ่นานาพรรณ เช่น ต้นโอ๊ค ต้นบีช และโรโดเดนดรอน ถ้าถึงวัดโดจี ถือว่าปั่นมาใกล้จะครึ่งทางแล้ว ผ่านวัดมาก็จะผ่านป่าไม้ใบใหญ่และผ่านเรือกสวนไร่นา ที่สำคัญจะผ่านจุดชมวิวป้อมทรองซา (ป้อมของต้นตระกูลราชวงศ์วังชุก) จากนั้นเจอกับหอเฝ้าระวัง หรือ Ta Dzong (2150m/7050ft) ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม ก่อนที่จะปั่นลงผ่านป้อมทรองซา
 
จากทรองซา ทางไล่ระดับลงราว 7 ก.ม. ไปจนถึงสะพาน Bjee Zam (1900m/6230 ft) จากนั้นก็ไต่ขึ้นราว 6 ก.ม. ผ่านป่าไม้ใบใหญ่ไปจนถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ที่นี่จะเห็นป้อมทรองซาใกล้มาก จากนั้นไต่ระดับขึ้นไปตามหน้าผาราว 10 ก.ม. ผ่านป่าไม้ใบใหญ่ ผ่านสวนเกษตร ผ่านช่องเขา ชางกา Tshangkha ผ่านกองอำนวยการอุทยานแห่งชาติจิ๊กมี่ ซิงเง วังชุก (พระนามของกษัตริย์รัชกาลที่สี่) และอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึง ทาชิลิง Tashiling ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดการไต่ขึ้นเขาสูงแล้ว
 
20 ก.ม. หลังจากนี้ จะไต่ระดับความสูงไม่เกิน 150m หรือ 500ft แต่ก็ยังเจอทางขึ้นๆลงๆอยู่ เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเชนเดปจิ ป่าไม้ใบใหญ่ก็ถูกแทนที่ด้วยต้นเฮมล็อคขึ้นอยู่ตามสันเขาและในหุบเขา เมื่อผ่านสถูปเชนเดปจิไม่นานก็ถึงตัวหมู่บ้านเชนเดปจิแล้ว (2430m / 7070ft)
 
จากนั้นก็ข้ามผ่านป่าสนหลากหลายพันธุ์ ผ่านสะพานนิคาชู Nikachu Bridge และผ่านหมู่บ้านรูคุปจิ จากนั้นผ่านทุ่งหญ้าและสวนเกษตร จนเจอกับทุ่งไผ่แคระ นั่นหมายถึงว่าท่านปั่นมาถึงช่องเขาเพเลลา Pele La (3430m / 11250 ft) แล้ว
 
ช่องเขาเพเลลา จะเป็นทางลงยาวไปจนถึงเมืองวังดีโพดรัง Wangdue Prodrang ระหว่างทางผ่านดงต้นเฟอร์ ต้นบีช ป่าโรโดเดนดรอน และน้ำตกเล็กๆหลายแห่ง ปั่นผ่านหมู่บ้านนบดิง Nobding มีภัตตาคารตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในช่วง 12 km ที่ปั่นลง จากนั้นอีก 15km เริ่มจะเจอร้านค้าเล็กๆ 2-3 แห่ง ที่ เทกิ แซมปา Teki Zampa จากนั้นก็ผ่านสะพานญี่ปุ่นสร้างใหม่ทอดข้ามแม่น้ำแดง Dang Chhu ผ่านเหมืองหินชนวน
 
จากวังดีโพดรัง Wangdue Prodrang ผ่าน Metshina (1410m / 4625ft) ที่ Metshina นี้จะเหลืออีก 38.3 km ก็จะไต่ขึ้นไปจนถึงช่องเขาโดชูลา (3150m / 10330ft) จากนั้นอีก 11km ก็จะผ่านหมู่บ้าน ทินเลกัง Thinleygang ที่นี่มีศูนย์อนามัยและร้านค้าไม่กี่แห่ง อีก 15km ก็เข้าเขตลัมพิริ มาจนถึงอนุสรณ์สถานกลางเมืองทิมพู (2330m / 7640ft) แล้วก็เข้าเส้นชัยที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองทิมพู

COURSE DETAILS

Start Point

Elevation

End Point

Elevation

Highest Point

Distance

Jakar town

2610 m

Gaytsha

2950 m

Kiki La – 2870 m

27 km

Gaytsha

2950 m

Trongsa

2150 m

Yotong La – 3434 m

41 km

Trongsa

2150 m

Chendebji

2430 m

Near Chendebji – 2440 m

43 km

Chendebji

2430 m

Wangdue Phodrang

1200 m

Pele La – 3430 m

87 km

Wangdue Phodrang

1200 m

Thimphu

2330 m

Dochula – 3150 m

70 km

หน่วยบริการ

จุดบริการ จะตั้งอยู่ทุกๆ 20 ก.ม. จะให้บริการน้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารเสริมอื่นๆ และมีเครื่องหมายบอกระยะทางอยู่ด้วย

ขอรณรงค์ให้นักปั่นทุกท่านนำขวดน้ำมาเอง เพื่อช่วยกันลดขยะ และแนะนำให้นำอาหารเสริมส่วนตัวติดมาด้วย

จะมีรถบริการเคลื่อนที่ 6 คัน ที่จะบรรจุอาหารเสริมบางส่วน ชุดปฐมพยาบาล และช่างซ่อมรถจักรยานหนึ่งท่านสำหรับการซ่อมเล็กๆน้อยๆ

การจราจร

การจราจรยังคงเปิดปกติ แต่จะมีตำรวจารจรคอยควบคุมดูแล เส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่บนทางหลวง

หน่วยพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์จะประจำอยู่ที่จุดสตาร์ทและเส้นชัย และบนรถบริการเคลื่อนที่ และยังมีรถพยาบาลฉุกเฉินคอย standby อยู่

การจับเวลา

ระหว่างทางจะมีจุด checkpoints ซึ่งจะต้องไป check in และนักปั่นจะได้รับเวลาที่ท่านทำได้ในพิธีมอบรางวัลหรือวันรุ่งขึ้นบนเวปของคณะผู้จัด

หมายเหตุ นักปั่นจะต้องผ่านช่องเขาโดชูลา ภายใน 18.00น. มิเช่นนั้นหน่วยเก็บกวาดจะนำท่านขึ้นรถ หลังเวลา cut-off เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะหยุดให้บริการ หากนักปั่นท่านใดยังคงยืนยันที่จะปั่นให้ถึงเส้นชัยหลังเวลา cut-off ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นับเวลาให้ท่านต่อ

ติดต่อ หลิง โทร.0866677011

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
error: Content is protected !!